Nordic Growth Market NGM AB

NGM HOLDING: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2004-01-01 - 2004-06-30

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2004 08:31 CEST

* Nettoomsättningen uppgick under perioden till 8,7 MSEK (8,5 MSEK)
* Transaktionsintäkterna ökade till 0,9 MSEK (0,1 MSEK)
* Resultat per aktie uppgick till –0,05 kr (-0,05 kr)
* Resultatet före avskrivningar ökade till 1,1 MSEK (0,2 MSEK)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,7 MSEK (-1,5 MSEK)

Resultat och omsättning

NGM Holding AB med det helägda dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB (NGM), där börsverksamheten bedrivs, redovisar för första halvåret 2004 ett resultat före skatt om –2,0 MSEK
(-2,0 MSEK motsvarande period föregående år). Resultatet före avskrivningar uppgick till 1,1 MSEK (0,2 MSEK).

Nettoomsättningen uppgick totalt till 8,7 MSEK (8,5 MSEK). Nettoomsättningen fördelade sig på provisionsintäkter 5,4 MSEK (3,9 MSEK), NG News 2,6 MSEK (2,7 MSEK) och övriga rörelseintäkter 0,7 MSEK (1,9 MSEK).

Resultatet i koncernen efter skatt uppgick till –2,0 MSEK (-2,0 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 10,7 MSEK (16,0 MSEK) motsvarande 0,26 kr per aktie (0,39 kr per aktie).

Aktiekursen 2004-06-30 (senaste betalkurs) för NGM Holding AB var 1,01 kr (0,45 kr).

Vid andra kvartalets utgång fanns 11 (12) anställda i koncernen.

Resultatet i moderbolaget efter skatt uppgick till -0,4 MSEK (-2,5 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 30,4 MSEK (34,5 MSEK) motsvarande 0,74 kr per aktie (0,84 kr per aktie). Intäkterna ökade under perioden med 2 % främst beroende på ökad handel. Personalkostnaderna har minskat under perioden, medan avskrivningarna ökat i motsvarande grad beroende på fortsatta investeringar i infrastrukturen.


Likviditet

Bolaget bedömer att likviditeten är tillräcklig, dels utifrån att bolaget har ett positivt kassaflöde och utifrån den bedömda resultatutvecklingen för kommande period, dels med utgångspunkt från företagets banktillgodohavanden per den 30 juni 2004 samt beviljad ej utnyttjad checkkredit.


Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapitalet i koncernen uppgår till 22,4 MSEK (22,4 MSEK) och antalet aktier i bolaget är 40 815 161 stycken (40 815 161 stycken), fördelade på 9 072 274 A-aktier (9 072 274 stycken) och 31 742 887 B-aktier (31 742 887 stycken). Nominellt värde på en aktie är 0,55 kr.

NGM emitterade under september-december 2002 konvertibla skuldebrev om sammanlagt 10 MSEK. Vid full konvertering erhåller konvertibelinnehavarna sammanlagt 18 181 818 st nya B-aktier i NGM. Konverteringskursen är 0,55 kr. Kaupthing Bank Sverige AB har den 29 juni 2004 påkallat konvertering av skuldebrev avseende sammanlagt 4 MSEK, vilka kommer att utbytas mot sammanlagt 7 272 727 nya B-aktier i bolaget. Övriga innehavare av konvertibla skuldebrev - Ulf Cederin, Buchla Gruppen AB och Erik Penser Fondkommission AB - har aviserat att de avser att påkalla konvertering av skuldebrev om vardera 2 MSEK innan dessa förfaller till betalning den 1 september 2004 (Erik Penser Fondkommission AB) respektive den 1 oktober 2004 (Ulf Cederin och Buchla Gruppen AB).


Börsverksamheten

NGM Equity

NGM behandlar för närvarande sex ansökningar om notering och arbetar aktivt med ytterligare ett antal bolag som deklarerat att de avser att ansöka om notering vid NGM. Antalet bolag som avser att söka sig till börsen har ökat kraftigt under den senaste sex månadersperioden varav merparten beräknas vara redo för notering under andra halvåret 2004.

Noteringsläge:
Tre nya bolag har under perioden noterats på NGM Equity. Sedan den senaste rapporten den 14 april har ytterligare 3 bolag ansökt om notering på NGM Equity, vilket innebär att sammanlagt 6 bolag har ansökt om notering under första halvåret 2004, varav ett bolag har noterats. Två bolag har avnoterats från NGM Equity och ett bolag från observationslistan.

Per den 30 juni var 43 bolag noterade på NGM Equity (48 bolag den 30 juni 2003).


NDX

Under 2003 startade NGM derivatmarknaden Nordic Derivatives Exchange, NDX. Härigenom öppnades en helt ny marknad för handel med derivat- och ränteinstrument i Sverige. Syftet med NDX är att minska kostnaderna för emittenter och medlemmar samt ge dem ökade möjligheter till produktutveckling. Vår bedömning är att detta segment av marknaden kommer att växa kraftigt och att nya typer av finansiella instrument kommer att lanseras allt tätare.

Handeln på NDX var tidvis mycket god, framförallt i inledningen av perioden. Arbetet fortskrider med att skapa ett ökat utbud av både emittenter och produkter. I slutet av juni noterades också för första gången warranter av sedvanlig typ på NDX. Totalt har 69 Hitwarranter och 20 warranter noterats på NDX.


Nordic OTC

Från februari 2004 bedrivs handeln på Nordic OTC elektroniskt i enlighet med tillstånd från Finansinspektionen. Detta innebär att den inofficiella handeln får ökad tillgänglighet och sker med ökad transparents. Idag handlas 13 bolag inom ramen för Nordic OTC och för merparten av dessa har omsättningen mer än dubblerats i och med övergången till elektronisk handel. Genom att samla den inofficiella handeln under ett paraply med ökade krav på informationsspridning förenklas handeln. Vidare minskas de risker som är förenade med handel i onoterade bolag.

Nordic OTC är en handelsplats för onoterade bolag. Handeln på Nordic OTC organiseras av värdepappersinstitut, vilka agerar som s.k. sponsorer för de listade bolagen. Sponsorerna använder NGMs handelssystem för att bedriva handeln och ansvarar för övervakningen av handeln. Nordic OTC omfattas inte av NGMs auktorisation som börs och därför inte heller av Finansinspektionens direkta tillsyn över NGM.


Informationsverksamheten

NG News

NG News är en av Sveriges största distributörer av finansiell information. NG News har omkring 100 kunder. Dessa utgörs av de NGM-noterade bolagen, av ett antal bolag som är noterade på Stockholmsbörsens A- och O-listor och på övriga listor samt av bolag som handlas inofficiellt på Nya Marknaden och Nordic OTC. NG News har under perioden rekryterat 16 nya kunder.


2004

Första halvåret av 2004 har bjudit på perioder av intensiv handel och överlag stigande aktiekurser. Detta visar tydligt att NGM som börs kan skapa likviditet med kraftfull handel. Intresset bland företag att söka sig mot en börsnotering har som tidigare nämnts ökat och detta förväntas ge resultat under andra delen av året i form av nynoteringar på framförallt NGM Equity. NG News har under samma period anslutit 16 nya informationskunder och denna utveckling ser ut att fortsätta.

NDX riktar sig mot den marknad som bedöms ha den kraftigaste tillväxtpotentialen idag. Utbudet på den svenska marknaden är dessutom lågt i jämförelse med övriga derivatbörser. Uppbyggnaden av NDX fortgår med fokus på att öka antalet emittenter.

De investeringar som gjorts under 2003 och det första halvåret 2004, främst inom NDX och NG News, innebär att NGM står väl rustat för en ökad volym inom samtliga affärsområden. Kapaciteten i handelsplattformen ligger högt över dagens volymer och en framtida ökad volym skulle innebära större intäkter utan några nämnvärda investeringar.

Förutsatt att den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna håller i sig kommer NGMs intäkter att öka under senare delen av 2004 – främst beroende på nynoteringar på NGM Equity. NDX förväntas också påverka resultatet positivt under samma period.
Rapportdagar under 2004
Kvartal 3 21 oktober
Helår 2004 14 januari, 2005

Ulf Cederin
VD i NGM Holding ABRapporten har ej granskats av bolagets revisorer.Kontaktpersoner
Ulf Cederin, VD, 08-566 390 00.
Hans Lemdal, Ekonomichef, 08-566 390 00