SwitchCore AB

Niomånadersrapport 2003-01-01 - 2003-09-30 för SwitchCore AB (publ)

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 09:32 CEST

Ökad försäljning, ökad orderingång och förbättrat resultat

Sammanfattning
Bolagets totala omsättning under perioden uppgick till 72,6 MSEK (49,5), varav 1,3 MSEK utgör royaltyintäkter. Faktureringen i USD uppgick till 8,8 miljoner (5,1), vilket är en ökning med 73 procent jämfört med föregående år. Under tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 32,2 MSEK (26,2), varav 1,3 MSEK (0) avser royaltyintäkter. Faktureringen i USD uppgick till 3,9 miljoner (2,8)

Orderingången uppgick till 41 MSEK (motsvarande 5,4 MUSD) för det tredje kvartalet, en ökning med 52 procent i jämförelse med 27 MSEK (motsvarande 3,5 MUSD) för det andra kvartalet.

Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -51,1 MSEK (-91,7). Resultatförbättringen beror på ökad försäljning och fortsatt god kostnadskontroll. Operativa kostnader ligger under 10 MSEK per månad och i linje med tidigare kommunicerad nivå. Resultatet efter skatt uppgick till
-51,5 MSEK (-90,1). Resultat per aktie uppgick till -0,44 SEK(-1,05)

Likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 95,8 MSEK (72,0).
Icke utnyttjad factoring kredit uppgår till 1,1 MUSD.

Det oberoende prognosinstitutet Dell'Oro bedömer att tillväxten på marknaden för Gigabit Ethernet kommer att vara 15-20 procent i försäljningsintäkter per år fram till 2007. Baserat på företagets goda försäljningsutveckling och orderingång hitintills under 2003 bedömer SwitchCore att den egna tillväxttakten kommer att överträffa marknadens i stort för 2003 och 2004. Efter nyemissionen i maj 2003 har SwitchCore en finansiell styrka som bedöms vara tillräcklig för att finansiera bolaget till dess att lönsamhet och ett positivt kassaflöde uppnås.

Händelser efter periodens slut:
SwitchCore har tecknat ett avtal om fördjupat samarbete med det kinesiska företaget Huawei, som står för en stor del av SwitchCores omsättningsökning under niomånadersperioden. Avtalet innebär att SwitchCore nu är en av Huaweis huvudleverantörer av integrerade kretsar för datakommunikation. Avtalet ska ses mot bakgrund av Huaweis samarbete med amerikanska 3Com. Genom detta samarbete förutspår Huawei en kraftig tillväxt de kommande tre åren i bland annat Europa och Nordamerika.

SwitchCore har efter periodens utgång lanserat sin nya världsledande produktserie Xpeedium2. Xpeedium2 är den första och enda Gigabit Ethernet krets som stödjer 28 portar och L2/L3 dataväxling. Fördelen med produkten är att den ger tillverkare av nätverksväxlar, anpassade för företags-, access- och stadsnät, en högintegrerad kostnadseffektiv lösning. SwitchCore ser med sina nya och konkurrenskraftiga kretsar möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar. Xpeedium2 familjen innehåller fem produkter, varav de första tre kommer att finnas tillgängliga på marknaden i slutet av 2003. Övriga kretsar kommer under andra halvan av 2004.

Allmänt om verksamheten

SwitchCore AB utvecklar, marknadsför och säljer integrerade kretsar för data och Internet-kommunikation. Kärnan i SwitchCore är den egenutvecklade CXE-teknologin, som innebär att kapaciteten i data- och Internetväxlarna väsentligt kan ökas. Med SwitchCores komponenter kan kunden minska tillverkningskostnaden för den kompletta produkten och korta ledtiden till marknaden. Kunder och samarbetspartners är tillverkare och leverantörer av nätverksutrustning, som t ex Intel, Asanté Technologies, Allied Telesyn och Huawei. SwitchCore-koncernen har idag ca 75 anställda. Företagets huvudkontor finns i Lund, Sverige. Dessutom finns kontor i Stockholm, San Jose och Boston, USA, samt i Singapore i Asien. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista under symbolen SCOR. För ytterligare information om SwitchCore besök http://www.switchcore.com/

Fotnot: Siffror inom parantes visar motsvarande siffror för samma period förra året.


VD kommenterar
- Försäljning och orderingång för perioden visar att vi kontinuerligt stärker vår affär. Kvartalet var vårt starkaste hitintills, både räknat i fakturering och orderingång. Tillväxten i USD var 73 procent jämfört med föregående år.

- Baserat på den positiva utvecklingen under tredje kvartalet har vi inlett arbetet med att förstärka vår försäljnings- och produktutvecklingsorganisation. Förstärkningen utgör en bas för vårt mål att fortsätta växa snabbare än marknaden i stort och är i linje med vår kommunikation under emissionen i våras.

- Vi är en av Huaweis huvudleverantörer och har nu ett utökat samarbetsavtal fokuserat både på nutid och framtid. Jag kan även konstatera att samarbetet mellan Huawei och 3Com har påverkat SwitchCores försäljning positivt. Under tredje kvartalet stod Huawei för en väsentlig del av försäljningsökningen.

- Lanseringen av Xpeedium2 utgör ytterligare en milstolpe i vår utveckling. SwitchCore konkurrerar genom att vara tekniskt ledande och det är med bas i en konkurrenskraftig produktportfölj som vi kan öka vår marknadsandel.

Omsättning och resultat för perioden
Koncernens totala omsättning uppgick under perioden till 72,6 MSEK (49,5), varav 1,3 MSEK avser royaltyintäkter. Faktureringen i USD uppgick till 8,8 (5,1) miljoner
Bruttovinstmarginalen för perioden uppgick till 53 procent, vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med motsvarande period föregående år.
Koncernens rörelseresultat för perioden uppgick till -51,1 MSEK (-91,7). Under perioden har kostnader för forskning och utveckling aktiverats med totalt 11,4 MSEK (12,8). Resultatet efter skatt uppgick till -13,9 MSEK (-21,5). Resultatet per aktie uppgick till -0,44 SEK(-1,05)
Koncernens resultat för perioden har belastats med kursförluster på totalt 0,8 MSEK (2,4). Då all fakturering sker i USD, samt då bolaget har merparten av de operativa kostnaderna i USD uppgår exponeringen i rörelseresultatet till mindre än 5 procent av omsättningen.

Omsättning och resultat för tredje kvartalet
Koncernens totala omsättning uppgick under tredje kvartalet till 32,2 MSEK (26,2), varav royaltyintäkter utgör 1,3 MSEK (0). Faktureringen i USD uppgick till 3,9 MUSD (2,8).
Koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till -13,3 MSEK (-22,7). Resultatet efter skatt uppgick till -13,9 MSEK (-21,5). Resultatet per aktie uppgick till -0,08 SEK(-0,25).

Finansiering och likviditet
Det egna kapitalet uppgår per den 30 september 2003 till 114,4 MSEK (94,8) och eget kapital/aktie till 0,67 SEK (1,10).

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgår till 95,8 MSEK (72,0). Därutöver har bolaget en icke utnyttjad factoringkredit på 1,1 MUSD.

Moderbolaget
Moderbolagets totala omsättning uppgick under perioden till 72,6 MSEK (49,5).
Resultatet efter finansnetto uppgick till -67,3 MSEK (-112,0).

Marknad
SwitchCores kundsegment utgörs av företag som utvecklar utrustning och systemlösningar för data- och telekommunikation baserad på Ethernet-standarden. I detta segment finns 500 potentiella kunder. Marknaden för SwitchCores produkter är indelad i kunder som utvecklar nätverksväxlar för företagsnätverk och kunder som utvecklar nätverksväxlar för teleoperatörer.

Merparten av SwitchCores försäljning, över 75 procent, är hänförlig till företagsnätverk. SwitchCores uppskattning, baserad på Dell'Oros prognos för företagsnätverksmarknaden, är att total tillgänglig marknad för SwitchCore uppgår till 390 MUSD för 2003. 2007 förväntas samma marknad vara värd 810 MUSD. För 2002 hade SwitchCore en marknadsandel på ca 3 procent.

Inom telekom området, där SwitchCores produkter i första hand används i produkter för accessnät, finns en gryende optimism som det ännu är för tidigt att omsätta i siffror. SwitchCore märker av ett ökat intresse från systemleverantörer som utvecklar produkter för olika delar av accessnät. Marknaden för Ethernetbaserade accessprodukter drivs i första hand från Asien, speciellt Sydkorea, och en del av de produkter som SwitchCores kunder utvecklar för företagsnätverksmarknaden säljs idag även till telekomoperatörer tack vare de unika funktioner som SwitchCore kan erbjuda.

Produkter och försäljning
Huawei och Allied Telesyn stod för över hälften av SwitchCores försäljning och orderingång under tredje kvartalet vilket innebär att en väsentlig del av bolagets orderingång är driven från den asiatiska marknaden.

I början av oktober offentliggjorde SwitchCore och det kinesiska företaget Huawei ett avtal om fördjupat samarbete. Det utökade samarbetet innebär att Huawei ingår i SwitchCores partnerprogram och säkerställer att Huawei på ett tidigt stadium får tillgång till SwitchCores framtida produkter. Avtalet omfattar också support, informationsutbyte och leveransplanering.

Under tredje kvartalet genererade samarbetet med Intel royaltyintäkt för SwitchCore på 1,3 MSEK. SwitchCore bedömer att Intels del av SwitchCores omsättning, redovisad i huvudsak som royaltyintäkter, även fortsättningsvis kommer att utgöra en mindre del av den totala omsättningen.

Under tredje kvartalet har SwitchCore erhållit ett antal nya design wins och kunder. Totalt sett hade SwitchCore i slutet av tredje kvartalet cirka 75 design wins och ett 55-tal kunder. Design win är när en kund har beslutat att utveckla en switch eller router baserad på SwitchCores CXE-produkter. Drygt hälften av SwitchCores kunder har lanserat produkter baserade på CXE-teknologi. Idag står ett tiotal kunder för cirka 80 procent av företagets försäljning.

Organisation och medarbetare
SwitchCores organisation består av moderbolaget SwitchCore AB, dotterbolagen SwitchCore Options AB, SwitchCore Singapore Private Limited, SwitchCore Taiwan AB (vilande) och SwitchCore i Stockholm AB (vilande), samt dotterdotterbolaget SwitchCore Corporation (helägt dotterbolag till SwitchCore Options AB).

Vid periodens slut fördelar sig koncernens anställda enligt följande:
Koncernen hade 73 (95) fast anställda medarbetare, varav 57 (73) i Sverige, 8 (16) i USA och 8 (6) i Asien. Av de anställda är 11 (14) procent kvinnor och 89 (86) procent män. Den genomsnittliga åldern är 36 (35) år. Dessutom sysselsatte bolaget vid periodens slut 4 (7) projektanställda.

Investeringar
Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,4 MSEK (0,9) miljoner, varav 0 MSEK (0,8) i moderbolaget. Exempel på investeringar är utvecklings- och testverktyg, datautrustning samt kontorsinventarier. Därutöver har investeringar gjorts i balanserade utvecklingskostnader med totalt 11,4 miljoner (12,8), varav hälften är personalkostnader och andra hälften utgör övriga externa och tekniska kostnader såsom verktyg och licenskostnader.

Patent
SwitchCores patentstrategi bygger på att skapa en patentportfölj där de viktigaste delarna av CXE-teknologin skyddas. Funktioner i framtida produkter ska fångas upp tidigt för att eventuellt patenteras. Totalt äger SwitchCore 12 patent, fem i Sverige och sex i USA samt ett i Taiwan. Just nu ligger ytterligare sju patentsansökningar för behandling i USA och i Sverige

Utsikter för 2003 och 2004
Det oberoende prognosinstitutet Dell'Oro bedömer att tillväxten på marknaden för Gigabit Ethernet kommer att vara 15-20 procent i försäljningsintäkter per år fram till 2007. Baserat på företagets goda försäljningsutveckling och orderingång hitintills under 2003 bedömer SwitchCore att den egna tillväxttakten kommer att överträffa marknadens i stort för 2003 och 2004.

Efter nyemissionen i maj 2003, som tillförde bolaget SEK 95,9 miljoner efter avdrag för emissionskostnader, har SwitchCore en finansiell styrka som bedöms vara tillräcklig för att finansiera bolaget till dess att lönsamhet och ett positivt kassaflöde uppnås.

SwitchCores aktie
Bolagets aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Genomsnittlig omsättning per dag under perioden 1 januari till och med den 30 september 2003 var SEK 2,6 miljoner. Genomsnittligt antal omsatta aktier för samma period var 1 046 167 aktier per dag. Totala antalet aktier i bolaget var vid periodens slut 172 055 610.


Rapporttillfällen
Bokslutskommuniké 2003-01-01-2003-12-31 29 januari 2004
Tremånadersrapport 2004-01-01-2004-03-31 29 april 2004

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets
rekommendationer. Rapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Lund den 23 oktober 2003
Henric Isacsson, Verkställande Direktör
SwitchCore AB (publ)

För mer information:
Välkommen att delta i SwitchCores telefonkonferens för media och finansanalytiker idag den 23 oktober 2003, kl 11.00, Tel:+ 46 8 686 70 81

ange koden: SwitchCore

Eller kontakta:

Henric Isacsson, VD SwitchCore
E-post: henric isacsson@switchcore.com
Telefon: 046-270 2606
Mobil: 0709-82 96 06

Maria Rydén-Persson, CFO SwitchCore
E-post: Maria.Ryden-Persson@switchcore.com
Mobil: 073-429 25 65