Humagic Group

Nöjd medarbetarindex är otidsenligt och ger fel indikationer!

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2012 09:41 CET

Att ha medarbetare som trivs och är nöjda med sin arbetssituation är inte tillräckligt för att säkra verksamhetens utveckling och lönsamhet, menar Claudia Lindström, VD och grundare av Humagic Group. Vår erfarenhet är att traditionella medarbetarundersökningar inte visar och mäter det som är viktiga framgångsfaktorer för en verksamhet som vill ligga i framkant. Att medarbetarna trivs är i och för sig positivt, fortsätter Claudia, men det säger ingenting om medarbetarens vilja och förutsättningar att bidra till verksamhetens resultat.

Vi är övertygade om att människor vill prestera och bidra med sin kompetens, förmåga och erfarenhet på arbetet. För att det ska lyckas behövs en tydlighet kring uppdrag, målbilder och förväntningar. Det är också nödvändigt med en kultur som fokuserar på bra prestationer och möjligheter till framgång, tillit, uppmuntran och möjlighet att testa nya idéer och arbetssätt utan att straffas om det inte bli rätt första gången. Att följa upp prestationer och resultat, visar på intresse för individen, men också på vad som är viktigt att fokusera på.

En framgångsfaktor för verksamheter som har bestämt sig för att vara bland de ledande inom sitt segment, är engagerade medarbetare, menar Claudia.

Engagerade medarbetare tar ansvar för sin prestation och för att uppnå sina mål, tänker kreativt inom sina ramar och agerar självständigt. Det är därför som graden av engagemang i en organisation är det som är relevant att mäta och utveckla, fortsätter Claudia.

Med Humagics process för Medarbetardialog, mäter vi graden av engagemang inom fem viktiga huvudområden. Kartläggningen visar tydligt på vad som är medkrafter och motkrafter för verksamhetens utveckling. Åtgärderna som blir en följd av mätningen fokuserar såväl på det som är starkt och fungerande och som ska bevaras, som på de områden som behöver utvecklas och vändas.

Resultaten vänder sig inte enbart till den närmaste chefen, utan till de som har befogenheten att påverka utvecklingen, det vill säga ledningsgruppen, arbetsgruppen, närmaste chefen och den enskilda individen. Det händer någonting med människor och verksamheter när de börjar fokusera på vad de ska åstadkomma, för vem och varför. Det uppstår en stolthet, en känsla av meningsfullhet och framför allt - det uppstår ett positivt resultat, avslutar Claudia.

Humagic utvecklar framtidens lönsamma, starka och attraktiva företag och organisationer, där människan utgör skillnaden!

För att skapa resultat, samverkar vi med våra kunder och utgår alltid från aktuell situation och aktuella behov. Vi sätter en gemensam och tydlig målbild av den önskade framtida situationen som ger vägledning kring vad varje unik kundutvecklingsprocess ska innehålla.