Nordea Bank AB

Nordea redovisar Market Consistent Embedded Value i livrörelsen på ca 2 300 miljoner euro

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2006 13:23 CET

Nordea offentliggör nu för första gången värdet på sin livförsäkringsrörelse. Nordea redovisar ett Market Consistent Embedded Value på 2 068 miljoner euro. I siffran ingår livförsäkringsrörelsen i Danmark, Finland och Norge, som utgör 83 procent av tillgångarna. Under 2005 steg värdet med 47 procent, främst tack vare stark nyförsäljning, gynnsam utveckling på kapitalmarknaderna och förbättrade finansiella reserver.


Redovisningen kompletteras under 2006 med Sverige, där det ömsesidiga bolaget Nordea Liv I per den 1 januari ombildades till ett vinstutdelande bolag, och Polen, där de två förvärvade liv- och pensionsbolagen konsoliderades den 31 december 2005. Om man räknar in det uppskattade värdet, exklusive utdelning, av bolagen i Sverige och Polen uppgår det totala uppskattade embedded value till 2 309 miljoner euro.

Market Consistent Embedded Value (MCEV) betraktas som den mest objektiva och neutrala metoden att värdera en försäkringsportfölj, och den blir allt vanligare bland internationella försäkringsbolag.

Omkring 50 procent av värdet härrör från livrörelsen i Danmark, medan Finland och Norge står för en fjärdedel vardera.

MCEV är en uppskattning av det värde en placerare skulle tillmäta en portfölj med tecknade försäkringar, utgående från en objektiv marknadsavkastning. Därmed förblir värdet i praktiken opåverkat av ledningsbeslut om diskonteringsräntor eller andra finansiella parametrar. Det innebär också att det inte går att driva upp värdet genom att öka risken, till exempel genom att öka andelen aktier i tillgångarna.

De framtida utdelningsbara vinsterna beror på de framtida kassaflödena och värderas utifrån rådande marknadspriser. Alla tillgångar värderas till marknadsvärde. Alla skulder som beror på marknadsavkastningar värderas på grundval av de arbitragefria principerna om teoretisk derivatprissättning. Alla fasta kassaflöden värderas utifrån räntornas aktuella löptidsstruktur.

Nordea kommer att fortsätta offentliggöra MCEV årligen.

Sedan 2004, efter en omstrukturering och en förnyelse av affärsmodellen, har Nordeas livrörelse befunnit sig i en tillväxtfas och stadigt förbättrat sin marknadsposition. 2005 ökade marknadsandelen i Norden till 10,5 procent, att jämföra med 9,6 procent året innan. Målet är att marknadsandelen år 2009 ska uppgå till 13 procent.

Hittills har det egna kontorsnätet varit Nordeas främsta distributionskanal på marknaderna i Norden. I tillväxtstrategin ingår att övergå till att systematiskt använda samtliga distributionskanaler, det vill säga att komplettera kontorsnätet med samarbetspartners (t ex TrygVesta), specialiserade försäljare och oberoende mäklare.

Nordea har beslutat att öka sina tillväxtambitioner på den svenska livmarknaden. I planen ingår ökat fokus på produktutveckling, rekrytering av specialister på privata pensioner, försäljare av företagspensioner, inrättande av en mäklarkanal liksom även en mer systematisk korsförsäljning genom kontorsnätet. Tillsammans väntas dessa investeringar öka Nordeas marknadsandel i Sverige med minst 5 procentenheter till 2009.

Insatserna började bära frukt redan under 2005. Då ökade Nordeas andel av nytecknade privata försäkringar i Sverige från 2,6 procent till 7,9 procent. Den totala marknadsandelen, inklusive företagsförsäkringar, ökade till 3,3 procent, att jämföra med 2,0 procent året innan.

Under 2005 steg Nordeas premieintäkter med 22 procent. Tillväxten var starkast inom fondförsäkringar, där premieintäkterna ökade med 62 procent. Ambitionen är att ha en balanserad produktportfölj som består av traditionella livprodukter såväl som premiepensioner (där kunden kan välja garantinivå), fondförsäkringar och riskskyddsprodukter. Valet av liv- och pensionsprodukt styrs av den enskilda kundens riskaptit och var han/hon befinner sig i livscykeln.

Trots de betydande investeringarna ökade Life & Pensions sitt produktresultat med 7 procent till 221 miljoner euro under 2005.


För ytterligare information:
Arne Liljedahl, Group CFO, +46 8 614 79 96
Christian Clausen, chef för Asset Management & Life, +45 3333 1500
Allan Polack, chef för Life & Pensions, +45 22 15 39 60
Johan Ekwall, chef för Investor Relations, +46 8 614 7852 eller +46 70 607 9269