IFS

Niomånadersrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2004 09:16 CEST

Tredje kvartalet 2004
· Rörelseresultatet före kostnader för omstrukturering och övriga poster av engångskaraktär förbättrades till 2 Mkr (–57). Kostnader för omstrukturering och övriga poster av engångskaraktär belastar resultatet med netto –28 Mkr, innebärande att rörelseresultatet uppgick till –26 Mkr (–55). Resultatet efter finansnetto uppgick till –37 Mkr (–84) och resultatet efter skatt till –36 Mkr (–85). Resultatet per aktie efter skatt uppgick till –0,35 kr (–1,18).
· Nettoomsättningen ökade till 503 Mkr (492). Licensintäkterna uppgick till 218 Mkr (191) och konsultintäkterna till 267 Mkr (272). Orderingången var god och orderstocken ökade under kvartalet med 7 Mkr till 1 019 Mkr (954).
· Det tredje kvartalets tillväxt avseende licensintäkter innebär att dessa har ökat för fjärde kvartalet i rad i fast valuta. Licensintäkterna under den senaste 12 månadersperioden uppgick till 934 Mkr (890).
· Rörelsekostnaderna reducerades till 569 Mkr (585). Rörelsekostnader, exklusive kostnader för omstrukturering och övriga poster av engångskaraktär, uppgick till 540 Mkr (586).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –78 Mkr (4). Kassaflödet efter investeringar uppgick till –116 Mkr (–43).


Nio månader 2004
· Rörelseresultatet uppgick till –103 Mkr (–79), resultat efter finansnetto till –150 Mkr (–157) och resultat efter skatt till –158 Mkr (–165). Resultat per aktie efter skatt uppgick till –1,66 kr (–2,30).
· Nettoomsättningen uppgick till 1 541 Mkr (1 680), varav licensintäkter 635 Mkr (619) och konsultintäkter 847 Mkr (978).
· Det egna kapitalet ökade med 189 Mkr genom en kvittningsemission och konverteringar av konvertibla förlagslån.
· Rörelsekostnaderna har sänkts till 1 812 Mkr (1 882).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –1 Mkr (14). Kassaflödet efter investeringar uppgick till -83 Mkr (–143).

Efter rapportperiodens slut
· För att stärka balansräkningen och påskynda förändringar i försäljningsstrategin genomförs en garanterad företrädesemission om 267 Mkr samt en kvittningsemission av konvertibla skuldebrev till Förvaltnings AB Wasatornet och SEB om 160 Mkr. De konvertibla skuldebreven kommer att erbjudas de som med stöd av teckningsrätter tecknar sig för aktier i företrädesemissionen.


Marknaden
Affärssystemmarknaden har fortsatt att präglas av osäkerhet hos kunderna om den ekonomiska utvecklingen. Det har bland annat resulterat i att säljcyklerna är fortsatt långa, vilket framförallt påverkade nyförsäljningen av stora projekt. Däremot tycks projekt som tidigare drivits på sparlåga accelerera och efterfrågan på uppgraderingar och moderniseringar är stabil. Branschanalytiker som AMR och Gartner bedömer att affärssystemmarknaden i det tredje kvartalet var i nivå med motsvarande kvartal föregående år. AMR förväntar sig inte någon signifikant tillväxt under det fjärde kvartalet medan Gartner förutspår en tillväxt på 4-6 %.

Koncernens utveckling
Rörelseresultatet i tredje kvartalet, exklusive omstruktureringskostnader och övriga poster av engångskaraktär om 28 Mkr, har förbättrats med 59 Mkr till 2 Mkr som en följd av lägre kostnader och ökad licensförsäljning. Tredje kvartalets licenstillväxt innebär att dessa ökade för det fjärde kvartalet i rad i fast valuta, i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år, vilket avspeglar IFS Applications konkurrenskraft. Licensintäkterna uppgick till 218 Mkr (191) under det tredje kvartalet, 635 Mkr (619) för de första nio månaderna och till 934 Mkr (890) för de senaste 12 månaderna. Ökningen under det tredje kvartalet berodde delvis på att kontrakt inom flyg och försvar avräknats från licensorderstocken, men även på en god utveckling av framförallt intäkter från uppgraderingar och tillägg från kundbasen. Orderingången var god och orderstocken ökade under kvartalet med 7 Mkr till 1 019 Mkr (954).
Andelen intäktsförd nyförsäljning av licenser som genererats via partnersamarbeten uppgick till 27 % (13 %) under det tredje kvartalet och till 16 % (11 %) under de nio första månaderna. Ökningen under det tredje kvartalet berodde framförallt på att några stora kontrakt som vunnits i samarbete med branschpartners intäktsförts.
Konsultintäkterna under det tredje kvartalet uppgick till 267 Mkr (272). Åtgärder för att anpassa kapaciteten har fortsatt. Under det tredje kvartalet var genomsnittligt antal konsulter 100 personer färre än i motsvarande kvartal år 2003. Konsultmarginalen var 21 % (14 %) i det tredje kvartalet jämfört med 19 % under det andra kvartalet 2004. För de första nio månaderna uppgick konsultintäkterna till 847 Mkr (978) och marginalen var 20 % (20 %).
Nettoomsättningen ökade till 503 Mkr (492) under det tredje kvartalet år 2004. För de första nio månaderna minskade nettoomsättningen till 1 541 Mkr (1 680) beroende på lägre konsultintäkter. Valutakurseffekter har påverkat intäkterna negativt med 2 % under det tredje kvartalet och med 3 % under de första nio månaderna.
Rörelsekostnaderna minskade beroende på effekter av åtgärdsprogram. Rörelsekostnaderna sjönk med 16 Mkr till 569 (585) under det tredje kvartalet. Omstruktureringskostnader och övriga poster av engångskaraktär om 29 Mkr, främst hänförliga till personalminskningar i Sverige, ingår i rörelsekostnaderna. Rörelsekostnaderna, justerat för dessa poster, har minskat med 46 Mkr till 540 Mkr (586). För årets första nio månader har rörelsekostnaderna minskat med 70 Mkr. Valutakurseffekter har inneburit en minskning av rörelsekostnaderna med 1 % under det tredje kvartalet och med 3 % under de första nio månaderna. Åtgärder för att minska kostnaderna fortsätter och avsättningar för omstruktureringskostnader sker successivt. Beaktat genomförda och initierade kostnadsbesparingar beräknas koncernens break-even nivå med nuvarande koncernstruktur och valutakurser att uppgå till cirka 2 300 Mkr för helåret 2004 och till cirka 2 150 Mkr för år 2005. Därutöver förväntas de förändringar som framgår av stycket "Förändrad försäljningsstrategi" nedan, genom ökad effektivitet och rationalisering av verksamheten, att leda till att break-even nivån sänks ytterligare.
Produktutvecklingen inriktades under det tredje kvartalet på IFS Applications 2005 med fokus på utvecklad funktionalitet inom Supply Chain Planning och på de krav som identifierats inom utvalda segment. I samarbete med NEC utvecklas en lösning specifikt för underleverantörer inom bilindustrin.
Som ett led i bolagets fokusering av verksamheten avyttrades i första kvartalet verksamheten i AtIFS AB och under det andra kvartalet avyttrades IFS 30 %-iga innehav i Manpower Service Center AB, som levererar tjänster inom löneadministration.

Förändrad försäljningsstrategi
IFS verkar huvudsakligen inom två områden. Området "Lifecycle" inkluderar systemstöd för konstruktion, tillverkning, eftermarknad samt service och underhåll för kapitalintensiva bolag. IFS tillhör marknadsledarna med ca 10 % av världsmarknaden inom system för service och underhåll och förutsättningarna är goda för en lönsam tillväxt, både organiskt och genom förvärv inom "Lifecycle". Inom området "Midmarket ERP", som inkluderar system för tillverkning och distribution till medelstora företag, har konkurrensen och prispressen ökat, vilket innebär att IFS bedömer att kostnaderna för marknadsföring och direktförsäljning med nuvarande volymer och prisnivåer är för höga på många marknader.
Den förändrade försäljningsstrategin innebär att försäljnings- och konsultverksamhet inom Midmarket ERP drivs vidare i egen regi på marknader med god lönsamhet. Avyttringar kan ske om förutsättningarna är de rätta. På marknader med svag lönsamhet avses verksamheten överföras till partners. Verksamheten inom Lifecycle, som ofta bedrivs i samarbete med branschpartners, koncentreras och kompetenscentra byggs upp på strategiska marknader. Den förändrade försäljningsstrategin förväntas vara genomförd senast 2006. Målet med den förändrade försäljningsstrategin är att:
• förbättra skalekonomin och skapa förutsättningar för en ökande licensförsäljning genom en bredare marknadsbearbetning via olika typer av partners.
• ersätta de rörliga intäkter och de fasta kostnader som finns i dagens geografiskt utspridda försäljnings- och konsultorganisation med en större andel repetitiva och stabila intäkter. Dessa utgörs av underhållsintäkter för nyttjanderätt, standardmässiga uppgraderingar och support. Vidare avses de fasta kostnaderna för den egna direkta verksamheten sänkas.
• finna ett mer flexibelt sätt att närvara på mindre marknader och därmed reducera de fasta kostnaderna.
Bolagets koncerngemensamma funktioner kommer efter genomförandet att ha ett tydligare gränssnitt mot de olika försäljningskanalerna och arbeta med FoU, produktmarknadsföring och support för systemintegratörer, egna och fristående distributörer samt branschpartners. Intäkterna kommer att bestå främst av licens- och underhållsavgifter från försäljning i egen regi eller via partners. Denna verksamhet har idag cirka 800 anställda och kan hantera väsentligt större licensvolymer utan att nämnvärt öka resurserna.

Finansiering och kassaflöde
Kassaflödet under det tredje kvartalet försämrades jämfört med föregående år, främst som en följd av den lägre omsättningen det andra kvartalet. DSO, effektiv kredittid, baserat på rullande 12 månaders fakturering, var vid utgången av det tredje kvartalet 61 dagar (57). Det egna kapitalet ökade under det första halvåret med 189 Mkr genom kvittningsemission och konvertering av konvertibla förlagslån. Av det konvertibla förlagslånet KV3B återstod 95 Mkr, vilket motsvarar 19 miljoner aktier vid konvertering. Erbjudandet att teckna det konvertibla förlagslånet KV4B (2004-2007), som riktats till anställda eller före detta anställda för att ersätta nuvarande förlagslånet KV1B (2001-2005) är slutfört. Av KV1B återstår 45 Mkr och lånet förfaller till betalning 2005. Likvida medel uppgick den 30 september till 100 Mkr (113). Därutöver förfogade koncernen över outnyttjade krediter och lånelöften om 129 Mkr (153).

Emission av aktier och konvertibla skuldebrev
För att tillvarata och utveckla de värden som finns i bolaget, driva effektiviserings- och rationaliseringsprogram samt reducera bolagets skuldsättning, behöver den finansiella ställningen stärkas. Efter rapportperiodens utgång har styrelsen beslutat att, under förutsättning av extra bolagsstämmas godkännande, genomföra en av Wasatornet garanterad företrädesemission om cirka 267 Mkr till teckningskursen 2,60 kr, vilket motsvarar en ny aktie för varje befintlig. Vidare föreslås en emission av ett konvertibelt lån till SEB och Wasatornet om 160 Mkr för att kvitta skulder till dem. De konvertibla skuldebrev som tecknas av SEB kommer att förvärvas av Wasatornet som erbjuder samtliga konvertibla skuldebrev till de som med stöd av teckningsrätt tecknar aktier i nyemissionen, till pris motsvarande skuldebrevens nominella belopp. Konverteringskursen fastställs under perioden för handel med teckningsrätter i företrädesemissionen och utgörs av summan av i) det genomsnittliga priset för teckningsrätten och ii) teckningskursen i företrädesemissionen, multiplicerat med 1,15, dock lägst 3,25 kr. Konverteringslånet, med förfallodag 31 mars 2008 avses löpa med 5 % årlig ränta. Extra bolagsstämma hålls 5 november, teckning av aktier och anmälan om förvärv av konvertibla skuldebrev sker 24 november - 10 december, handel med teckningsrätter sker 24 november - 7 december och avstämningsdag för företrädesemissionen är 18 november. Prospekt distribueras omkring 22 november. I samband med emissionerna har nya kreditavtal tecknats, innebärande amortering av lån om totalt 152 Mkr, samt förlängda amorteringstider på kvarvarande lån. Därvid upphör borgensförbindelsen från Wasatornet att gälla. IFS avser vidare, som en del i genomförandet av den nya försäljningsstrategin, att förstärka kapitalbasen genom avyttring av verksamheter. Det är styrelsens uppfattning att det samlade kapitaltillskottet ger IFS den stabilitet som krävs för att bolaget ska kunna uppnå lönsamhet, genomföra den nya försäljningsstrategin samt på sikt delta i pågående konsolidering i branschen.

Moderbolaget
Moderbolagets nettoomsättning under de första nio månaderna uppgick till 11 Mkr (12) och resultatet efter finansnetto uppgick till
–125 Mkr (–240). Resultatet har belastats med nedskrivningar av dotterbolagsaktier med 79 Mkr (154). Moderbolagets likviditet, inklusive outnyttjade krediter, uppgick den 30 september till 75 Mkr (113).

Framtidsutsikter
IFS bedömer att licensförsäljningen kommer att följa marknadens utveckling under det fjärde kvartalet. För helåret 2004 förväntas en förbättring av resultat och kassaflöde baserat på orderstocken samt de åtgärder som vidtagits för kostnadsreduktioner och fokusering av verksamheten.

Linköping den 20 oktober 2004

Michael Hallén
Verkställande Direktör

UTVECKLING PER REGION

I Norden var lönsamheten fortsatt god i det tredje kvartalet som en följd av merförsäljning till existerande kunder. Bedömningen är att prispressen avtagit i det tredje kvartalet och att efterfrågesituationen generellt är god. Kostnader för genomförda personalminskningar ingår i rörelseresultatet.

EMEA består av Kontinentaleuropa – exklusive östra Europa – samt Brittiska öarna, Mellanöstern och Afrika. Under det tredje kvartalet har försäljningen mot kundbasen ökat i hela området. Den största tillväxten har skett i Brittiska öarna och Mellanöstern där aktiviteten hos kunder och prospekts har ökat och flera stora kontrakt med både nya och existerande kunder har tecknats. Genomförda effektiviseringar och rationaliseringar har möjliggjort att licensintäkterna vuxit samtidigt som kostnaderna minskat. Flera länder arbetar aktivt med att rekrytera nya partners och partnerresurser används alltmer i kundprojekt, men satsningen på partnersamarbeten har här ännu inte resulterat i signifikanta nya affärer.

I Nordamerika är minskningen av licensintäkter främst hänförlig till byte av affärsmodell. Nya partners har bara i begränsad utsträckning bidragit till licensintäkterna under det tredje kvartalet och den egna satsningen inom flyg och försvar har inte resulterat i några stora avslut i det tredje kvartalet. Minskningen i konsultintäkter beror främst på neddragningar i konsultstyrkan som delvis är en följd av att verksamheten mot medelstora bolag inom tillverkning alltmer sköts av partners. Under det tredje kvartalet startades ett samarbete med Brij i Greensboro, North Carolina, som bearbetar marknaden for midmarket ERP i södra och sydöstra USA. Partnernätverket ger en bredare marknadsbearbetning och har samtidigt bidragit till att de fasta kostnaderna har kunnat sänkas. Strategin att ha en stark närvaro i USA ligger fast.

Tillväxtmarknader utgörs av Asien, Australien, Japan, Östra Europa och Latinamerika. Under det tredje kvartalet har både licens och konsultintäkter ökat främst beroende på starkt försäljning i Kina, Sydostasien och Australien. Affärerna blir allt större och försäljningen till kundbasen växer vilket påverkar lönsamheten positivt. Japan och Östra Europa har haft svag licensförsäljning och sänkta kostnader har inte fullt ut kompenserat detta. I Ryssland har IFS förvärvat en majoritetsandel i IFS Russia. Enheten fokuserar på Lifecycle-marknaden i Ryssland, Ukraina, Kazachstan, och de baltiska staterna. I Latinamerika fortsätter omstruktureringen till en i stort sett helt partnerorienterad verksamhet. Den pågående omläggningen av affärsmodell i Latinamerika kommer att innebära att licensintäkterna blir jämnare men också senarelagda eftersom de alltmer kommer in som månadsavgifter.


(För tabell se bifogad fil)


Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 20 Delårsrapportering.
Från och med den 1 januari 2004 tillämpar IFS Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda i koncernredovisningen. Genom tillämpning av RR 29 redovisas förmånsbestämda pensionsplaner inom koncernens samtliga dotterbolag enligt gemensamma principer. I IFS finansiella rapportering till och med 2003 har sådana planer redovisats enligt lokala regler och föreskrifter i respektive land. I enlighet med rekommendationens övergångsregler fastställs en ingångsskuld beräknad per den 1 januari 2004. Denna ingångsskuld överstiger den skuld som redovisades den 31 december 2003 enligt tidigare principer med 30 Mkr. Det överstigande skuldvärdet har därvid redovisats per den 1 januari 2004 som en ökning av avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Netto efter avdrag för uppskjuten skatt minskar koncernens egna kapital med 22 Mkr. Beloppet kan komma att justeras, då pensionsberäkningen i IFS Defence (pty) Ltd. förväntas färdigställas senare under året. Från och med 2004 kommer ingen sekundär segmentsredovisning att lämnas, då IFS endast har en rörelsegren, som består av att tillhandahålla och implementera IFS Applications. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen.

Granskningsrapport
Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 20 oktober 2004
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Göran Tidström – Auktoriserad revisor

Informationstillfällen 2004
Bokslutskommuniké för 2004 februari 2005

För ytterligare information kontakta
Michael Hallén, Verkställande Direktör
Tel: 031 - 726 30 00
Jan Eric Johansson, Ekonomichef
Tel: 013 - 460 40 00
Manni Svensson, Informationschef
Tel: 08 - 587 845 00

Industrial and Financial Systems, IFS AB (publ.)
Organisationsnummer 556122-0996