Nordic Growth Market NGM AB

NGM HOLDING: NGM SVARAR FINANSINSPEKTIONEN

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 10:32 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49723


(NGM:NGM B)

Nordic Growth Market NGM AB (NGM) har nu besvarat en skrivelse från Finansinspektionen med begäran om yttrande om bland annat ägarförhållandena i NGMs moderbolag Nordic Growth Market NGM Holding AB (NGM Holding), organisationen av marknadsövervakningsfunktionen samt upplysningsskyldighet gentemot Finansinspektionen.

- Den nya styrelse i NGM, som tillsattes vid årsstämman den 16 juni i år, har lagt ner ett omfattande arbete på att besvara Finansinspektionens skrivelse, säger Heléne Bergquist, styrelseordförande i NGM. Vi har också genomfört en rad förbättringar avseende NGMs organisation och sätt att arbeta.

- Vi förstärker styrelsen i NGM med två personer som är oberoende i förhållande till moderbolaget: Per-Ola Jansson, tidigare vd i Fondhandlareföreningen och Arne Liljedahl, CFO i Nordea Bank.

- Vi ändrar i organisationen så att chefen för marknadsövervakningen i fortsättningen rapporterar direkt till styrelsen. Vi renodlar också vds roll visavi styrelsen. Efter en analys som gjorts av revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers ser vi nu över kontrollmiljö, riskhantering, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning.

- Uppgiften om ett eventuellt samband mellan två av NGM Holdings största ägare har styrelsen varken kunnat belägga eller förkasta i sin utredning, säger Heléne Bergquist. Det var den osäkra ägarbilden och därmed eventuella brister i NGMs hantering av övervakningen av moderbolaget, vilket är noterat på NGMs börs, som är bakgrunden till Finansinspektionens skrivelse. Vi överlämnar nu frågan till Finansinspektionen för dess bedömning.

- Efter de satsningar som vi redan hunnit genomföra och som planeras, anser vi att vi har mycket goda förutsättningar att bedriva en väl fungerande börsverksamhet. NGM-börsen är viktig som det främsta alternativet till Nasdaq OMX för börshandel på den svenska kapitalmarknaden, säger Heléne Bergquist.Vid frågor kontakta:
Heléne Bergquist, styrelseordförande i NGM, tel + 46 (0)70 5686284

Om NGM-börsen:
Nordic Growth Market, NGM-börsen, startade sin verksamhet 1999 och är nu en av två börser i Sverige med börstillstånd från Finansinspektionen. NGM-börsen är börsen som har specialanpassats för tillväxtbolagens behov och resurser och utmanar främst när det gäller service, utbud och pris. Eftersom NGM-börsen kontrollerar sitt handelssystem kan handelssystemet alltid anpassas efter marknadens snabba utveckling. I dagsläget finns över 40 bolag noterade på NGM-börsen med ett marknadsvärde som överstiger 11 miljarder kronor. www.ngm.se


NGM Holding skall, genom dotterbolaget Nordic Growth Market, som auktoriserad börs bedriva börsverksamhet med hög servicegrad för tillväxtföretag. Marknadsplatsen noterar bolag med hög risk och ställer därför långtgående krav på bolagens information för att placerarna ska erhålla ett bra beslutsunderlag för sina investeringsbeslut.