Utrikesdepartementet

Norden tillsammans för millenniemålen

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 11:43 CEST

John Zanchi
Pressekreterare
08-405 55 50
070-260 26 64

Ulrika Grandin
Departementssekretare
08-405 50 16

Andreas Norman
Redaktör
08-405 57 18

Idag på FN-dagen den 24 oktober antar de nordiska ministrarna på biståndsområdet en deklaration till stöd för arbetet med FN:s millenniemål.

Millenniemålen handlar om gemensamma tidsbundna åtaganden för global utveckling och det övergripande syftet är att halvera fattigdom och hunger till 2015.

– För att millenniemålen ska uppnås är det oerhört viktigt att även vi i det rika länderna tar vårt ansvar. Deklarationen är ett sätt för oss i Norden att visa vårt stöd för och arbete med millenniemålen, säger biståndsminister Carin Jämtin.

I deklarationen åtar sig de nordiska länderna att bland annat arbeta för att biståndsvolymen höjs i enlighet med FN:s 0,7-procentmål, att inom ramen för WTO arbeta för att utvecklingsländerna får ett större marknadstillträde i de rika länderna för sina produkter samt att bidra till en hållbar skuldsituation för de mest skuldtyngda länderna.

De nordiska länderna vill även stimulera civilsamhällets deltagande i arbetet i utvecklingsländer såväl som rika länder med att uppnå millenniemålen. I flera av de nordiska länderna pågår redan så kallade millenniekampanjer som sprider kunskap om och arbetar för millenniemålen. I Sverige samordnas en sådan kampanj av UD, Sida, UNDP och Svenska FN-förbundet tillsammans med ett 60-tal organisationer, institut och företag under paraplyet "Världens chans".

Den nordiska deklarationen finns i sin helhet på UD:s webbplats.