Nordea Bank AB

Nomineringskommitté för 2005

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2004 15:00 CEST

Nordea Bank AB:s ordinarie bolagsstämma 2004 beslutade att inrätta en nomineringskommitté för 2005. Kommittén har i uppdrag att inför ordinarie bolagsstämman 2005 föreslå kandidater till styrelsen och att lämna förslag på ersättningen till styrelseledamöter och revisorer.

Enligt bolagsstämmans beslut ska kommittén bestå av representanter för de tre största aktieägarna samt av styrelsens ordförande Hans Dalborg.

Aktieägarna har utsett följande ledamöter:

Eva Halvarsson, svenska staten
Mogens Hugo Jørgensen, Nordea Danmark-fonden
Staffan Grefbäck, Alecta

Nomineringskommittén har utsett Eva Halvarsson till ordförande för kommittén. Dessutom har kommittén i enlighet med bolagsstämmans beslut utsett ytterligare en ledamot: Juha Rantanen. Juha Rantanen har utsetts till VD och koncernchef i Outokumpu från och med den 1 januari 2005, och har tidigare varit VD och koncernchef för Ahlstrom Corporation.

Aktieägare som vill sända förslag till nomineringskommittén ska inlämna dessa skriftligen till kommitténs ordförande. Förslagen ska vara nomineringskommittén till handa senast den 21 januari 2005 till följande adress: Nomineringskommittén, c/o Nordea Bank AB (publ), H 50, SE-105 71 STOCKHOLM.

För ytterligare information:
Erik Evrén, informationschef Sverige, +46 8 614 86 11