Alfa Laval Nordic AB

Nomineringskommittén inför bolagsstämman 2004

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2003 16:27 CET

I enlighet med beslut vid Alfa Lavals bolagsstämma den 8 maj 2003
meddelas härmed representanterna för den nomineringskommitte som ska
bereda och framlägga förslag för bolagsstämman vad gäller val av
styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisor samt styrelse- och
revisorsarvode.

Enligt beslutet vid bolagsstämman skall "styrelsens ordförande årligen
under fjärde kvartalet samla de fem största aktieägarna i bolaget, vilka
sedan äger rätt att utse nomineringskommitténs ledamöter. Avstår någon
av dessa aktieägare från denna rätt skall nästa aktieägare i fallande
ordning tillfrågas till dess att fem ledamöter är utsedda. Namnen på
nomineringskommitténs ledamöter skall offentliggöras så snart de
utsetts."
I beslutet stod också att styrelsens ordförande skall kunna utses till
ledamot samt till dess ordförande.

De största ägarna i Alfa Laval har, i enlighet med detta förslag, bildat
följande nomineringskommitté:

Björn Fransson, Fjärde AP-fonden
Anders Narvinger, styrelseordförande i Alfa Laval
Tomas Nicolin, Tredje AP-fonden
Marianne Nilsson, Robur AB
Jörn Rausing, Tetra Laval
Christian Salamon, Industri Kapital

Sammankallande är Anders Narvinger.

Ordinarie bolagsstämma i Alfa Laval AB (publ) kommer att hållas i Lund
den 27 april 2004.

För ytterligare information kontakta gärna:
Mikael Sjöblom
Investor Relations Manager
Alfa Laval Group
Tel: 046 - 36 74 82