Net Insight AB

Net Insight delårsrapport för perioden januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2005 08:50 CEST

*Försäljningen för niomånadersperioden ökade med 120% till 66,6 MSEK (30,3)
*Resultat efter skatt -45,7 MSEK (-58,7)
*Resultat per aktie -0,05 SEK (-0,15)
*Bolaget fortsätter att hålla en stark bruttomarginal på över 60%

*Försäljning för tredje kvartalet ökade med 180% till 23,1 MSEK (8,2)
Viktiga erhållna ordrar:
*Flera tilläggsordrar till den professionella medieindustrin
*Order från ett av Tysklands största TV-bolag för medienät


VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Försäljning
Försäljningen för det tredje kvartalet ökade till 23,1 MSEK jämfört med 8,2 MSEK samma kvartal förra året. Detta är det tredje kvartalet i rad som Net Insight rapporterar den högsta försäljningssiffran i bolagets historia. Försäljningen för årets nio första månader nådde en nivå om 66,6 MSEK, en ökning om 120% jämfört med motsvarande period förra året. Bolaget noterar en ökad efterfrågan på mjukvara, support, service och utbildning, uppgående till ungefär 10% av total omsättning under årets nio första månader.

I princip är all försäljning relaterad till den professionella medieindustrin inklusive det snabbt växande segmentet DTT (digital markbunden TV) i Europa och USA, med order från både existerande och nya kunder. I många fall är Net Insight förbjudna av sina kunder att offentliggöra namnen på dem eller ange andra detaljer om ordern.

Följande viktiga tilläggsordrar har dock tagits:

*USA-baserade medieoperatören Broadwing som expanderar sitt nuvarande Media Services Network till 41 städer i USA. Detta är den andra expansionen detta år för att möta en växande efterfrågan till stor del driven av de stora sportevenemangen under 2005-2006 i USA. Broadwings mediatjänstplattform använder Net Insights teknik för att möjliggöra höghastighetstransport av kontributionsvideo av hög kvalitet i realtid samt andra filformat för Broadwings kunder inom den professionella medieindustrin.

*Broadcast Service Danmark (BSD) avseende utrustning till det danska digitala marksända TV-nätet som förser hela Danmark med TV, en order som följer den initiala ordern i april. En stor del av ordern bestod av Nimbra 340, Net Insights nya accessväxel som är speciellt lämpad för digitala marksända TV-nät (Digital Terrestrial TV eller DTT). Med DTT sänds digitala TV-signaler från master till TV-mottagare hos hushållen. Bland fördelarna finns lägre driftskostnader, högre bildkvalitet och möjligheten att sända upp till fyra gånger fler TV-kanaler på samma frekvensutrymme. Broadcast Service Danmark (BSD) är ansvarig för den analoga och digitala TV- och radiodistributionen i Danmark.

*Telenor Satellite Services AS, division Telenor Satellite Broadcasting för expansion av ett medienät mellan ett antal europeiska städer.

*Rymdbolaget för ytterligare utrustning för distribution av IPTV såväl som kontribution och distribution av professionell video.

*Europeisk nätoperatör för en utbyggnad av ett internationellt medienät för transport av realtidskritisk trafik. Nätkapaciteten kan uppgraderas och fler städer och kunder kommer att anslutas.

Vidare erhöll Net Insight en order från ett av Tysklands största TV-bolag avseende utrustning för att bygga ett medienät mellan flera stora städer i Tyskland. Nätet har varit i drift sedan september.

Net Insight har även erhållit ytterligare tilläggsorder från sina kunder i världsklass i Europa och USA huvudsakligen inom den professionella medieindustrin. Tilläggsordrarna avser utrustning såväl som mjukvara, support och service.

Samarbeten
Net Insight fortsätter att fokusera på att etablera nya samarbeten. Under kvartalet har Net Insight ingått ett samarbete med Simac Broadcast, en internationell systemintegratör specialiserade på videointensiva nätverksapplikationer för TV, triple play och digital marksänd TV. Simac Broadcast startade som en del av Philips Broadcast Division och har en stor kundbas i Europa, Mellanöstern, Afrika och Sydostasien. Tack vare detta partneravtal kan Simac erbjuda TV-bolag och nätverksoperatörer en helhetslösning för digitala marksändningar (DTT), triple play och TV.

Vidare har Net Insight ingått ett återförsäljaravtal med SAV, ett franskt bolag specialiserat inom design, teknik och tillhandahållande av videoutrustning till TV-bolag. SAV kommer att utöver försäljning av Net Insights produkter även erbjuda utbildning i hur produkterna används. Net Insight har även ingått ett återförsäljaravtal med Alphatron Asia, ett bolag som säljer applikationer för TV- och satellitutrustning. Alphatron Asia kommer att marknadsföra Net Insights produkter i Singapore, Malaysia och Indonesien.

Installationer och tekniska verifikationer
Net Insight lanserade Nimbra 340-HD (High Definition), en multi-service access-växel för livesändningar samt studioproduktion och kontribution i september. Nimbra 340-HD gör det möjligt att distribuera okomprimerad HD för en mängd innehållstjänster, från livesändningar av sport i HDTV till förinspelade studioproduktioner och studio-till-studio eller arena-till-studio kontribution. Den hanterar bandbredden för dessa applikationer med oöverträffad flexibilitet genom att allokera med strikt tjänstekvalitet, oberoende av nätverksbelastning. Det innebär att infrastrukturen kan utnyttjas i mycket högre grad utan att tjänstekvaliteten påverkas.

Vidare i september annonserade Net Insight introduktionen av en högkapacitets 8-portars DVB-ASI accessmodul som möjliggör transport av digital multimedia för TV-, distributions- och kontributionsnät. Ett 8-portars ASI-kort som installeras i en Nimbra One eller Nimbra 340 möjliggör extremt kostnadseffektiv videotransport med garanterad tjänstekvalitet i en flexibel nätverksmiljö. 8-portars ASI-kortet kommer att vara klart för leverans under första kvartalet 2006.

Produktutveckling
Net Insight fortsätter utvecklingen av nästa generations produkter, Nimbra 680 och Nimbra 688. Med dessa produkter kommer Net Insight att ha en större möjlighet att nå en bredare marknad både geografiskt och vad gäller segment och kunder. Produkterna är också mycket väl anpassade för högkapacitetsnät i nuvarande segment och kan även öka försäljningspotentialen i segmentet för core-nät. Nimbra 680 kommer att vara färdig för leverans i slutet av 2005 och Nimbra 688 kommer att vara färdig för leverans under första kvartalet 2006.

Nyemission
Nyemissionen som godkändes av den extra bolagsstämman i juni slutfördes i juli och var kraftigt övertecknad utan utnyttjande av garantier. Nyemissionen tillförde 98,5 MSEK till bolaget före emissionskostnader. Genom ökad finansiell styrka kommer bolaget ha möjlighet att öka tillväxten och stärka sin position ytterligare.

Organisation
Den 1 augusti anställde Net Insight Mahmud Noormohamed som affärsutvecklingschef för Nordamerika. Mahmud har mer än 20 års erfarenhet inom IT-sektorn. Senast var han Vice President Solutions på British Telecom i Nordamerika där han arbetade med att ta fram nya kundkonton samt med strategiska partnerskap.

Mässor
I augusti var Net Insight representerat på Broadcasting Conference & Celebration i samband med 25-årsjubileet av TV-tornet i Tallinn TV-Tower sponsrat av Levira som är Estlands största radio- och TV-operatör och dess enda TV-bolag.

Net Insight deltog även med sin egen monter på International Broadcasting Convention (IBC) 2005, ett av världens största teknik-evenemang i Amsterdam i september. Mässan täcker alla nyckelområden inom elektronisk media inklusive ljud, kabel, film, internet, produktion, post-produktion, radio, satellit och transmission. Net Insight hade en hög aktivitet i montern med många möten både med nuvarande och potentiella kunder.

Net Insight deltog på mässan Telecom Networks i Stockholm tilsammans med Kista Science City och som representant för Kista Broadband Alliance (KBA).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG


Försäljning
Net Insight erhöll en order på utrustning för okomprimerad HDTV (High Definition TV) från ett oberoende testinstitut som utvärderar ny teknik åt TV-bolag i Europa. HDTV förväntas få stor användning vid livesändningar från sport- och kulturevenemang samt vid TV-produktioner där TV-studios på flera orter samverkar. Detta är den första ordern på Nimbra 340 med gränssnittet HD-SDI, en produkt som kompletterar den nuvarande produktfamiljen och en produkt som kan ta emot och transportera okomprimerad HDTV med bibehållen kvalitet oavsett storlek på nätet.

Net Insight erhöll en tilläggsorder från en europeisk medieoperatör för expansion av ett internationellt medienät till ett antal städer i Europa.

Mässor
Net Insight var representerat på ABU 2005 Digital Television Symposium i Malaysia i början av oktober. Symposiet behandlar de utmaningar som finns vid introduktion av digital marksänd TV (DTT) i Sydostasien. Net Insight kommer att öka sitt fokus på Asien och planerar att delta på flertalet mässor i Asien det kommande året.

Net Insight var även representerat på Mid-America Telecom Showcase & Seminar i Kansas City i USA i oktober. Telekommässan samlar lokala och regionala telekomoperatörer i USA för att demonstrera och diskutera lösningar och möjligheter inom triple play.

Net Insight deltog tillsammans med sin nya franska återförsäljare SAV på broadcast-mässan Satis-expo i Paris i oktober där bland annat Net Insights nya produkt Nimbra 340 demonstrerades.

Samarbeten
Net Insight har ingått ett återförsäljaravtal med ett bolag i Storbritannien, MDI, som kommer att marknadsföra Net Insights produkter på kabelmarknaden i Europa.

MARKNADS- OCH FRAMTIDSUTSIKTER


Försäljningen för tredje kvartalet uppgick till 23,1 MSEK vilket var något högre än andra kvartalet och ger en total försäljning för årets nio första månader på 66,6 MSEK (30,3). Net Insight har erhållit flera strategiska och viktiga ordrar från kunder såsom Broadwing, Broadcast Service Danmark och SAVVIS vilket positionerar Net Insight väl för fortsatt stark tillväxt under 2006.

Net Insight fortsätter att fokusera på de prioriterade marknadssegmenten d v s den professionella mediemarknaden samt marknaderna för triple play och metro/core. Bolaget har nu ett starkt fotfäste på den professionella mediemarknaden med exceptionella kundreferenser på viktiga marknader. Vidare driver avregleringen och nedsläckning av de analoga näten efterfrågan på digitala marksända TV-nät (DTT) i Europa och Asien.

Utsikterna för resten av året är mycket goda och bolaget förväntar sig att efterfrågan kommer att fortsätta utvecklas positivt tack vare konkurrenskraften i bolagets produkter samt ökade investeringar bland de flesta målkunderna. Bolagets utsikter avseende väsentligt ökad försäljning och väsentligt förbättrat resultat för året kvarstår. Med nyemissionen kommer bolaget att stärka sin marknads- och produktposition ytterligare.

Kostnader för kunddriven utveckling såväl som utvecklingen av Nimbra 340 och Nimbra 680 kommer att leda till ökade utvecklingskostnader under 2005. Detta leder till att kostnadsnivån kommer att överstiga förra årets något.

RESULTATUTVECKLING


Nettoförsäljningen uppgick totalt till 66,6 MSEK (30,3) för perioden. Totala kostnader uppgick till 87,7 MSEK (78,3). Bolaget fortsätter att hålla en bruttomarginal på ca 60%. Rörelseresultatet uppgick till -46,5 MSEK (-60,1) och resultat efter finansiella poster uppgick till -45,7 MSEK (-58,7). Finansnettot uppgick till 0,8 MSEK (1,4).

Personal
I slutet av perioden hade Net Insight 74 (69) personer anställda varav det amerikanska dotterbolaget Net Insight Inc. hade 6 (5) anställda.

Kostnader
Totala kostnader uppgick till 87,7 MSEK (78,3). Ökningen av kostnaderna beror främst på högre utvecklingskostnader för kunddriven produktutveckling.

Likviditet
Likviditeten vid periodens utgång uppgick till 109,0 MSEK (92,7).

Investeringar
Investeringar i instrument, utrustning och lokalförbättringar uppgick till 0,3 MSEK (0). 21,7 MSEK (10,6) av bolagets utvecklingskostnader har aktiverats under perioden. Dessa kostnader redovisas som immateriella anläggningstillgångar.

Moderbolaget
Nettoomsättningen uppgick till 91,8 MSEK (30,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till
-39,8 MSEK (-61,1). Likvida medel uppgick till 107,5 MSEK (91,5). Det beräknade ackumulerade skattemässiga underskottet av näringsverksamhet i moderbolaget uppgår till 1.058 MSEK. Det finns inga ackumulerade skattemässiga underskott i något dotterbolag.

Anpassning till IFRS
Ingående balanser har anpassats i enlighet med IFRS. Från och med 2005 följer bolaget International Reporting Financial Standards (IFRS) och följande resultat- och balansräkningar har upprättats i enlighet med dessa standards. Denna delårsrapport är också upprättad i enlighet med IAS 34. Övergången till redovisning i enlighet med IFRS nu gällande regler har ändrat bolagets redovisningsprinciper enligt följande:

Bolagets redovisade goodwill kommer inte längre utgöra underlag för avskrivningar utan kommer vid varje tillfälle att genomgå värdering i enlighet med IFRS 3 med avsikt att bedöma korrekt verkligt värde på tillgången. I en omvärdering av utgående balans 2004 har avskrivningen på goodwill lösts upp och minskat det ackumulerade underskottet med 653 TSEK. Resultatet för kvartalet inkluderar återlagda avskrivningar på goodwill på 435 TSEK.

Två av bolagets utestående personaloptionsprogram kommer att redovisas i enlighet med IFRS 2. Ett tredje utestående program är tilldelat före 7 november 2002 och påverkas inte av de nya reglerna. Effekten av omvärderingen av 2004 års balanser i enlighet med IFRS 2 är en ökning av det ackumulerade underskottet med TSEK 258. Resultatet för perioden inkluderar kostnader på 194 TSEK för personaloptionsprogrammet. Totalt ingår personaloptioner som ger möjlighet att förvärva högst 6.700.000 aktier av serie B. Dessa har en löptid på totalt fyra år, under vilken kostnaden för programmet kommer att tas i enlighet med IFRS 2, dvs såsom värdet av optionen vid tilldelningstillfället.

De ovan nämnda effekterna är de enda som är kända av bolaget vid detta tillfälle och är de enda som förväntas påverka bolaget i slutet av 2005. Dock genomgår IFRS löpande ändringar vilka bolaget bevakar och vilket kan komma att resultera i ändringar i redovisningen där så erfordras. För ytterligare detaljer om effekterna på bolagets resultat- och balansräkningar, se not 1.

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapport från Net Insight
Bokslutskommuniké: 17 februari 2006

Stockholm den 25 oktober 2005
Tomas Duffy, VD Net Insight AB

För mer information kontakta:
Tomas Duffy, VD Net Insight AB
Tel. 08 685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net
Fredrik Trägårdh, CFO Net Insight AB
Tel. 08 685 06 01, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net

Net Insight AB (publ)
Box 42093
126 14 Stockholm
Telefon 08-685 04 20
www.netinsight.net

Hela rapporten inklusive tabeller finns att ladda ner från medföljande länk.

Net Insight delårsrapport jan-juni 2005
http://hugin.info/130084/R/1017478/159433.pdf

Om Net Insight
Net Insight utvecklar nätverksutrustning för video, tal och data som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) med maximalt nätutnyttjande för att tillhandahålla nätverk som effektivt och ekonomiskt kan leverera avancerade videotjänster såsom HDTV, Video-on-Demand och digital-TV kombinerat med Internet- och taltrafik. Vår plattform Nimbra gör det möjligt för våra kunder att lansera nya intäktsgenererande TV- och videorelaterade tjänster för TV-bolag, kabel-TV-bolag och triple play-operatörer till väsentligt lägre investerings- och driftskostnader. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net