IFS

Niomånadersrapport januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 13:42 CET

Tredje kvartalet 2003

* Sänkta kostnader har gett förbättrat resultat. Rörelseresultatet uppgick till -55 Mkr (-74) och resultat efter finansnetto till -84 Mkr (-89). Resultat per aktie efter skatt uppgick till -1,18 kr (-1,27).

* Nettoomsättningen uppgick till 492 Mkr (585). Licensintäkterna uppgick till 191 Mkr (216) och konsultintäkterna till 272 Mkr (340). Orderingången var god och orderstocken ökade med 101 Mkr till 954 Mkr.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4 Mkr (-54). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -43 Mkr (-114) och till -13 Mkr exklusive engångsutbetalningar, fastighetsinvesteringar och uppsägningslöner om 30 Mkr.

* Rörelsekostnaderna har sänkts med 125 Mkr till 585 Mkr (710).

Nio månader 2003

* Rörelseresultatet uppgick till -79 Mkr (-199) och resultat efter finansnetto till -157 Mkr (-244). Resultat per aktie efter skatt uppgick till -2,30 kr (-2,47).

* Nettoomsättningen uppgick till 1 680 Mkr (2 014). Licensintäkterna uppgick till 619 Mkr (787) och konsultintäkterna till 978 Mkr (1 142).

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 14 Mkr (-55). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -143 Mkr (-234) och till -48 Mkr exklusive engångs-
utbetalningar, fastighetsinvesteringar och uppsägningslöner om 95 Mkr.

* Rörelsekostnaderna har sänkts med 504 Mkr till 1 882 Mkr (2 386).

Koncernens utveckling
Under det tredje kvartalet har marknaden för affärssystemlicenser ökat något, vilket indikerar ett trendbrott. IFS har haft en förbättrad orderingång och flera stora kontrakt har tecknats som ännu inte givit utslag i form av intäktsförda licenser. Orderstocken har ökat med 101 Mkr sedan utgången av det andra kvartalet och uppgår till 954 Mkr vid utgången av det tredje kvartalet. Valutaeffekter har påverkat orderstocken negativt med 18 Mkr under det tredje kvartalet. Av minskningen i licensintäkter på 25 Mkr står valutaeffekter för 15 Mkr.

Under det tredje kvartalet tecknade 42 nya kunder avtal om leverans av IFS Applications. Totalt hade 7 kontrakt vardera ett värde överstigande USD 1 miljon. Andelen nyförsäljning av licenser som genererats via partnersamarbeten är relativt konstant och uppgår för det tredje kvartalet till 10% och för de första nio månaderna till 9%.

Konsultmarginalen uppgick till 14% (12%) i det tredje kvartalet jämfört med 25% (14%) i det andra kvartalet. Den sekventiella försämringen beror främst på semesterperioden i Europa men även på lägre debiteringsgrad i Nordamerika. Konsultmarginalen för de första nio månaderna uppgick till 20% (14%).

Valutaförändringar har medfört en minskning av nettoomsättningen med 7% och en minskning av rörelsekostnaderna med 6% under de första nio månaderna år 2003 jämfört med motsvarande period år 2002. Valutaeffekterna har påverkat resultat efter finansnetto positivt med 6%.

Åtgärdsprogram
De åtgärder som initierades i december 2002 beräknas medföra minskade utgifter om minst 350 Mkr. Personalrelaterade kostnader svarar för ca 60% av rörelsekostnaderna varför en stor del av de planerade kostnadsreduktionerna utgörs av personalminskningar. Antalet anställda minskas med cirka 400 personer år 2003. Vidare genomförs åtgärder inom ett tiotal definierade områden, vilka inkluderar återhållsamhet med investeringar, avveckling av externa konsulter, avyttring av icke kärnverksamheter samt minskning av resekostnader och andra personalrelaterade kostnader. Efter genomfört åtgärdsprogram kommer antalet anställda att uppgå till cirka 2 750. De minskade kostnaderna medför att break-even nivån sänks till under 2 500 Mkr år 2003. För år 2004 förutses en break-even nivå på ca 2 400 Mkr.

Åtgärdsprogrammet har genomförts snabbare än planerat och rörelsekostnaderna under det tredje kvartalet har sänkts till 585 Mkr (710). Antalet anställda uppgår till 2 737 exklusive 61 uppsagda med kvarvarande uppsägningstid. Under det fjärde kvartalet 2002 gjordes avsättningar med 132 Mkr för omstruktureringskostnader, varav 70 Mkr upplösts under de första nio månaderna 2003. Planerade uppsägningslöner och engångsutbetalningar medförde att effekterna av åtgärdsprogrammet inte slagit igenom fullt ut på kassaflödet under de första nio månaderna. IFS International Flight Service AB samt verksamheten i Indonesien med sammanlagt 69 anställda har sålts. Realisationsförlusten för IFS Flight uppgick till 7 Mkr, vilket belastade resultatet för det första kvartalet. Realisationsvinsten för IFS Indonesien uppgick till 4 Mkr, vilket förbättrat resultatet för det andra kvartalet.

Marknaden
Det tredje kvartalet innebar en uppbromsning av den fallande trend avseende licensförsäljning som varat de två senaste åren. De totala licensintäkterna i branschen har ökat något jämfört med föregående år, även om den största ökningen ligger på underhållsintäkter från befintliga kunder och inte på nya licenser. Vidare har kontrakt som innebär att licenser avropas i takt med att projekten fortskrider blivit vanligare. Det medför att leverantörerna inte kan intäktsföra licenser vid ordertecknande i samma utsträckning som tidigare. Slutsatsen är att licensintäkterna inte fullt avspeglar efterfrågesituationen. Inkluderas orderingången i branschen i bedömningen indikerar det ett trendbrott.

Ett kvartal får anses vara en för kort period för att definitivt fastslå att den nedgående trenden brutits. Bilden kompliceras vidare av den turbulenta situationen på marknaden som följd av Oracles bud på PeopleSoft. IFS bedömning är ändå att möjligheten för en förbättring av marknaden under det fjärde kvartalet och framåt har ökat.

Produktutveckling
Under det tredje kvartalet fortsatte utvecklingen av IFS Applications 2004 som börjar levereras enligt plan i december i år. Versionen har utvecklats för bolag med globala verksamheter. Arbetet med att reducera antalet landspecifika versioner har fortsatt, vilket innebär att kunderna nu har möjlighet att minska antalet instanser av sina system. De flesta kunderna har nu möjligheten att använda ett system och en databas för hela sin internationella verksamhet, vilket ger väsentligt lägre kostnader. Systemarkitekturen har öppnats upp ytterligare. Kunderna kan exempelvis välja mellan alla ledande J2EE applikationsservrar, inklusive de som baseras på öppen källkod.

Viktiga förbättringar har gjorts inom SCM (Supply Chain Management), MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) och Lean Manufacturing i samarbete med kunder och partners. Med den nya versionen stärks IFS konkurrenskraft inom underhållsintensiva branscher som flyg, försvar, transportsystem och tung processindustri samt inom tillverkningsindustrin.

En allt större del av FoU-verksamheten förläggs på Sri Lanka och enheten har ca 300 anställda. Detta har inneburit att koncernens FoU-kostnader kunnat sänkas med 25% för de första nio månaderna utan att kapaciteten påverkats nämnvärt. Av utgifterna för produktutveckling har 64% aktiverats. Då avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader är av samma storleksordning som aktiverade utvecklingskostnader för de första nio månaderna, blir nettoeffekten på resultatet marginell.

Finansiering och kassaflöde
Åtgärderna för att minska kundfordringarna har varit framgångsrika. DSO, effektiv kredittid, baserat baserad på rullande 12 månaders fakturering, var vid utgången av tredje kvartalet 57 dagar, vilket är 9 dagar lägre än motsvarande period föregående år. Kassaflödet har under de första nio månaderna belastats med utbetalningar uppgående till 95 Mkr för omstruktureringskostnader, fastighetsinvesteringar i Sri Lanka och engångsposter. Planerade avyttringar utanför kärnverksamheten förväntas leda till betydande kassaförstärkningar de kommande kvartalen. Investeringar i anläggningstillgångar har under året uppgått till 68 Mkr (35). Ett konvertibelt förlagslån om netto 200 Mkr med likvid i februari 2003 har utgivits. De konvertibla skuldebreven är noterade vid Stockholmsbörsen. Likvida medel uppgick den 30 september till 113 Mkr (109). Därutöver förfogade koncernen över outnyttjade krediter om 153 Mkr (102).

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under de första nio månaderna uppgick till 12 Mkr (40). Resultat efter finansnetto var -240 Mkr (-471). Resultatet har belastats med kapitaltillskott till dotterbolag med 154 Mkr och nedskrivningar av fordringar hos dotterbolag med 19 Mkr. Investeringar i maskiner och inventarier uppgick till 0 Mkr (15). Moderbolagets likviditet, inklusive outnyttjade krediter, uppgick den 30 september till 113 Mkr (40). Bolaget har, enligt beslut på ordinarie bolagsstämma, nedsatt aktiekapitalet med 215 Mkr genom att aktiens nominella belopp sänkts från 5 till 2 kronor, vilket ökat det fria egna kapitalet med motsvarande belopp.

Framtidsutsikter
IFS baserar verksamheten på att efterfrågan på affärssystem inte kommer att förbättras nämnvärt under återstoden av år 2003. Resultat och kassaflöde förväntas fortsätta förbättras under det fjärde kvartalet, baserat på sänkta kostnader och risknivå, liksom fokuseringen på marknadssegment och en förbättrad orderingång.

Linköping den 28 oktober 2003

Michael Hallén
Verkställande Direktör