Nordic Growth Market NGM AB

NGM HOLDING: DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2005-01-01 – 2005-09-30

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2005 15:18 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41524


- Nettoomsättningen ökade till 15,4 MSEK (12,1 MSEK)
- Resultat efter skatt har ökat till 1,6 MSEK (-2,1 MSEK)
- Resultat per aktie 0,03 kr (-0,05 kr)
- Intäkterna från börsverksamheten ökade 38% till 11,8 MSEK (8,6 MSEK)
- Transaktionsintäkterna ökade 230% till 3,8 MSEK (1,1 MSEK)


Resultat och omsättning
Nordic Growth Market NGM Holding AB med det helägda dotterbolaget, Nordic Growth Market NGM AB (NGM), där börsverksamheten bedrivs, redovisar vid tredje kvartalets utgång 2005 ett resultat efter skatt om 1,6 MSEK (-2,1 MSEK motsvarande period föregående år). Skattemässiga förlustavdrag gör att bolagsskatt ej kommer att erläggas under 2005.

Nettoomsättningen ökade under perioden med 27 %. Detta främst beroende på ökade transaktionsintäkter samt ökade noteringsintäkter från NGM:s börs för notering och handel av derivatinstrument och räntebärande värdepapper Nordic Derivatives Exchange (NDX). Vid tredje kvartalets utgång fanns 14 (13) anställda i koncernen.

De totala rörelseintäkterna uppgick till 18,3 MSEK (13,4 MSEK). Av dessa utgjorde börsverksamheten 11,8 MSEK (8,6 MSEK) och informationsverksamheten 3,7 MSEK (3,6 MSEK) och övriga intäkter 2,8 MSEK (1,2 MSEK).

Resultatet i moderbolaget efter skatt uppgick till 0,5 MSEK (-1,0 MSEK). Moderbolagets egna kapital uppgick till 38,9 MSEK (39,8 MSEK) motsvarande 0,66 kr per aktie (0,67 kr per aktie). Resultatet i koncernen före skatt uppgick till 1,6 MSEK (-2,1 MSEK). Koncernens egna kapital uppgick till 20,1 MSEK (20,5 MSEK) motsvarande 0,34 kr per aktie (0,35 kr per aktie).

Samtliga värden ovan är beräknade enligt IFRS. Jämförelsetal för 2004 är omräknade.

Likviditet
Bolagets likviditet har under perioden ytterligare stärkts. Likviditeten bedöms tillräcklig för kommande period.


Aktiekapital och antal aktier
Aktiekapitalet i koncernen uppgår till 32,4 MSEK (32,4 MSEK) och antalet aktier i bolaget är 58 996 977 stycken (58 996 977 stycken), fördelade på 9 072 274 A-aktier (9 072 274 stycken) och 49 924 703 B-aktier (49 924 703 stycken). Nominellt värde på en aktie är 0,55 kr.
Aktiekursen 2005-09-30 (senaste betalkurs) för NGM:s B-aktie var 1,45 kr (0,89 kr).


REDOVISNINGSPRINCIPER

Anpassning till IAS/IFRS-standarder
Från och med 2005 följer koncernens redovisningsprinciper International Financial Reporting Standards, IFRS. Vid övergången till IFRS har NGM berörts av IAS 38(immateriella tillgångar). IAS 38 innebär att goodwill ej skrivs av. Istället prövas värdet på goodwill och i förekommande fall skrivs det ner, om det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Det bokförda värdet på goodwill per 2003-12-31 har bibehållits oförändrat såväl i öppningsbalansen per 2004-01-01 som i utgående balans per 2004-12-31. Efter prövning av värdet av goodwill, har bedömning gjorts att det inte föreligger något nedskrivningsbehov.

Omräkning i enlighet med IFRS i koncernen ger en positiv effekt om 1 995 KSEK på resultat och eget kapital för jämförelseperioden januari till september 2004. Motsvarande effekt för januari till december 2004 är en positiv effekt om 2 660 KSEK på resultat och eget kapital.

BÖRSVERKSAMHETEN OCH UTSIKTER

NDX fortsätter att växa. Detta avspeglar intresset från marknadens aktörer att nyttja den plattform vi erbjuder. Produkter som tidigare endast funnits på den internationella marknaden introduceras nu i Sverige via NDX. Utländska emittenter har i flera fall valt NDX framför andra europeiska konkurrenter. Antalet emittenter kommer enligt bolagets bedömning att fortsätta öka under resterande del av året och ambitionen är att fortsätta ta marknadsandelar likväl som att etablera NDX som en plattform även för övriga Nordens aktörer.

Det goda marknadsklimatet har inneburit fortsatt mycket god handel under perioden samt ett fortsatt stort intresse för noteringar på NGM Equity. Under kvartalets sista månad omsattes aktier för närmare 1500 MSEK, vilket motsvarar hela fjolårets omsättning. Inledningen av det fjärde kvartalet har även det inneburit mycket god handel.

NGM Equity
Omsättningen på NGM:s aktielista NGM Equity var under tredje kvartalet mycket hög vilket avspeglas i transaktionsintäkterna.

Inget bolag noterades under tredje kvartalet. Ett bolag avnoterades under samma period. Per den 30 september var 39 bolag noterade på NGM Equity (42 bolag den 30 september 2004).

NGM behandlar för närvarande 14 ansökningar om notering. Under oktober månad noteras 2 bolag. Sannolikt noteras ytterligare 2-3 bolag under årets sista månader. NGM arbetar dessutom aktivt med ytterligare ett antal bolag som visat intresse för en börsnotering vid NGM.

NDX
Under tredje kvartalet introducerades ett flertal nya produkter vilket ytterligare bekräftar vår övertygelse att NDX behövs för att utveckla den svenska derivatmarknaden. Under kvartalet emitterades 128 nya warranter. Marknadsandelen avseende utbud var vid periodens utgång ca 33%. Marknadsandelen avseende omsättning var under tredje kvartalet ca 16%. Antalet warranter noterade på NDX uppgick vid periodens utgång till 599 st.

På NDX Bonds inregistrerades 3 nya lån under tredje kvartalet vilket innebar att totalt 26 obligationslån fanns inregistrerade vid periodens utgång. Efter periodens utgång har ytterligare 3 lån tillkommit.

Nordic OTC
Nordic OTC är en elektronisk handelsplats för onoterade bolag. Handeln på Nordic OTC organiseras av värdepappersinstitut, vilka agerar som s.k. sponsorer för de listade bolagen. Sponsorerna använder NGM:s handelssystem för att bedriva handeln och ansvarar för övervakningen av handeln. Nordic OTC omfattas inte av NGM:s auktorisation som börs och därför inte heller av Finansinspektionens direkta tillsyn över NGM.

Vid periodens utgång handlades 16 bolag inom ramen för Nordic OTC (12 bolag den 30 september 2004).


INFORMATIONSVERKSAMHETEN OCH UTSIKTER

NG News är en av Sveriges största distributörer av finansiell information. Kunderna utgörs av samtliga NGM-noterade bolag samt vissa bolag på Stockholmsbörsens listor och övriga marknadsplatser. Intäkterna har ökat något under perioden.

Framtidutsikterna för informationsverksamheten bedöms som goda. Den tekniska strukturen är väl utbyggd och produktportföljen håller god kvalitet och utökas kontinuerligt. Det allmänt positiva börsklimatet förväntas leda till att antalet utskick per kund samt även antalet kunder ökar något under resterande del av året.


Rapportdagar under 2006
Bokslutskommuniké för 2005: 2006-02-23


Nordic Growth Market NGM Holding AB


Ulf Cederin
VD


Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.


Kontaktpersoner
Ulf Cederin, VD, 08-566 390 00
Hans Lemdal, Ekonomichef, 08-566 390 00(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.