NGS Next Generation Systems Sweden AB

NGS: RAPPORT TREDJE KVARTALET 2005

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 13:25 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41601


· Omsättningen uppgick under tredje kvartalet till 1,3 MSEK (1,1 MSEK) och 4,6 MSEK (7,3 MSEK) för de tre kvartalen.

· Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -0,6 MSEK (-1,2 MSEK) och - 2,7 MSEK (-2,8 MSEK) för de tre kvartalen.

· Rörelseresultatet uppgick under tredje kvartalet till -0,4 MSEK (-1,1 MSEK) och -2,3 MSEK (-2,6 MSEK) för de tre kvartalen. Efter finansnetto uppgick resultatet till -0,6 MSEK (-1,2 MSEK) och -2,7 MSEK (-2,8 MSEK) för de tre kvartalen.

· Resultatet per aktie uppgår till SEK 0,0.

· Bolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,4 MSEK (1,6 MSEK).

· NGS Group förväntar sig ett väsentligt bättre resultat för andra halvåret.

· NGS Group räknar med att vara kassaflödes- och resultatpositiva fr.o.m 1 januari 2006.


Vision och strategi
NGS skall utveckla onoterade bolag i tillväxtbranscher med spetskompetens inom tjänstesektorn. Ägarandelen skall vara av den storleken att NGS har huvudansvaret för verksamheten.

Expansionen skall i första hand ske genom organisk tillväxt, men kan kompletteras med något mindre förvärv.

Varje affärsområde/dotterbolag skall ha en omsättning på mellan 10-40 MSEK.

Omsättning och resultat
Koncernens omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (1,1 MSEK).

Resultatet för det tredje kvartalet uppgick till
-0,6 MSEK (-1,2 MSEK).

Avskrivning av materiella anläggnings-tillgångar uppgick till 0,04 MSEK (0,04 MSEK). Avskrivning av goodwill i Portalen har gjorts med 0,075 MSEK. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -0,6 MSEK (-1,2 MSEK). Resultatet per aktie uppgick till SEK 0,00 både före och efter utspädning då hänsyn tagits till utestående konvertibla skuldebrev.


(För graf se bifogad fil)


Redovisningsprinciper

ÖVERGÅNGEN TILL IFRS
I enlighet med EG förordningen (NR1606/2002) upprättar NGS Group (publ.) from 2005 sin koncernredovisning med International Financial Reporting Standards, IFRS. NGS Groups övergångsdatum till IFRS är den 1 januari 2004. Detta innebär att 2004 års räkenskaper har räknats om till IFRS. Vid övergången tillämpas IFRS 1 First-time Adoption of IFRS. IFRS 1 tillåter ett antal frivilliga undantag från huvudregeln om retroaktiv tillämpning av samtliga standarder. Av dessa undantag har NGS Group gjort följande val:

- IFRS 3 Rörelseförvärv: IFRS 3 tillämpas på företagsförvärv from övergångstidpunkten 1 januari 2004,

- IAS 39 Finansiella Instrument: Redovisning och värdering: IAS 39 tillämpas from 1 januari 2005,

- IAS 19 Employee Benefits: IAS 19 tillämpas from övergångstidpunkten 1 januari 2004.

Delårsrapporten är upprättad i överens-stämmelse med de IAS/IFRS-standarder som per dagens datum är godkända av EG-kommissionen. Nya standarder, ändringar i befintliga standarder samt nya tolkningar kan komma att publiceras och koncern-redovisningen kommer slutligen att upprättas med beaktande av de standarder som är utgivna och antagna av EG-kommissionen per den 31 december 2005.

Goodwill
Enligt IFRS 3 skall goodwill inte skrivas av. Goodwill, liksom övriga immateriella tillgångar med obestämd nyttjandeperiod, skall istället varje år testats för att fastställa om ett nedskrivningsbehov föreligger. NGS Group AB har genomfört ett sådant test per 1/1 2004 och, 31/12 2004 och konstaterat att något nedskrivningsbehov inte föreligger. Per den 30/6 2005 genomfördes ytterligare ett nedskrivningstest vilket påvisade ett nedskrivningsbehov. Se not 1 för vidare information.

Företagsförvärv
IFRS 3 tillämpas på förvärv genomförda från och med 1 januari 2004. De förvärv som har genomförts under 2004 har omräknats enligt IFRS 3 men någon effekt av omräkningen har inte uppstått.

Finansiella Instrument
IAS 39 tillämpas from 1 januari 2005. Koncernen innehar endast finansiella instrument i form av konvertibla skulderbrev. Konvertibla skuldebrev värderas enligt IAS 39 till upplupet anskaffningsvärde och redovisas i balansräkningen som ett sammansatt finansiellt intstrument. Pensioner NGS Group AB tillämpar IAS 19 from övergångtidpunkten 1 januari 2004. Vid samma tidpunkt trädde RR 29 Ersättningar till anställda i kraft i Sverige. RR 29 överensstämmer i allt väsentligt med IAS 19 varför ingen justering uppstår.

Finansiella rapporter
IAS 1 anger grunden för hur finansiella rapporter skall utformas. Standarden innehåller övergripande riktlinjer och krav avseende finansiella rapporters utformning, struktur, klassificering och presentationsordning. Uppställningsformen för NGS Group AB:s finansiella rapporter kommer att till viss del förändras som en följd av tillämpningen av IAS 1. Exempelvis sammanställningen över förändringar i eget kapital har förändrats som en följd av införandet av IFRS.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34, Interim Financial Reporting och RR 31 Delårsrapportering för koncerner. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med RR 32 Redovisning för juridiska personer.

Nedan följer en avstämning av redovisning enligt tidigare redovisningsprinciper och redovisning enligt IFRS per övergångsdatum 1/1 2004, per januari-september 2004, april-september 2004 samt hela räkenskapsåret 2004:


(för tabeller se bifogad fil)


Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anlägg-ningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 38 TSEK (0 TSEK).

Likviditet
Vid periodens utgång uppgick likvida medel till 0,4 MSEK (1,6 MSEK).

Aktien
NGS aktie är noterad på NGM Equitys lista (Nordic Growth Market). Antalet utestående aktier uppgick vid periodens utgång till 434 503 760 st och kursen per den 30 september 2005 var SEK 0,08.

Aktiekapitalet
Det egna kapitalet i moderbolaget uppgår per den 30 september till 11 787 TSEK varav aktiekapitalet utgör 4 345 TSEK.

Teckningsoptioner
Bolaget har ej några utestående tecknings-optioner.

NGS är indelat i tre affärsområden.

· Call X Marketing - telemarketing och säljstöd med inriktning på läkemedel.
· UniMed Care - resurs åt företag för hantering av korttidsfrånvaro.
· Portalen Affärsadministration - affärsadministration åt företag.

Affärsläge för respektive affärsområde

Call X Marketing
Verksamheten inom Call X utvecklas positivt och kommer att förstärkas ytterligare under sista kvartalet.

Affärsingången har varit bra under Q3 och ett antal mindre avslut är gjorda under början på hösten. Befintliga samarbeten inom läkemedel fungerar utmärkt och ökar i volym.

Avtalet som tecknades med Sparvärlden har dock inte utvecklats enligt plan. Åtgärder och förändringar är vidtagna för att öka volymerna.

Den milda väderleken under hösten har gjort att Call X ännu inte kommit igång med bokningar åt Vianor.

UniMed Care
Med befintliga samarbeten kommer UniMed att ha ett positivt kassaflöde och resultat för 2006. Beslutsprocessen hos UniMed Cares kunder är dock fortsatt långsam och gör att nyförsälj-ningen inte når budgeterade volymer under Q3.

UniMed deltar under hösten i tre stora konferenser med etablerade aktörer. Några större samarbeten har sedan sommaren varit under förhandling. UniMed Care räknar med att avsluta dessa under oktober.

Portalen Affärsadministration
Det förvärv som gjordes av City Ekonomtjänst har sålts tillbaka till förra ägaren. Den fortsatta verksamheten måste utvärderas innan nya beslut fattas.

Närstående transaktioner
Ingen av styrelseledamöterna, eller de ledande befattningshavarna har eller har haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktion med bolaget.

Konvertibeln
Konvertibeln uppgår till 3052TSEK och teck-ningskursen är SEK 0,20. Det ger en utspäd-ning på 4 % vid en konvertering och antalet aktier ökar då med totalt 15.260.000 aktier.

Nettoomsättning fördelad på geografiskt område
Av konkurrensskäl lämnas ingen information om uppdelning av nettoomsättning geografiskt eller per affärsområde.

Rapporttillfällen
NGS avger rapporter avseende ekonomisk information vid följande tidpunkt:

28 februari 2006 - Bokslutskommuniké 2005

Stockholm 26 oktober 2005

NGS Group AB (publ)

Styrelsen/VD

Lästmakargatan 18, SE 111 44 Stockholm.
Tel 08-791 91 00 Fax 08-791 95 30
www.ngsgroup.se


Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision.

Det har inte framkommit något som tyder på
- att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen samt RevR3, förutom att bolaget inte lämnat segmentsredovisning enligt IAS 14.

Stockholm 26 oktober 2005

ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers

Bo Åsell
Auktoriserad revisor