Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Nischad processindustri – svensk framtidsbransch

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 13:54 CEST

Krav på åtgärder från både staten och industrin redovisas idag när IVAs projekt ”Ökad konkurrenskraft i svensk processindustri” presenteras på Industridagen. Projektets rapport visar att förutsättningarna måste förbättras för att möta den ökade globala konkurrensen. Ett krav är ökade satsningar på profilering av de regionala högskolorna mot forskning och utbildning relaterad till processindustrin.

Projektet redovisar kravlistor som både industrin och staten behöver åtgärda, på sju respektive nio punkter. Det finns många fördelar med att verka i Sverige, men också problem. Globaliseringen medför allt tuffare villkor för svenska företag.

– Det stora hotet idag är företagsklimatet. Här behövs en god jordmån för att processindustrin ska kunna växa. Det är en kapitalkrävande industri vilket innebär stora investeringsbeslut och behov av stabila spelregler. Processindustrin är en framtidsbransch om bara energi– och transportfrågorna fungerar, säger Sverker Martin–Löf, ordförande för IVAs projekt ”Ökad konkurrens i svensk processindustri” samt styrelseordförande i SCA, SSAB och Skanska.

Projektet visar att satsningen på samverkan mellan industri-samhälle-högskola fungerat bra. Industrin är positiv till den forskning och utveckling som bedrivs på de regionala högskolorna inom processområdet.

– För att hålla jämna steg med omvärlden måste förutsättningarna för svensk processindustri förbättras. Vi måste utveckla kunskap i snabbare takt för att kunna förädla och specialisera våra produkter. Sverige säljer inte på volym och pris, utan genom mer nischade produkter. Då kan vi också ta mer betalt och få tillbaka investerade pengar i forskning och utveckling, säger Sverker Martin–Löf.

Satsningarna på regionala högskolor och universitet har skapat helt nya möjligheter för processindustrin.

– Det har blivit mer kvalitet på forskningen ute i landet. Därför är industrin intresserad av att skjuta till resurser till högskolorna i syfte att få en utökad skräddarsydd forskning inom processindustrin, säger Sverker Martin–Löf.

Svensk processindustri är en starkt exportinriktad och står för 60 procent av Sveriges nettoexport. Totalt sysselsätts närmare en miljon människor och jobben finns utanför storstäderna. Den råvaruintensiva sektorn är Sveriges största transport- och energiköpareköpare och står för 85 procent av den totala volymen och för 35 procent av energin.

Initiativtagare till projektet "Ökad konkurrenskraft i svensk processindustri" är:

IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Jernkontoret, KK-stiftelsen, Livsmedelsföretagen, Läkemedelsindustriföreningen, Metall, Nutek, Pappers, Plast &Kemiföretagen, Skogsindustrierna, Stiftelsen för Strategisk Forskning, SveMin och VINNOVA.

Under hösten publicerar projektet en rapport som innehåller beskrivning, analys och omkring 60 detaljerade åtgärdsförslag, inriktade mot industri-samhälle-högskola.

Viktiga åtgärder som föreslås.

Det här behöver industrin göra:

• Fortsätta investera i ökad förädling

• Expandera, vilket skapar förutsättningar för nya jobb

• Satsa på kompetensutveckling för all personal

• Genomföra långsiktig grön omställning

• Medfinansiera en ökad statlig satsning på de regionala högskolorna

• Medfinansiera EU-stödd forskning och utbildning

• Öka det industriella engagemanget i yrkesutbildningen via bland annat praktikplatse

Det här behöver staten göra:

• Skapa långsiktigt stabila och konkurrenskraftiga förutsättningar på energiområdet

• Säkerställa gott investeringsklimat (valuta-, finans- och skattefrågor)

• Förbättra förutsättningarna för effektiva transporter och logistik, se över skatter i

transportledet

• Förenkla hanteringen av miljöfrågor

• Satsa på forskning och utbildning som är inriktad på processindustrin

• Satsa på att profilera de regionala högskolorna mot forskning och utbildning relaterad

till processindustrin

• Förstärka branschforskningsinstitutens resurser och koppling till processföretagen

med hjälp av branschforskningsprogram

• Intensifiera arbetet på EU-nivå med aktiv bearbetning av frågor som påverkar

svensk processindustri

• Öka satsningarna på yrkesutbildning


Mer information om projektet samt bilder finns på www.iva.se. Klicka på ”Ökad konkurrenskraft”, vidare till ”Dokumentation” där en sammanfattning av rapporten finns.

För information: Birgitta Björkskär, pressansvarig IVA, tel: 08-791 30 41, 070-747 58 68 bb@iva.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) är en fristående akademi som till nytta för det svenska samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår akademien åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se