NeoNet AB

NeoNets delårsrapport 1 januari – 30 september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:58 CEST

Tredje kvartalet i sammandrag:
· Rörelseintäkterna ökade med 37% och uppgick till 62,6 Mkr (45,5).
· Resultatet efter skatt förbättrades och uppgick till 24,1 Mkr (-3,9). Av beloppet utgör 22,6 Mkr en engångseffekt till följd av redovisning av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag.
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,48 kr (-0,08).
· Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA, förbättrades och uppgick till 10,5 Mkr (5,9), en ökning med 79%.
· Det underliggande kassaflödet stärktes och uppgick till 5,3 Mkr (2,8).

Första nio månaderna i sammandrag:
· Rörelseintäkterna ökade med 16% och uppgick till 179,3 Mkr (155,2).
· Resultatet efter skatt förbättrades och uppgick till 28,3 Mkr (-9,8). Av beloppet utgör 22,6 Mkr en engångseffekt till följd av redovisning av uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag.
· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,56 kr (-0,19).
· Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA, förbättrades och uppgick till 31,3 Mkr (18,9), en ökning med 66%.
· Det underliggande kassaflödet uppgick till 17,6 Mkr (6,2).

Händelser efter periodens utgång:
· En mindre del av den handel som görs genom NeoNet utförs manuellt av mäklare för kunds räkning. I denna hantering har NeoNet i oktober drabbats av en större felaffär som resulterade i en förlust på 5,3 Mkr. Beloppet kommer att belasta fjärde kvartalet. Åtgärder i form av rutinförändringar och kontrollfunktioner har införts för att minimera risken för liknande händelser i framtiden.
· I oktober utökades erbjudandet med handel på Dublinbörsen och kunder kan därmed handla på 18 europeiska och nordamerikanska börser genom NeoNet.NeoNet under de första nio månaderna 2005
NeoNets inriktning på att tillhandahålla avancerade och samtidigt användarvänliga handelsmöjligheter på ledande börser uppskattas av kunderna. De volymer som NeoNets kunder handlat genom NeoNet har under året ökat kraftigt. Detta har lett till att intäkterna ökade med 37% under tredje kvartalet och 16% för de första nio månaderna. En del av förklaringen ligger i att volymerna på världens börser generellt har ökat men främst beror ökningen på högre aktivitet bland NeoNets kunder.

NeoNet har breddat produkterbjudandet ytterligare med handel på börserna i Toronto och Dublin. Fler börser kommer successivt att läggas till, närmast kommer handel erbjudas på schweiziska börsen SWX och Wienbörsen.

NeoNet har fortsatt vidareutvecklingen av funktionalitet inom så kallad algoritmhandel. Detta är ett område där efterfrågan från institutionella investerare och hedgefonder ökat det senaste året. Efterfrågan drivs av kundernas allt mer avancerade handelsstrategier och av att kunderna använder direktmarknadshandel för en ökande andel av sin handel.

För att ytterligare stärka NeoNets erbjudande lanserades under tredje kvartalet ett nytt produktområde, NeoNet Exchange Gateway. Den nya produkten ger banker och mäklarhus möjlighet att
på ett kostnadseffektivt sätt handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. Produkten utgör ett bra komplement till NeoNets mäklartjänster och ger ökad utväxling på befintliga systeminvesteringar. Avtal har tecknats
med en första kund.

Den höga takten inom NeoNets produktutveckling visar på en mycket god utväxling på gjorda investeringar. Under året har många nya handelsfunktioner och ett nytt produktområde lanserats samtidigt som investeringarna hållits på en lägre nivå än föregående år.

Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, liksom resultat efter skatt, förbättrades för kvartalet och året jämfört med motsvarande perioder 2004. Resultat efter skatt har påverkats positivt med 22,6 Mkr till följd av redovisning av uppskjuten skattefordran.För mer information kontakta:
Simon Nathanson
VD för NeoNet
Tel. 08-454 15 51
simon.nathanson@neonet.biz

NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)