Netrevelation AB

Netrevelation genomför garanterad företrädesemission

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:48 CET

I syfte att förstärka bolagets finansiella ställning har styrelsen fattat beslut om att, förutsatt godkännande på en extra bolagsstämma, genomföra en nyemission om 9,6 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sammanfattning
- Företrädesemission på 9,6 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Netrevelation där två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,13 kronor per aktie
- Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid en extra bolagsstämma den 17 december 2009
- Företrädesemissionen som görs i syfte att förstärka bolagets finansiella ställning är i sin helhet säkerställd genom en teckningsförbindelse och en emissionsgaranti

Bakgrund och motiv
Under andra halvåret 2009 färdigställs och levereras Netrevelations nya systemplattform Netsys V5. Licenser till detta system säljs också till Taxi Stockholm och Mycab International. Systemet innehåller uppgraderad och utvidgad funktionalitet vilket förbättrar Netrevelations affärsmöjligheter. En pågående installation av system och produkter hos resebyråer har tillfälligt uppbromsats i avvaktan på att de nya systemfunktioner som möjliggörs av Netsys V5 skall kunna tillämpas och ge resebyråerna optimal effektivitet.

Genom att förväntade volymer från resebyråförsäljning därmed försenas ser styrelsen ett behov av att förstärka bolagets likviditet och finansiella ställning.

Mycab International, som köper licens till Netsys V5 i avsikt att med den plattformen introducera produkter i ett antal länder utanför Norden, har uttryckt önskemål om ett långsiktigt strategiskt samarbete med Netrevelation också inom fler områden än systemtjänster. Mycab International har därför som ett led i detta strategiska samarbete erbjudit sig att träda in som garant i den förestående emissionen.

”Vi har ett behov att kortsiktigt förstärka vår finansiella ställning. Även om resultateffekt från licensförsäljningar kommer att förstärka resultatet för 2009 har vi behov av att tillföras kapital och likviditet för att tillförsäkra bolaget tillräckliga resurser tills volymtillskott från resebyråförsäljning realiseras.Vi ser mycket positivt på att köparen Mycab International aviserat intresse för ett närmare strategiskt långsiktigt samarbete, och att de för att manifestera detta intresse erbjudit sig att garantera vår emission”, säger bolagets VD Anders Holst.

Huvudsakliga villkor
Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 0,13 kronor per aktie. Avstämningsdag är den 7 januari 2010 och teckningsperioden löper under perioden 11 – 25 januari 2010. Antalet aktier i Netrevelation kommer till följd av nyemissionen öka med högst 73 686 297 aktier till högst 221 058 891 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med högst 3 684 314,85 kronor till högst 11 052 944,55 kronor.

Teckningsåtagande och garantiförbindelse
16 procent av emissionslikviden är säkerställd genom teckningsåtagande med bolagets största aktieägare Roger Blomquist och resterande del av emissionen är garanterad av Mycab International SA.

Preliminär tidplan
17 december 2009 Extra bolagsstämma
30 december 2009 Sista dagen aktien handlas inklusive rätt att delta i nyemissionen
4 januari 2010 Första dagen aktien handlas exklusive rätt att delta i nyemissionen
7 januari 2010 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
11 – 25 januari 2010 Teckningsperioden i nyemissionen
11 – 20 januari 2010 Handel i teckningsrätter
11 januari 2010 Handel i betalda tecknade aktier inleds och pågår till dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket

I övrigt hänvisas till den kommande informationsbroschyren avseende företrädesemissionen som beräknas offentliggöras och tillhandahållas den 11 januari 2010.

Extra bolagsstämma
Med anledning av styrelsens beslut om nyemission kommer styrelsen kalla till extra bolagsstämma att hållas den 17 december 2009. För ytterligare information rörande den extra bolagsstämman hänvisas till kallelsen som beräknas offentliggöras inom kort.

Finansiella rådgivare
Remium AB är finansiell rådgivare till Netrevelation i samband med företrädesemissionen.

Helsingborg den 1 december 2009
Styrelsen i Netrevelation AB

För vidare information kontakta:
VD, Anders Holst 0708401384 Email: anders.holst@netrevelation.se
www.netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på
transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor
till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat
och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991. Bland
Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten, Regeringskansliet, Sveriges
Riksdag och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på OMX First North
Premier. Certified Adviser är Remium AB (www.remium.com).