Novacast AB

Niomånadersrapport januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 14:24 CEST

* Försäljningen för perioden ökade med 34% till 12,7 MSEK (9,5)
* Resultatet förbättrades till 0,0 MSEK ( -0,6)
* Försäljningen för tredje kvartalet blev 4,2 MSEK (3,6)
* Två nya CGI avtal under tredje kvartalet
* Framgångsrika kundtester med CGI genomförda
* Den aktiva kundbasen är nu 313 gjuterier i 39 länder

Försäljning och resultat

Koncernens externt fakturerade försäljning för niomånadersperioden uppgick till 12,7 MSEK, vilket är 3,2 MSEK bättre än motsvarande period 2003.

Resultatet för perioden förbättrades med 0,6 MSEK till 0,0 MSEK ( - 0,6 MSEK). Inga aktiveringar av utvecklingskostnader har gjorts under perioden ( 0,4 MSEK). Mot bakgrund av en bedömd generell högre risk för kundförluster har styrelsen avsatt 0,3 MSEK under tredje kvartalet i en förlustriskreserv (0,0).

Likviditet

Likvida medel per 2004-09-30 uppgick till 1,3 MSEK (1,2) inklusive utnyttjad checkräkningskredit om 0,0 MSEK (2,5), beviljat 1,7 MSEK (2,5).
Kundfordringarna uppgår till 6,2 MSEK (5,7).

Verksamheten

Kapacitetsutnyttjandet hos våra kunder har förbättrats under perioden. Utvecklingen drivs av den fordonsrelaterade industrin, som är på väg in i en högkonjunktur. Trots högre beläggning är gjuteriindustrin generellt hårt pressat lönsamhetsmässigt pga de höga råvarupriserna. Under det senaste kvartalet har flera stora gjuterigrupper i USA tvingats i Chapter 11 förfarande. Vi kan förvänta oss en koncentration och viss omstrukturering av gjuteribranchen i flera viktiga marknader. Vår bedömning är att detta kommer att gynna NovaCast då framtidens gjuterier måste öka produktionseffektiviteten genom investering i avancerad programvara.

PQ-CGI

Under året har intensiteten inom CGI området ökat ytterligare. NovaCast har hittills kunnat publicera 4 nya avtal för test- eller installationsorder för våra patenterade PQ-CGI System.

I februari presenterade MAN Nutzfahrzeuge AG den första motorn i en ny generation dieselmotorer för lastvagnar. Motorblocket i den nya D 20 motorn är tillverkat med NovaCasts patenterade PQ-CGI metod hos Fritz Winter i Tyskland, som sedan flera år tillverkar motorblock med PQ-CGI för slutkunder som BMW, DAF och Wärtsilä Marine Diesel.

I Maj erhölls en order på testproduktion i PQ-CGI för ett ledande icke Europeiskt gjuteri. Testerna har genomförts med framgång.

I juni erhölls order på testproduktion från ett ledande Europeiskt gjuteri med bakomliggande kundorder. Denna testproduktion pågår.

Under tredje kvartalet erhölls installationsorder för centrifugalgjutning med PQ-CGI från GKN Sheepsbridge Stokes Ltd. England. GKN, som omsätter £ 4,5 miljarder, är en av världens ledande tillverkare av cylinderfoder till dieselmotorer. Installationen är i huvudsak genomförd och viss kundtestproduktion har inletts.

Senaste CGI ordern är en testproduktionsorder för en av världens största tillverkare av motorblock och topplock. Testperioden pågår.

För närvarande pågår ett flertal förhandlingar om test- och/eller installationsorder och målet är att uppnå 7 CGI avtal under året.

Metallurgi

NovaCast förstärker successivt den aktiva kundbasen som idag uppgår till 313 kunder i 39 länder. De marknader där efterfrågan på våra produkter och know how varit starkast är Europa, Asien och Sydamerika medan USA marknaden präglas av förhållandevis svag efterfrågan och lönsamhetsproblem.

Vi märker en ökad efterfrågan på gjuteriteknisk know how i kombination med användningen av våra produkter i specifika problemslösningssituationer. Med allt hårdare kvalitetskrav i kombination med ökad beläggning och pressade marginaler tror vi att detta är en trend som kommer att försträrkas.

Våra program för processtyrning, ATAS och PQ-DIT samt simulering , NovaFlow och NovaSolid har bla sålts till nya kunder i Tyskland, England, Sverige, USA, Korea, Brasilien och Colombia.

NovaCast har förstärkt marknadnärvaron i Tyskland genom ett nytt agentavtal med Arbeitsgemeinshaft Metallguss (ARGE) i Aalen inom segmentet pressgjuterier.

Inom miljöområdet pågår produktionen av det första Europeiska Sonoperoxonesystemet som kommer att installeras i ett av Sveriges största gjuterier i slutet av året. Marknadsbearbetningen av större gjuterier i de viktigaste Europeisak marknaderna har inletts.

Verksamhet och Produkter

NovaCasts huvudsakliga verksamhet är att utveckla och marknadsföra datorsystem för teknisk beredning, processtyrning och miljökontroll till metallurgisk industri. Bolaget medverkar även med know- how och kunskapsöverföring vid avancerade metallurgiska problem eller projekt hos våra kunder.

NovaCast marknadsför i huvudsak programverktygen NovaFlow och NovaSolid (simulering och optimering av gjutningsförlopp), ATAS (processtyrningssystem för termisk analys), PQ-DIT (optimering av tillverkningen av segjärn) samt Foundry Technology III och Metalmaster. Inom miljöområdet marknadsförs reningssystemet Sonoperoxone. Marknaden består av framförallt järn- och pressgjuterier över hela världen.

Inom segmentet PQ-CGI (Prime Quality Compacted Graphite Iron) marknadsförs processtyrningssystem för serieproduktion av kompaktgrafitjärn. Marknaden består av gjuterier specialiserade på gjutning av komponenter till bilindustrin, t ex motorblock, cylinderfoder, mm. De flesta större motortillverkare av dieselmotorer har under ett antal år utvärderat materialet och marknaden kommer att expandera kraftigt under kommande år vilket förväntas medföra att PQ-CGI under de närmaste åren kommer att utgöra den största andelen av NovaCasts totala verksamhet. NovaCast har patentskydd för processystemen PQ-CGI Ladle och PQ-CGI InMold.

Hans Svensson
Verkställande Direktör
NovaCast AB

Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.