Net Insight AB

Net Insight bokslutskommuniké 2006

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 08:53 CET

Bokslutskommuniké 2006
För perioden 1 januari - 31 december 2006
Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397


Januari - december 2006

Försäljningen ökade med 48% till 134,8 MSEK (90,9).
Resultat efter skatt förbättrades till -10,2 MSEK (-59,6).
Justerat för en engångsintäkt på 13,5 MSEK, blev resultatet efter skatt
-23,7 MSEK (-59,6).
Betydligt förbättrad bruttomarginal på 70,5% (62,9%).
Intäkter från tjänster och mjukvara ökade med 140% till 25,7 MSEK (10,7).
Positivt operativt kassaflöde under andra halvåret på 6,1 MSEK.
Resultatet per aktie blev -0,03 SEK (-0,17).

Fjärde kvartalet 2006

Försäljningen ökade med 105% till 49,7 MSEK (24,2).
Resultat efter skatt blev 16,9 MSEK (-13,9), vilket innebär det första vinstgivande kvartalet.
Justerat för extraordinära intäkter blev resultatet före skatt 3,4 MSEK (-13,9).
Intäkter från tjänster och mjukvara uppgick till 10,3 MSEK (2,9).
Resultatet per aktie var 0,05 SEK (-0,04).

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) och IAS 34.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Bolagsstämma
Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 26 april 2007 klockan 10.00 i Net Insights lokaler i Västberga. Rätt att deltaga och rösta på bolagsstämman har aktieägare som är införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken 20 april 2007 samt anmält sig hos Bolaget senast 20 april
2007 klockan 16.00. Anmälan om deltagande i stämman kan ske under adressen Net Insight AB, Box 42093, 126 14 Stockholm, eller per telefon 08-685 04 00 eller per fax 08-685 04 20 eller genom e- post till info@netinsight.net


Kommande rapporter under 2007
Delårsrapport för januari - mars: 3 maj, 2007
Delårsrapport för januari - juni: 22 augusti, 2007
Delårsrapport för januari - september: 26 oktober, 2007

Årsredovisning 2006 kommer att finnas tillgänglig i bolagets lokaler från och med den 2 april 2006 och kommer att sändas till de aktieägare som begär det.

Utdelning
Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta om att ej lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2006.Stockholm, 20 februari 2007
Fredrik Trägårdh, VD Net Insight ABFör mer information kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD Net Insight AB
Tel.: 08-685 04 00, email: fredrik.tragardh@netinsight.net

Lars Kevsjö, CFO Net Insight AB
Tel.: 08-685 04 00, email: lars.kevsjo@netinsight.net

Net Insight AB (publ)
Net Insight AB (publ)Box 42093
126 14 Stockholm
Tel 08-685 04 00
www.netinsight.net Org nr. 556533-4397