SKF AB

Niomånadersrapport 2003

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2003 11:37 CEST

Fortsatt god marginal och ett starkt kassaflöde

SKF rapporterar en rörelsemarginal på 8.4% för tredje kvartalet 2003, en
fortsatt försäljningsökning beräknat i lokala valutor, ett starkt
kassaflöde och en positiv utveckling av pris/mix. För att stödja
bolagets mål har ett program initierats för att minska kostnader och
materiella anläggningstillgångar samt för att öka effektiviteten.

SKF-koncernen rapporterar ett resultat före skatt för tredje kvartalet
2003 på 697 Mkr (877). Resultatet för årets första nio månader uppgick
till 2 314 Mkr (2 563).

Resultat per aktie för tredje kvartalet uppgick till 4:42 kr (5:11) och
för de första nio månaderna till 14:35 kr (15:33).

Försäljningen under tredje kvartalet uppgick till 10 059 Mkr (10 047)
och under årets första nio månader till 31 132 Mkr (31 765).

Den totala försäljningen, beräknat i lokala valutor, var oförändrad i
Europa under tredje kvartalet 2003, jämfört med samma period föregående
år. I Nordamerika var försäljningen högre jämfört med förra året och
försäljningen i Asien var betydligt högre än för ett år sedan.

Ett program för att omstrukturera Ovako Steel har initierats. För att
ytterligare öka effektiviteten inom koncernen, har dessutom ett antal
andra omstruktureringsaktiviteter identifierats. Kostnaden beräknad till
ca 300 Mkr och nedskrivningen av tillgångar beräknad till 200 Mkr kommer
att belasta det fjärde kvartalet 2003.

Marknadsutsikter
Efterfrågan på koncernens produkter och tjänster förväntas bli något
bättre under det fjärde kvartalet, med oförändrad efterfrågan i Europa,
högre i Nordamerika och påtagligt högre i Asien.

Produktionen kommer att ökas i linje med efterfrågan för att
upprätthålla en hög servicenivå.

Sammanfattning
- Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 841 Mkr (950).
Resultatet för årets första nio månader var 2 730 Mkr (2 901).

- Rörelsemarginalen för SKF-koncernen uppgick för tredje kvartalet
till 8,4% (9,5) och för årets första nio månader till 8,8% (9,1).

- Kassaflödet efter investeringar före finansiering var för tredje
kvartalet 982 Mkr (1 368) och för de första nio månaderna 1 539 Mkr (2
085).

- Försäljningsökningen på 0,1% under tredje kvartalet kan hänföras
till: struktur 0,2%, volym 4,2%, pris/mix 1,2% och valutaeffekt -5,5%.
För de första nio månaderna kan minskningen på 2,0% hänföras till:
struktur 0,4%, volym 4,5%, pris/mix 1,0% och valutaeffekt -7,9%.

- Tredje kvartalets nettoresultat uppgick till 503 Mkr (582).
Motsvarande resultat för årets första nio månader var 1 634 Mkr (1 747).

Ytterligare information lämnas av:
Lars G Malmer, Group Communication, tel: 031-3371541, 0705-371541,
e-post: lars.g.malmer@skf.com Marita Björk, Investor Relations,
tel: 031-3371994, 0705-181994, e-post: marita.bjork@skf.com

Aktiebolaget SKF, 415 50 Göteborg, org.nr. 556007-3495,
tel: 031-3371000, fax: 031-3372832, www.skf.com