Nordic Growth Market NGM AB

NGM HOLDING: KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I NGM HOLDING

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 16:17 CET

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=42589


Vid den extra bolagsstämman den 17 mars 2006 i Nordic Growth Market NGM Holding AB beslöts att godkänna styrelsens förslag att emittera konvertibelt skuldebrev med företrädesrätt för Contact Marketing AG.

Förslaget innebär att bolaget genom emission av konvertibelt skuldebrev skall uppta ett förlagslån om nominellt 30 000 000 kronor som medför rätt till utbyte mot B-aktier i bolaget. Rätt att teckna lånet skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillfalla Contact Marketing AG.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen snabbt och enkelt önskar erhålla en möjlighet att finansiera förvärvet av handelssystemet Tellus. Förlagslånet skall emitteras till en kurs motsvarande dess nominella belopp. Teckning skall ske i protokollet och betalning skall ske dels genom kvittning av fordran om 15 miljoner kronor och dels genom erläggande av 15 miljoner kronor från och med den 17 mars 2006 till och med den 31 mars 2006.

Lånet löper från och med den 1 april 2006 till och med den 31 mars 2011 med 2,5 procents ränta. NGM har rätt att återbetala konvertibeln under hela löptiden.

Konvertering kan påkallas mellan den 1 mars 2011 och den 31 mars 2011 till en konverteringskurs om 3 kr.

Stockholm i mars 2006
Nordic Growth Market NGM Holding AB (publ)
Styrelsen

NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.