NGS Group

NGS: KOMMUNIKÉ FRÅN NGS GROUP AB (PUBL) ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 13:48 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=51493


(NGM:NGS)

Vid dagens årsstämma i NGS Group AB (publ) beslutade årsstämman följande:

Beslut om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission
Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att med eller utan företrädesrätt besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler. Bemyndigandet avser totalt högst 10.000.000 kr. Betalning ska kunna ske kontant eller genom apport eller kvittning. Bemyndigandet är avsett att användas i samband med förvärv av bolag och kapitalanskaffning.

Årsstämman beslutade även om följande ärenden;
att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,

att bifalla styrelsens och verkställande direktörens förslag om disposition av bolagets vinstmedel,

att bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören,

att tillerkänna styrelseledamöterna ett arvode om 300.000 kr att fördelas dem emellan,

att omvälja tidigare styrelse.

Beslut vid konstituerande styrelsesammanträde
På konstituerande styrelsemöte direkt efter Årsstämman omvaldes Per Odgren till styrelseordförande.