Nobia AB

Nobia delårsrapport januari-september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:09 CEST

Se formaterad tabell på: http://hugin.info/133488/R/965611/140159.pdf

juli-sept jan-sept jan-dec okt-sept
Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04
Nettoomsättning, MSEK 2 707 2 144 8 487 6 896 9 273 10 864
Rörelseresultat före
avskrivningar, MSEK (EBITDA) 285 133 930 620 872 1 182
Rörelseresultat före
goodwillavskrivningar,
MSEK (EBITA) 214 73 719 440 625 904
Rörelseresultat, MSEK (EBIT) 190 59 647 397 565 815
Rörelsemarginal före
goodwillavskrivningar, %
(EBITA) 7,9 3,4 8,5 6,4 6,7 8,3
Rörelsemarginal, % 7,0 2,8 7,6 5,8 6,1 7,5
Resultat efter finansiella
poster, MSEK 162 45 553 348 500 705
Resultat efter skatt,
MSEK 102 32 362 232 338 468
Resultat per aktie,
efter utspädning, SEK 1,76 0,55 6,26 4,02 5,84 8,08
Avkastning på
sysselsatt kapital, % 14,6 18,1
Avkastning på
eget kapital, % 13,0 19,0


* Den organiska tillväxten var 11 procent både i tredje kvartalet och för perioden januari-september

* Nettoomsättningen ökade med 26 procent till 2 707 MSEK (2144) i tredje kvartalet och med 23 procent till 8 487 MSEK (6 896) för perioden januari-september

* EBITA var 214 MSEK (73) i tredje kvartalet och 719 MSEK (440) för perioden januari-september

* EBITA-marginalen var 7,9 procent (3,4) i tredje kvartalet och 8,5 procent (6,4) för perioden januari-september

* Kassaflödet var 231 MSEK högre än motsvarande period föregående år och uppgick till 410 MSEK (179)

* Resultatet efter finansiella poster ökade med 59 procent till 553 MSEK (348)
* Resultatet efter skatt ökade med 56 procent till 362 MSEK (232)
* Vinsten per aktie efter utspädning ökade med 56 procent till 6,26 SEK (4,02). Vinsten per aktie efter utspädning de senaste 12 månaderna uppgår till 8,08 SEK vilket motsvarar en ökningstakt på 32 procent på årsbasis

För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Jan Johansson, ekonomi- och finansdirektör, Johanna Berggren, tf. informationschef, tel. 08-440 16 00.

Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se

Stockholm den 26 oktober 2004

Fredrik Cappelen
Verkställande direktör och koncernchef

Nobia AB, organisationsnummer 556528-2752.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bokslutskommuniké för 2004 lämnas den 11 februari 2005.