WIL Info

Nokian Tyres delårsrapport januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 07:25 CET

 

  • Koncernens omsättning ökade med 25,2 procent till 689,4 miljoner euro (550,8 miljoner euro samma period 2009)
  • Rörelseresultatet uppgick till 130,4 miljoner euro (61,2 miljoner euro)
  • Resultatet före skatt uppgick till 122,5 miljoner euro (26,7 miljoner euro)
  • Nettoresultatet uppgick till 107,1 miljoner euro (29,0 miljoner euro)
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,85 euro (0,23 euro)
  • Kassaflödet i affärsrörelsen var -39,3 miljoner euro (-126,1 miljoner euro)
  • Medeltal anställda uppgick till 3.262 (3.536)

Vd Kim Gran:

”Den positiva trenden på Nokian Tyres kärnmarknader förstärks ytterligare. Samtidigt ökar vår verksamhet, men efterfrågan översteg vår produktionskapacitet under tredje kvartalet, vilket ledde till att leveranser och försäljning flyttades till årets sista kvartal.

Efterfrågan på företagets viktigaste produkter ökade kraftigt under andra och tredje kvartalet och efterfrågan fortsätter att öka. Den ekonomiska återhämtningen i Norden och Ryssland, den kraftigt ökande bilförsäljningen och framtidstron hos konsumenterna har lett till ökad efterfrågan på däck.

Försäljningen låg på hög nivå under tredje kvartalet och vårt orderläge ökade under hela kvartalet. Den bristande produktionskapaciteten och små lager på grund av god förhandsförsäljning bromsade dock försäljningen och resultatutvecklingen. I september kom produktionen i kapp på efterfrågan. Våra nya produktionslinjer i Ryssland började producera för fullt i slutet av kvartalet, vilket hjälper oss att öka produktiviteten och försäljningen under fjärde kvartalet och framåt.

Prisökningarna på personbilsdäck genomfördes enligt planerna och från och med september ledde det till klart bättre genomsnittspriser. De ökade råvarukostnaderna påverkade dock marginalerna negativt under tredje kvartalet. De genomsnittliga priserna fortsätter att öka, tack vare bättre produktmix och nya prishöjningar som ska göras under sista kvartalet. Vårt mål att höja genomsnittspriserna med över fyra procent under 2010 ser realistiskt ut.

Vid början av fjärde kvartalet ger vårt goda orderläge oss goda möjligheter att öka försäljningen mer selektivt igen. Tack vare det förbättrade marknadsläget och strukturförändringar i både kort och längre sikt har vi outnyttjat kapacitetspotential. För att säkerställa vår fortsatta tillväxt har vi beställt två nya produktionslinjer till vår fabrik i Ryssland och de kan tas i bruk under 2011. Det kommer ytterligare att öka vår produktion och produktivitet i framtiden.

Våra största utmaningar under sista kvartalet är att öka vår produktion så att den motsvarar den ökande efterfrågan, att fortsätta med prishöjningarna och att förbättra vår produktmix för att kompensera oss mot höjda råvarupriser.

Faktorer som att våra produkter har vunnit flera däcktester i motortidningar, att däckkedjan Vianor har 41 nya anläggningar och att det nu finns totalt 714 Vianor däckverkstäder, samt den nya produktionskapaciteten ger oss goda möjligheter för fortsatt lönsam tillväxt.”

Marknadsläget

Försäljningen av nya bilar i Norden ökade med 33 procent jämfört med samma period förra året. Försäljningen av personbilsdäck till eftermarknaden ökade under perioden med cirka 10 procent i Norden och cirka 9 procent i Europa.

Efterfrågan på tunga däck fortsätter att öka i takt med att tillverkningen av skogs- och gruvmaskiner ökar avsevärt. På eftermarknaden har även efterfrågan på andra specialdäck ökat, som exempelvis däck till materialhanteringsmaskiner.

Även produktionen av lastbilar har ökat klart, vilket har ökat efterfrågan på originaldäck, vilket i sin tur delvis har skapat en brist på däck på eftermarknaden.

Generellt har marknadsläget klart förbättrats och efterfrågan inom många produktgrupper och på många dimensioner överstiger utbudet.

Råvarupriserna har ökat avsevärt sedan början av 2009. Priset på naturgummi har blivit cirka tre gånger dyrare och även priser på oljebaserade produkter har ökat betydligt. Det råder även brist på vissa råvaror. För att kompensera sig mot de ökade råvarupriserna måste däcktillverkarna höja sina priser. De första prisökningarna skedde i början av sommaren och ytterligare prishöjningar kommer att ske i slutet av 2010 och i början av 2011.

Juli – september 2010

Koncernen Nokian Tyres omsättning under juli – september 2010 ökade med 20,2 procent till 245,2 miljoner euro (204,1 miljoner euro) vid samma period året innan. Försäljningen till de nordiska länderna ökade med 26,7 procent, till Ryssland med 79,5 procent, till Nordamerika med 35,6 procent och med 32,2 till Central- och Östeuropa.

Rörelseresultatet uppgick till 48,3 miljoner euro (43,7 miljoner euro). Resultatet före skatter uppgick till 39,6 miljoner euro (32,1 miljoner euro). Nettoresultatet uppgick till 34,5 miljoner euro (27,5 miljoner euro). Resultatet per aktie uppgick till 0,27 euro (0,22 euro).

Personbilsdäck

Omsättningen för affärsområdet personbilsdäck ökade med 25,9 procent under januari – september och uppgick till 493,3 miljoner euro (391,7 miljoner euro). Rörelseresultatet uppgick till 135,6 miljoner euro (78,1 miljoner euro).

Försäljningen ökade under hela perioden. På grund av den höga försäljningen under andra kvartalet var lagerläget lågt i början av tredje kvartalet och trots ökad produktion överskred efterfrågan utbudet. Förhandsförsäljningen av vinterdäck ökade särskilt till Ryssland, men även till Norden samt Central- och Östeuropa, där försäljningen slog försäljningsrekordet från 2008. Nokian Tyres ökade sina marknadsandelar på alla dessa marknader.

Tunga däck

Omsättningen för affärsområdet tunga däck ökade med 59,2 procent och uppgick till 55,4 miljoner euro (34,8 miljoner euro). Rörelseresultatet uppgick till 9,5 miljoner euro (-2,2 miljoner euro).

Vianor

Däckkedjan Vianors omsättning uppgick till 185,3 miljoner euro (168,7 miljoner euro), vilket var 9,8 procent mer än vid motsvarande tid 2009. Rörelseresultatet var -7,9 miljoner euro (-10,8 miljoner euro).

Övrig affärsverksamhet

Omsättningen inom affärsområdet lastbilsdäck uppgick till 28,3 miljoner euro (19,2 miljoner euro), vilket var 47,0 procent mer än vid samma tid 2009. Försäljningen ökade på alla marknader.

Investeringar

Under januari – september uppgick investeringarna till 30,6 miljoner euro (76,9 miljoner euro).

För ytterligare information kontakta:

Vd Kim Gran, tel. +358 10 401 7336

En längre version av delårsrapporten på engelska kan hämtas från:

www.nokiantyres.com