INVISIO Headsets AB

NEXTLINK GENOMFÖR GARANTERAD FÖRETRÄDESEMISSION OM 36,6 MKR

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:35 CET

Styrelsen i Nextlink AB (publ) ("Nextlink") har idag beslutat, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, att genomföra en emission av aktier om cirka 36,6 mkr med företrädesrätt för aktieägarna.

· Företrädesemission om 36,6 mkr före emissionskostnader för befintliga aktieägare. Beslutet är fattat under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande.
· Aktieägare äger rätt att för sju (7) aktier teckna en (1) ny aktie.
· Teckningskurs om 17,50 kr per aktie.
· Teckningstid 2 april - 16 april 2007.
· Emissionen genomförs främst för att skapa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.
· Emissionen är till 100 procent säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Bakgrund och motiv
Nextlink räknar med att under fjärde kvartalet 2007 på månadsbasis visa vinst. Företaget behöver fram till dess ytterligare finansiering för att klara rörelsekapitalbehov och täcka de förluster som uppkommer fram till dess en stabil vinstnivå kan visas.

Nextlink har under de senaste månaderna haft nära kontakter med mobiltelefontillverkare samt tillverkare av mobiltelefontillbehör rörande OEM-samarbeten och andra industriella samarbeten. Det är Nextlinks bedömning att de pågående kontakterna skall resultera i nya kontrakt under 2007. Utöver utvecklingskontrakt diskuterar Nextlink också fördjupade industriella samarbeten, vilka diskussioner kan resultera i uppköp. I alla sådana samtal är det väsentligt att Nextlink inte bara kan visa hög teknisk kompetens utan också förmår demonstrera en tillräcklig finansiell uthållighet och styrka. En företrädesemission av förvarande slag, där de största aktieägarna med teckningsförbindelser och emissionsgarantier säkerställer hela emissionen, är i ett sådant sammanhang ett styrkebesked.

I övrigt hänvisas till redogörelsen i prospektet, vilket kommer att offentliggöras omkring den 23 mars 2007.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Emissionen kommer till fullo att vara säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Aktieägare som representerar cirka 48 procent av kapitalet i Nextlink har förbundigt sig att teckna sin andel i emissionen. Resterande del motsvarande 52 procent av företrädesemissionen är garanterat genom emissionsgaranti.
Villkor i sammandrag och indikativ tidsplan
Nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare omfattar högst 2 094 779 aktier, envar med kvotvärde 1,00 kr. Under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att öka med högst 2 094 779 kr . Baserat på teckningskursen 17,50 kr och under förutsättning att nyemissionen fulltecknas kommer emissionslikviden att uppgå till cirka 36,6 mkr före emissionskostnader. Nedan återfinns villkoren i sammandrag samt en indikativ tidplan för företrädesemissionen.
· Företrädesrätt för aktieägarna i förhållande till befintligt innehav på avstämningsdagen den 27 mars 2007. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. För teckning av en (1) aktie krävs sju (7) teckningsrätter.
· Teckningskursen är fastställd till 17,50 kr per ny aktie.
· Extra bolagsstämma planerad till den 20 mars 2007.
· Prospektet offentliggörs omkring den 23 mars 2007.
· Sista dag för handel med aktier i Nextlink inklusive teckningsrätter är den 22 mars 2007.
· Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 27 mars 2007.
· Handel i teckningsrätter äger rum under perioden 2 april - 11 april 2007.
· Teckningstiden är 2 april - 16 april 2007.

Anmälningssedel och emissionsredovisning kommer att distribueras till aktieägarna med början omkring den 28 mars 2007.

Finansiella rådgivare
Mangold Fondkommission är finansiell rådgivare till Nextlink i samband med förestående företrädesemission.


För ytterliggare information:
Christian Paulsson, styrelsens ordförande, Nextlink AB (publ)
Tel: +46 70 211 00 10
e-post: christian@lage.se


Om Nextlink
Nextlink är ett teknikföretag som utvecklar teknologier och produkter för ljudkommunikation. Företaget arbetar inom tre affärsområden; trådlösa Bluetooth headsets under varumärket INVISIO, trådförsedda, professionella headsets under varumärket INVISIO PRO vilka baseras på Nextlinks patenterade käkbensteknologi samt teknologiutveckling för OEM kunder.

Kärnan i Nextlinks verksamhet härstammar från Invisioprodukterna, vilka bygger på bolagets patenterade teknologi kring käkbenmikrofoner. Utöver det förfogar Nextlink över två patent, det ena avseende en fästanordning (softspring), det andra avseende en terminal för VoIP-telefoni.

Nextlinks affärsidé bygger på att utveckla, marknadsföra och sälja headsetprodukter för ljudkommunikation, såväl under sitt eget varumärke som för OEM (kontraktstillverkning).

Nextlinks vision är att ge människor möjlighet att kommunicera komfortabelt i alla ljudmiljöer.

Nextlink AB (kortnamn: NXTL) är ett listat bolag på Stockholmsbörsens First North lista. Nextlink har sitt huvudkontor I Köpenhamn, Danmark.