Alingsås Business Center

Nöjdare kunder genom undersökning

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 14:52 CET

För Alingsås är det viktigt att hela tiden förbättra servicen för kommunens kunder varför de nu genomför en undersökning mot företagare men även mot privatpersoner, föreningar och organisationer som har varit i kontakt med kommunen i olika frågor.

– Det här är ett prioriterat område som vi arbetar aktivt med. Genom den här undersökningen får vi tydliga svar på vilka områden vi behöver lägga fokus på, säger Magnus Thordmark, näringslivschef på Alingsås Business Center.

Enkäten som skickas ut består av 38 frågor varav 11 bakgrundsfrågor, tre Nöjd-Kund-Index frågor samt 24 frågor kopplade till sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

I april sammanställs resultaten till en rapport. Samma månad presenterar Sveriges Kommuner och Landsting en nationell sammanställning som heter Öppna Jämförelser Företagsklimat.

– Den stora styrkan med den här undersökningen är att den är konstruerad på ett sådant sätt att vi kan jämföra oss nationellt med andra kommuner. Det är en styrka som vi hoppas dra fördel av, fortsätter Magnus Thordmark.

Områden som företagare får tycka till om är frågor om brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer har möjlighet att tycka till om kommunens hantering av bygglov.

– Det är viktigt att så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten, så att vi kan dra slutsatser utifrån svaren. Vi analyserar sen svaren för att se vilka områden vi behöver förbättra, avslutar Caroline Hagström, förvaltningschef på miljö, samhällsbyggnad & tekniska.

Alingsås Business Center är Alingsås näringslivsenhet sedan januari 2016.

Alingsås Business Center står under Näringslivsrådet, där representanter från handeln, företagarna, fastighetsägarna och LRF sitter med tillsammans med representanter från kommunledningen. 2020 är målet att ligga topp-20 i Svenskt näringslivs ranking.

Under vårt tak ryms allt från etablering och industri till kompetensförsörjning, turism, handel, nyföretagande, evenemang och mer. Rör din fråga eller dina utmaningar företagande och kommun ska Alingsås Business Center vara den enkla vägen in.

Vår ambition är nämligen att vara en levande del av näringslivet.