Nordic Growth Market NGM AB

NGM HOLDING: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2004-01-01 - 2004-09-30

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:48 CEST

* Samtliga konvertibelägare har konverterat till aktier i NGM Holding, totalt 10 MSEK.
* Nettoomsättningen uppgick under perioden till 12,3 MSEK (11,4 MSEK)
* Transaktionsintäkterna ökade till 1,1 MSEK (0,2 MSEK)
* Resultat per aktie uppgick till –0,07 kr (-0,10 kr)
* Resultatet före avskrivningar ökade till 0,5 MSEK (-0,4 MSEK)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -0,5 MSEK (-1,9 MSEK)


Resultat och omsättning

Nordic Growth Market NGM Holding AB med det helägda dotterbolaget Nordic Growth Market NGM AB, där börsverksamheten bedrivs, redovisar för de tre första kvartalen 2004 ett resultat före skatt om –4,1 MSEK (-4,0 MSEK motsvarande period föregående år). Resultatet före avskrivningar uppgick till 0,5 MSEK (-0,4 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 18,5 MSEK (16,0 MSEK) motsvarande 0,31 kr per aktie (0,39 kr per aktie).

Nettoomsättningen uppgick totalt till 12,3 MSEK (11,4 MSEK). Nettoomsättningen fördelade sig på börsverksamhet 8,7 MSEK (8,0 MSEK), informationsverksamhet 3,6 MSEK (3,4 MSEK).

Aktiekursen (senaste betalkurs) den 30 september 2004 för NGM Holding AB var 0,89 kr (0,59 kr).

Vid tredje kvartalets utgång fanns 13 (12) anställda i koncernen.

Resultatet i moderbolaget efter skatt uppgick till –1,0 MSEK (-5,0 MSEK). Det egna kapitalet uppgick till 39,8 MSEK (32,0 MSEK) motsvarande 0,67 kr per aktie (0,78 kr per aktie). Intäkterna ökade under perioden med 8 procent främst beroende på ökad handel. Personalkostnaderna har minskat under perioden, medan avskrivningarna har ökat i motsvarande grad beroende på fortsatta investeringar i infrastrukturen.


Likviditet

Bolaget bedömer att likviditeten är tillräcklig, dels utifrån den bedömda resultatutvecklingen för kommande period, dels med utgångspunkt från företagets banktillgodohavanden per den 30 september 2004 samt beviljad checkkredit.Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapitalet i koncernen uppgår till 32,4 MSEK (22,4 MSEK) och antalet aktier i bolaget är
58 996 977 stycken (40 815 161 stycken), fördelade på 9 072 274 A-aktier (9 072 274 stycken) och
49 924 703 B-aktier (31 742 887 stycken). Nominellt värde på en aktie är 0,55 kr.

De konvertibla skuldebrev om sammanlagt 10 MSEK som NGM emitterade under 2002 har under tredje kvartalet 2004 konverterats till B-aktier. Konverteringen gav sammanlagt 18 181 816 st nya B-aktier i NGM. Konverteringskursen var 0,55 kr. Kaupthing Bank Sverige AB erhöll 7 272 727 nya B-aktier i bolaget. Ulf Cederin, Buchla Gruppen AB och Erik Penser Fondkommission AB erhöll
3 636 363 B-aktier vardera.


Börsverksamheten

NGM Equity

NGM behandlar för närvarande nio ansökningar om notering, varav 2-3 beräknas vara klara innan årsskiftet. NGM arbetar dessutom aktivt med ytterligare ett antal bolag som deklarerat att de avser att ansöka om notering vid NGM.

Noteringsläge:
Fyra bolag har under perioden noterats på NGM Equity. Sedan den senaste rapporten den 22 juli har ytterligare tre bolag ansökt om notering på NGM Equity, vilket innebär att sammanlagt nio bolag har ansökt om notering under året. Två bolag har avnoterats från NGM Equity och ett bolag från observationslistan.

Per den 30 september 2004 var 42 bolag noterade på NGM Equity (44 bolag den 30 september 2003).


NDX

Arbetet med att vidareutveckla NDX fortsätter, med syftet att kunna erbjuda såväl emittenter som investerare ett attraktivt alternativ till de traditionella börserna. Bedömningen kvarstår att detta segment av marknaden kommer att växa kraftigt. Vår ambition är att NDX i hög grad skall medverka till detta.Nordic OTC

Från februari 2004 bedrivs handeln på Nordic OTC elektroniskt i enlighet med tillstånd från Finansinspektionen. Detta innebär att den inofficiella handeln får ökad tillgänglighet och sker med ökad transparens. Idag handlas 12 bolag inom ramen för Nordic OTC och för merparten av dessa har omsättningen mer än dubblerats i och med övergången till elektronisk handel. Genom att samla den inofficiella handeln under ett paraply med ökade krav på informationsspridning förenklas handeln. Vidare minskas de risker som är förenade med handel i onoterade bolag.

Nordic OTC är en handelsplats för onoterade bolag. Handeln på Nordic OTC organiseras av värdepappersinstitut, vilka agerar som s.k. sponsorer för de listade bolagen. Sponsorerna använder NGMs handelssystem för att bedriva handeln och ansvarar för övervakningen av handeln. Nordic OTC omfattas inte av NGMs auktorisation som börs och därför inte heller av Finansinspektionens direkta tillsyn över NGM.


Informationsverksamheten

NG News

NG News är en av Sveriges största distributörer av finansiell information. NG News har idag drygt 100 kunder. Dessa utgörs av de NGM-noterade bolagen, bolag noterade på någon av Stockholmsbörsens listor (ca 25 st) samt av bolag som handlas inofficiellt på någon av de övriga marknadsplatserna. NG News har under perioden rekryterat 20 nya kunder.


2004

Hittills under året har aktiemarknaden uppvisat perioder av intensiv handel och stigande aktiekurser. Marknaden har dock under slutet av perioden stagnerat och ligger på en nivå motsvarande slutet av 2003. Aktiemarknaden har under året uppvisat ett ökat förtroende för NGM-börsen. Intresset bland företag att söka sig mot en börsnotering har som tidigare nämnts ökat och detta förväntas ge resultat under slutet av året i form av nya noteringsansökningar till framförallt NGM Equity. NG News har under samma period anslutit 20 nya informationskunder och denna starka utveckling ser ut att fortsätta.

Samtliga konvertibelägare, vilka innehaft konvertibellån om sammanlagt 10 MSEK, har valt att konvertera lånen till aktier under perioden vilket ytterligare stärker tilltron till NGM som ett nordiskt börsalternativ.

De investeringar som gjorts under 2004, främst inom NDX och NG News, innebär att NGM står väl rustat för en ökad volym inom samtliga affärsområden. Kapaciteten i handelsplattformen ligger högt över dagens volymer och en framtida ökad volym skulle innebära större intäkter utan några nämnvärda investeringar.

NDX står för nytänkande och ökad flexibilitet och konkurrens inom börsmarknaden. Produktutbudet på den svenska marknaden är lågt i jämförelse med många övriga derivatmarknader i Europa. Bedömningen är att NDX kommer att växa kraftigt under 2005. Av denna anledning har mycket fokus lagts på uppbyggnaden av NDX och arbetet med att öka antalet emittenter fortsätter.

Förutsatt att den positiva utvecklingen på de finansiella marknaderna håller i sig kommer NGMs intäkter att öka successivt under senare delen av 2004. NDX förväntas också påverka resultatet positivt under samma period.


Rapportdagar 2005:
Bokslutskommuniké för 2004 14 januari
Kvartal 1 19 april
Ordinarie bolagsstämma 27 april
Kvartal 2 22 juli
Kvartal 3 21 oktober


Ulf Cederin
VD i NGM Holding AB

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Kontaktpersoner
Ulf Cederin, VD, 08-566 390 00.
Hans Lemdal, Ekonomichef, 08-566 390 00