NGS Group

NGS: JANUARI-MARS 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 09:24 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51483


(NGM:NGS)

* Omsättningen för perioden januari - mars uppgick till 19,1 MSEK (13,5 MSEK)
en ökning med 42 % jämfört med samma period föregående år.

* Rörelseresultatet för perioden januari - mars uppgick till -0,1 MSEK (1,3 MSEK).

* Resultatet efter skatt för perioden januari - mars uppgick till -0,5 MSEK (1,2 MSEK).

* Rörelseresultatet per aktie uppgår till SEK -0,03 (0,08).

* Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1,6 MSEK (4,5 MSEK).

* Koncernens soliditet uppgår till 36% (71%).

* UniMed Care har erhållit två nya kunder, Gotlands kommun och Servera som tillsammans har cirka 10 000 anställda.

* Vikariepoolen har fått i uppdrag att leverera vikarier till Ekerö kommun

Vision och strategi
NGS skall utveckla onoterade bolag med hög tillväxt inom tjänstesektorn. Ägarandelen skall vara av den storleken att NGS kan agera som huvudägare. Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under det första kvartalet uppgick till 19,1 MSEK (13,5 MSEK).

Resultatet efter skatt för det första kvartalet uppgick till -0,5 MSEK (1,2 MSEK). Avskrivningar av materiella anläggnings-tillgångar första kvartalet uppgick till 0,1 MSEK (0,01 MSEK).

Resultatet per aktie uppgick till SEK -0,03 (0,08) och efter utspädning av konvertibeln till SEK -0,03 (0,08).

(För diagram se bifogad fil.)

Redovisningsprinciper
NGS Groups första kvartalsrapport för 2009 är upprättad enligt IAS 34 "Delårsrapportering". Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer, som är tillämplig för svenska juridiska personer som är moderbolag i koncerner som tillämpar IFRS.

Redovisningsprinciperna för delårsrapporten stämmer i övrigt med den årsredovisning som NGS gav ut avseende år 2008. De förändringar i IFRS som gäller sedan årsskiftet påverkar inte NGS redovisning.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anlägg-ningstillgångar under första kvartalet uppgick till 36 TSEK (14 TSEK). Koncernens investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar under första kvartalet uppgick till
0 TSEK (0 TSEK).

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 1,6 MSEK (4,5 MSEK).
Konvertibla skuldebrev
NGS har givit ut ett konvertibelt skuldebrev med löptid på 2 år med en ränta på 12% och en konverteringskurs på 2 kronor.

Teckningsoptioner
NGS har inga utestående teckningsoptioner.

Aktien
Aktien noteras på NGM Equitys lista (Nordic Growth Market). Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 16 108 593 st. Kursen per den 31 mars 2009 var SEK 1,01.

Aktiekapitalet
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår per den 31 mars till 23 350 TSEK varav aktie¬kapitalet utgör 16 109 TSEK.

VD-kommentar
Verksamheten i NGS utvecklas positivt och de största innehaven, Vikariepoolen och Psykiatrika redovisar bra resultat även om omsättningen minskat. Anledningen till att vi tappar omsättning är sparkrav och återhållsamhet från kommun och landsting som är våra största kunder. Vi arbetar mycket intensivt med kund- och marknadsaktiviteter för att öka omsättningen.

Resultatet för första kvartalet blev ett svagt minusresultat, men jag räknar med att vi skall kunna vända detta under andra kvartalet. Vi har tidigt satt in åtgärder och anpassat våra kostnader för en lägre omsättning. Vi har också börjat få effekt av de synergier som finns mellan bolagen.

Vi har genomfört ett stort förändringsarbete i koncernen vad gäller lönehantering och ekonomi som nu kommer att ge oss möjlighet att framöver ha mer fokus på våra affärer.

På marknaden finns många bolag till salu och jag tror det finns möjlighet att göra bra förvärv. Den finansiella sektorn är dock fortfarande restriktiv när det gäller utlåning och NGS kommer därför att inrikta sig på att konsolidera innehaven under 2009.

Detta är första året som NGS konsoliderar samtliga dotterbolag från årets början och jag ser fram emot ett spännande år och är övertygad om att NGS kommer att stå väl rustat när konjunkturen vänder.
Bertil Haglund - Verkställande direktör
NGS är indelat i följande affärsområden.

* Bemanning:
- Vikariepoolen - ett bemannings-bolag inom förskola & skola samt vård & omsorg.
- First Med - ett bemanningsbolag med fokus på sjukvården.
- Psykiatrika - ett bemanningsbolag som hyr ut läkare.
* Sjukvårdstjänster:
- Call X Marketing - telemarketing och säljstöd med inriktning på läke-medelsbranschen.
- UniMed Care - resurs åt företag för hantering av korttidsfrånvaro.

Affärsläge för respektive affärsområde

Affärsområde bemanning:
Vikariepoolen
Vikariepoolen erbjuder vikarier till Förskola & Skola samt Vård & Omsorg. Huvuddelen av omsättningen kommer från Förskola & Skola där verksamheten är upphandlad enligt lagen om offentlig upphandling. Vikariepoolen är ledande inom detta segment och har cirka 60% av marknaden. Kunderna är enheter inom den kommunala skolan främst i Storstockholm.

Vikariepoolen har fortsatt utvecklas positivt under första kvartalet. Resultatet är nivå med förväntat utfall trots att omsättningen sjunkit jämfört med föregående period.

Trenden med ökande antal bokade timmar har brutits. Anledningen till detta är den finansiella krisen som nu också påverkar kommunerna som är Vikarepoolens kunder. Det finns också en oro att det varsel som ligger över hela landet för lärare skall påverka verksamheten.

Under kvartalet har Vikariepoolen fått förtroende att leverera tjänster inom skola och förskola till Ekerö kommun. Avtalet löper på två år.

Tyngdpunkten ligger fortfarande på Förskola och Skola och stora säljinsatser görs för att behålla marknaden.

De satsningar som är gjorda inom Vården har inte gett önskad effekt, främst beroende på omstruktureringar inom äldrevård och hemtjänsten. Under sommarperioden kommer Vikariepoolen att erbjuda semestervikarier.
För att öka marknadsnärvaron i Göteborg har Vikariepoolen rekryterat personal med säljande funktion under fjärde kvartalet 2008.

Vikariepoolen har bytt namn till Vikariepoolen Sverige AB.

Omsättningen uppgick under första kvartalet till 8,1 MSEK. Rörelseresultat för perioden uppgick till 1,5 MSEK.

First Medical
First Med hyr ut sjuksköterskor med specialistkompetens samt allmänläkare. Kunderna är främst Landstingen i hela landet och där flertalet avtal är upphandlade.

Verksamheten kompletterar övriga bolag i koncernen på ett mycket bra sätt och det finns betydande synergier inom kund, personal och administration.

Utvecklingen under första kvartalet har varit mycket svagt. Både resultat och omsättning är sämre än förväntat. Antalet bokade timmar har minskat och är den största anledningen till det försämrade resultatet.

Anledningen är landstingens sparkrav och förändrade köpbeteende som gör att uthyrningen minskar. Ett antal organisationsförändringar är genomförda för att möta den förändrade situationen.

First Med har tecknat avtal om rekrytering av tandläkare och tandhygienister. Uppdraget omfattar totalt ett tjogotal tjänster och kommer att påverka resultatet positivt.

Omsättningen uppgick under första kvartalet till 1,3 MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick -0,4 MSEK.

Psykiatrika
Bolaget hyr ut Psykiatriker till Landsting. Det råder stor brist på Psykiatriker och efterfrågan från Landstingen kommer att bestå under lång tid.

Första kvartalet har visat en svag avmattning men resultatet är tillfredsställande. Omsättningen är nästan i nivå med förväntningarna och så även antal utbokade timmar.

Landstingen har dock blivit mer restriktiva när det gäller avropsordning på upphandlade avtal samt besparingskrav som gör att omsättningen kan minska på sikt.

Psykiatrika kommer att ha fortsatt fokus på säljinsatser och att vårda sina befintliga läkare.

Psykiatrika har genomfört läkardagar i Göteborg som genererat nya kandidater och ökar nätverket för fortsatt uthyrning.

Omsättningen uppgick under första kvartalet till 7,3 MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,9 MSEK.

Affärsområde sjukvårdstjänster:

Call X Marketing
Call X erbjuder olika typer av säljstödstjänster till läkemedels¬företag, såsom besöksbokning, marknadsundersökning och kundtjänst.

Utvecklingen under första kvartalet har varit positiv. Call X har erhållit nya uppdrag inom besöksbokning som kommer att påbörjats under första kvartalet 2009 och kommer att nästan fördubbla omsättningen. Call X har också fortsatt varit ett stöd åt UniMed Care

Omsättningen uppgick under första kvartalet till 0,6 MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,1 MSEK.

UniMed Care
UniMed är färdig med utvecklingen av den nya IT-plattformen och samtliga kunder överförda till det nya systemet. Kvaliteten har höjts markant och det nya systemet skapar möjlighet för fortsatt kvalitetsförbättring.

Nya kunder under kvartalet är Gotlands kommun och SJ som kommer att koppla på tjänsten under våren.

Övrig nyförsäljning har dock varit svag under senare delen av 2008 och denna trend har fortsatt under första kvartalet. UniMed kommer att öka fokus på sälj och marknadsaktiviteter för öka antal kunder.

Många tilltänkta kunder känner av den finansiella krisen och vill gärna avvakta med satsningar inom förebyggande hälsovård och det finns en risk att tillväxten för denna tjänst kommer att mattas under resten av 2009.
Omsättningen uppgick till 1,8 MSEK under första kvartalet. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,5 MSEK.

Moderbolaget
NGS Group AB
Omsättningen uppgick under första kvartalet till 0,1 MSEK. Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,7 MSEK.

Närstående transaktioner
Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet av affärstransaktion med Bolaget, som är eller har varit av onormal till sin karaktär.

Marknadsmässiga transaktioner finns mellan VD:s bolag Förvaltnings AB Kronopark (huvudägare i NGS) och NGS Group med dotterbolag, i form av ett hyreskontrakt där kostnaden fördelas proportionellt i förhållande till använd yta. Hyresbeloppet uppgår till 1 359 TSEK och avser total yta för NGS Group med samtliga dotterbolag.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
UniMed Care är en av de ledande aktörerna för tjänsten Sjuk- och friskanmälan. Inom detta segment har konkurrensen ökat. För att behålla detta försprång är det viktigt att UniMeds lönsamhet kan täcka de investeringar som gjorts för att utveckla denna nya plattform. Detta kombinerat med att öka inflödet av nya kunder är helt avgörande för UniMeds framtid.

I Call X är verksamheten för liten i dagsläget och omsättningen måste ökas genom förvärv eller tillsättandet av en bättre säljorganisation för att kunna ingå i NGS.

Vikariepoolen är marknadsledande med en bra position och god lönsamhet. Det finns ett antal konkurrenter som också utvecklas snabbt samt en helt ny marknad i Göteborg och Malmö som inte är upphandlad. Det finns en risk att lönsamheten och tillväxten avstannar inom Vikariepoolen som kan leda till ett försämrat resultat- och kassaflöde.

Förvärvet av Psykiatrika är gjort för att tillföra ett nytt och spännande affärsområde inom NGS. Detta har ökat omsättningen och förbättrat resultatet positivt. Integreringen av denna verksamhet är förenad med en affärsrisk där det är viktigt att kunna bibehålla resultatnivån och personal. Verksamheten baseras på offentliga upphandlingar där Landstinget i framtiden kan välja andra leverantörer än Psykiatrika.

Förvärvet av First Med är gjort för att det finns tydliga synergier med övriga bolag. Det är viktigt att NGS Group kan utvinna dessa fördelar så att lönsamhet uppstår. Den största delen är upphandlade avtal via Landstinget och det finns även här en risk att hamna utanför detta avtal om pris och kvalitet är sämre än konkurrenterna.

Sammantaget har NGS en stor andel bemanningsföretag och det finns en risk att marknaden för uthyrning minskar och att detta påverkar NGS Group som koncern.

Rapporttillfällen
NGS avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt:

21 augusti 2009 - Q2
23 oktober 2009 - Q3
26 februari 2010 - Bokslutskommuniké 2009

Stockholm den 29 april 2009

NGS Group AB (publ)
Lästmakargatan 10, SE 111 44 Stockholm.
Tel 08-791 91 00, Fax 08-791 95 30
Org.nr. 556535-1128
www.ngsgroup.se

Revisorernas granskningsrapport
Denna första kvartalsrapport för 2009 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en
rätt¬¬¬visande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Per Odgren
Styrelseordförande

Peter Näslund

Orvar Pantzar

Hans-Åke Åbinger

Bertil Haglund
Verkställande direktör


Denna rapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 29 april 2009 kl 08:40.

(För fullständig rapport se bifogad fil.)