Nobia AB

Nobia delårsrapport januari - september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 08:48 CEST

juli-sept jan - sept jan-dec okt-sept
Nyckeltal 2005 2004 2005 2004 2004 2004/05
Nettoomsättning, MSEK 2 930 2 707 9 151 8 487 11 337 12 001
Rörelseresultat före
avskrivningar, MSEK (EBITDA) 285 276 909 905 1 212 1 216
Rörelseresultat, MSEK (EBIT) 210 205 684 694 930 920
Rörelsemarginal, % 7,2 7,6 7,5 8,2 8,2 7,7
Resultat efter finansiella
poster, MSEK 193 186 628 625 840 843
Resultat efter skatt, MSEK 139 126 454 434 592 612
Resultat per aktie,
efter utspädning, SEK 2,39 2,18 7,82 7,50 10,23 10,54
Avkastning på
sysselsatt kapital, % 23,1 21,3
Avkastning på
eget kapital, % 25,7 22,5Vinsten per aktie efter utspädning ökade med 4 procent till 7,82 SEK (7,50)
Resultatet efter skatt ökade med 5 procent till 454 MSEK (434)
Resultatet efter finansiella poster ökade till 628 MSEK (625)
Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 9 151 MSEK (8 487). För tredje kvartalet ökade omsättningen med 8 procent till 2 930 MSEK (2 707)
Den organiska tillväxten uppgick till 3 procent under januari-september.
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 684 MSEK (694) inklusive kostnader för åtgärdsprogrammet i den brittiska verksamheten om 30 MSEK. I tredje kvartalet ökade rörelseresultatet till 210 MSEK (205)
Rörelsemarginalen, inklusive kostnader för åtgärdsprogrammet, uppgick till 7,5 procent (8,2) under januari-september och 7,2 procent (7,6) för tredje kvartalet.
Kassaflödet var 143 MSEK bättre än föregående år och uppgick till 533 MSEK (390)

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk.

Delårsrapport januari-september
http://hugin.info/133488/R/1018038/159713.pdf

För ytterligare information med anledning av denna rapport, kontakta:
Fredrik Cappelen, VD och koncernchef, Jan Johansson, finansdirektör,
Eva Jonsson Wallin, Corporate Communications, tel. 08-440 16 00.
Finansiell information finns även på Nobias nätplats: www.nobia.se