Utbildningsdepartementet

Nio av tio deltagande företag är positiva till den nya lärlingsutbildningen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:14 CET

Nationella lärlingskommittén har i dag överlämnat sitt andra delbetänkande Gymnasial lärlingsutbildning – utbildning för jobb - Erfarenheter efter två års försök med lärlingsutbildning (SOU 2010:75) till statssekreterare Bertil Östberg. Lärlingskommittén har i uppdrag att stödja och följa upp försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning, i första hand ur näringslivets perspektiv.

Närmare 10 000 ungdomar deltar i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Försöksverksamheten har pågått sedan hösten 2008 och kommer nästa år att permanentas inom den nya gymnasieskolan.

Lärlingsutbildningen ska utgöra ett komplement till den skolförlagda yrkesutbildningen.
– Ungdomar lär på olika sätt och lärlingsutbildning, med en stor del av utbildningen förlagd till en arbetsplats, kan vara ett bra alternativ för många elever. Förutsättningen är naturligtvis är att lärlingsutbildningen i alla avseenden håller samma kvalitet som de nationella programmen i övrigt, säger kommitténs ordförande Per Thullberg.

Kommitténs undersökning visar att nio av tio av de företag som deltar i försöksverksamheten är positiva till verksamheten.
– Ett glädjande resultat som visar på ett starkt intresse från de deltagande företagens sida att ta ansvar för kvaliteten i yrkesutbildningen. Majoriteten av företagen var dock mindre företag och det blir nödvändigt att involvera fler större företag i lärlingsutbildningen om den ska expandera, säger Per Thullberg.

Inför övergången till en mer permanent verksamhet föreslår Nationella lärlingskommittén vissa kvalitetshöjande insatser inom lärlingsutbildningen.
• tydligare struktur i lärlingsutbildningen
• utbildningsavsnitt som kan omsättas på arbetsplatsen
• handledarutbildning för alla företag som tar emot lärlingar
• etablering av ett Nationellt lärlingsråd
• nationellt kvalitetssäkringssystem för yrkesutbildningen
• arbetsmarknads- och branschorganisationer bör ta större initiativ och få mer inflytande
• ersättning till företagen
• effektiva samrådsorgan, lärlingsråd/programråd
• regional samverkan.

Nationella lärlingskommittén ska lämna sitt slutbetänkande den 1 november 2011.

Sammanfattning av delbetänkandet
Framgången för gymnasial lärlingsutbildning kommer att bero på om det finns företag som vill utbilda. Under 2010 har Kommittén gjort en uppföljning av de företag som medverkar i lärlingsförsöket. Nio av tio av de arbetsplatser som har tagit emot gymnasiala lärlingar är positiva till verksamheten. Undersökningen visar att det i huvudsak är tre drivkrafter som styr företag och organisationer som tar emot lärlingar: rekrytering, lokalt samhällsengagemang samt vilja att tillgodose arbetslivets kompetenskrav. Frågor om ersättning, formell samverkan och handledarutbildning spelar generellt sett en liten roll för företagens beslut att delta i försöket.

Den dagliga kontakten mellan handledare, lärare och lärling är avgörande för arbetsplatsernas upplevelse av lärlingsutbildningen. Undersökningen visar att många företag önskar en närmare kommunikation och samverkan med skolan och inte minst en tydligare ”beställning” – en tydligare dialog gällande innehållet i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och dess relation till den skolförlagda.

Kvalitetssäkringen och uppföljningen av lärlingsutbildningen är helt avgörande för en likvärdig och rättssäker utbildning anpassad till styrdokumentens krav och arbetsmarknadens behov. Lärlingsutbildning är en kvalificerad och krävande utbildningsform som inte bara ställer krav på elever och medverkande arbetsplatser utan också i allra högsta grad på skolornas insatser. Systemet med uppföljning och kvalitetssäkring kopplade till enskilda arbetsplatser, samt handledarutbildning, ställer stora krav på arbetstid, resurser och kompetens. Lärlingsutbildning ska inte uppfattas som en ”billigare” utbildningsform.

Det finns också anledning att tydligare fokusera på det sociala ansvaret när eleverna kommer ut på arbetsplatserna. Många elever är inte vana vid de krav som ställs på en arbetsplats. Att skiljas från jämnåriga för att ensam ingå en miljö med övervägande äldre personer är inte alltid lätt. För att undvika avhopp är det viktigt med en genomtänkt introduktion av lärlingarna, t ex i form av en längre skolförlagd period i början av utbildningen.

Kontakt:
Per Thullberg
Ordförande
072-734 70 05

Peter Holmberg
Huvudsekreterare
073-377 35 80

Annika Jervgren
Biträdande sekr.
073-153 45 42