New Science Svenska AB

New Science tillförs 33,3 miljoner kronor genom riktad nyemission

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 16:50 CET

New Science Svenska AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årsstämma 2006 genomfört en riktad kontantemission om 22 500 000 aktier.

Aktierna har placerats till en kurs av 1,48 kronor per aktie och tillför bolaget 33,3 miljoner kronor i nytt kapital före emissionskostnader. Emissionskursen innebär en emissionsrabatt om 3,3 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen under de senaste 30 handelsdagarna. Aktierna har förvärvats av svenska institutioner och privata investerare. Antalet aktier i New Science Svenska AB efter den nu genomförda emissionen uppgår till 104 934 351.

Bemyndigandet har utnyttjats för genomförande och finansiering av förvärv av hela eller delar av företag eller verksamheter samt för finansiering av investeringar i befintliga eller nya portföljbolag.

Remium AB är finansiell rådgivare till New Science Svenska AB.

För ytterligare information kontakta:
VD Sverker Littorin, tel 0708 - 755 309
Styrelseordförande, Ingemar Kihlström, tel 0733 - 82 11 02
www.newscience.se


New Science är en aktiv investerare inom Life Science området. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt utövande av ägarrollen i ett antal utvalda bolag. New Science medverkar till att de olika portföljbolagen kan genomföra en offensiv tillväxt genom att de tillförs det kapital och den kompetens som behövs under den kapitalkrävande tillväxten. Därigenom ges aktieägarna den snabbaste och mest optimala avkastningen. Mervärden skapas i samband med förvärv, utveckling och försäljning av bolag. New Science är noterat på handelsplatsen First North som drivs av Stockholmsbörsen.