NFO Drives AB

NFO DRIVES AB: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1/1 - 31/12 2006

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 13:34 CET

· Årets koncernresultat är -12,4 MSEK (-14,1 MSEK). Vinsten per aktie är neg. - kr. 0,31.
· Moderbolagets fakturering uppgick till 5,7 MSEK (7,3 MSEK) vilket sammanhänger med leveransstopp under första kvartalet. Försäljningen under Q 4 har ökat med 25 % jämfört med samma period föregående år.
· Personal- och övriga externa kostnader har gått ner med 25 % till 8,7 MSEK (11,5 MSEK) huvudsakligen genom nerdragning av tekniska konsulttjänster efter verkställd framtagning av Generation 2 - omriktarna.
· Genom s.k. kvittningsemission under mars månad nedbringades bolagets konvertibelskuld med 10,8 MSEK. Kvarstående konvertibelskuld om 7,4 MSEK har efter beslut av extra stämma i oktober förlängts att utlöpa i november 2008.
· Emission av 2.000.000 personaloptioner fulltecknades under augusti månad.
· Taro Bruneheim tillträdde som ny VD 06-04-01
· Leveransavtal har tecknats med Ahlsell AB, Honeywell AB, EXOS Ventilation AB och Elajo Elinstallationer AB.
· Avtal gällande offshore-applikationer har ingåtts med det norska företaget Stadt A/S.
· Samarbetet med Exportrådet har lett till återförsäljaravtal i Polen och ytterligare länderförhandlingar pågår.


Händelser efter periodens utgång
Nyemission omfattande 8.000.000 aktier riktad till institutionella placerare fulltecknades under januari 2007 och inbringade 4,0 MSEK.

NFO Sinus är den första omriktare som godkänts för marint bruk av Kockums i Karlskrona.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Ordinarie bolagsstämma hålls i Svängsta fredagen den 20 april 2007 kl. 13.00.

Kvartalsbeslut beräknas föreligga den 16 maj, den 17 augusti och den16 november 2007. Preliminärt bokslut för 2007 beräknas föreligga den 15 februari 2008.