Niscayah Group AB

Niscayah Delårsrapport januari–september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2010 08:51 CET

  • Försäljningen uppgick till 4 870 MSEK (5 660), varav den organiska tillväxten var -8 procent (-10).
  • Försäljning av tjänster uppgick till 2 381 MSEK (2 459), varav den organiska tillväxten var 3 procent (1).
  • Rörelseresultatet (EBIT), exklusive omstruktureringskostnader om 200 MSEK i Q1, uppgick till
    253 MSEK (402), motsvarande en rörelsemarginal (EBIT) på 5,2 procent (7,1). Valutakurseffekter har påverkat rörelseresultatet med -21 MSEK (29).
  • Resultatet före skatt, exklusive omstruktureringskostnader om 200 MSEK i Q1, uppgick till
    241 MSEK (381).
  • Det operativa kassaflödet, exklusive omstruktureringsprogram, uppgick till 203 MSEK (731).
  • Nettoresultatet uppgick till 29 MSEK (265) och resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (0,72).

Koncernchef Håkan Kirsteins kommentar:

Tredje kvartalet har präglats av utmanande marknadsförhållanden, framförallt i de södra delarna av Europa och i länderna inom segmentet US/UK/Ireland. Kunder i dessa regioner senarelägger sina säkerhetsinvesteringar. Vår tjänsteförsäljning stärks och den organiska tillväxten inom tjänster uppgick till 1 procent under tredje kvartalet och 3 procent under perioden, jämfört med föregående år.

Vi har under tredje kvartalet fortsatt med att genomföra omstruktureringsprogrammet i syfte att sänka kostnaderna, öka centraliseringen inom länderna och därmed väsentligt höja effektiviteten i företaget. Programmet beräknas att ge årliga besparingar om cirka 180 MSEK från och med första kvartalet 2011. Besparingarna under tredje kvartalet uppgick till cirka 25 MSEK.

Genomförandet av omstruktureringsprogrammet går enligt plan, men har under tredje kvartalet fortsatt att medföra produktivitetsstörningar i Sverige, Norge och Tyskland. Detta har främst påverkat projektgenomförande, där den organiska tillväxten uppgick till -14 procent. I takt med att programmet slutförs kommer dessa produktivitetsstörningar successivt att upphöra. Vi befinner oss i en omställningsprocess som kommer att stärka Niscayah långsiktigt.

För ytterligare information kontakta:
Håkan Kirstein, VD och Koncernchef                          +46 10 458 8000
Håkan Gustavson, Ekonomi och Finansdirektör            +46 10 458 8000
Johan Andersson, Investor Relations                            +46 10 458 8023

Presskonferens
Presskonferens kommer att hållas på Niscayahs huvudkontor på Lindhagensplan 70 i Stockholm den 4 november 2010 kl. 10.30. För att följa presskonferensen per telefon (och ställa frågor) vänligen ring:

Sverige: +46 (0)8 505 598 53
UK: +44 (0)203 043 24 36
US: +1 866 458 40 87

Presskonferensen går även att följa på internet via länken: http://storm.zoomvisionmamato.com/player/niscayah/objects/yw5jmr9t/

Niscayah Group AB (publ) är en världsledande säkerhetspartner som erbjuder kompletta säkerhetslösningar för kunder med höga krav på säkerhet inom marknadssegment som bank och finans, industri, försvar, sjukvård och detaljhandel. Niscayah tjänster är baserade på modern teknologi och inkluderar tillträdeskontroll, videoövervakning, inbrottsskydd och brandskydd. www.niscayah.com

Informationen är sådan som Niscayah Group AB ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2010 kl. 08.30.