Nordic Camping & Resort AB

Nordic Camping: Årsstämma i Nordic Camping & Sports (publ)

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:14 CEST

(Aktietorget: CAMP)

Aktieägarna i Nordic Camping & Sports (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 12 maj 2009 kl 16:00 i bolagets lokaler på Artillerigatan 10, 114 51 Stockholm

ANMÄLAN
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear (f d VPC) förda aktieboken den 6 maj 2009, dels anmäla sig hos bolaget senast den 8 maj 2009 kl.12.00. Anmälan kan göras per post under adress Nordic Camping & Sports, Artillerigatan 10 NB, Box 55582 Stockholm, på telefon 08 7829005, via fax 08 667 63 60 eller via email, sofia@nordiccamping.se. Ange vid anmälan namn, adress, telefonnummer, person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgifter om eventuella ombud/biträden.

I det fall aktieägare avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga fullmaktshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida www.nordiccamping.se samt sänds till aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-post.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad röstregistrering, måste vara verkställd senast onsdagen den 6 maj 2009, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

I bolaget finns 4 404 000 aktier, motsvarande sammanlagt 4 404 000 röster.

STÄMMOÄRENDEN
Ärenden enligt bolagsordning, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, emission av teckningsoptioner för styrelsen, ändring av bolagsordningen, ärenden enligt aktiebolagslagen

FÖRSLAG TILL DAGORDNING
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
7. Beslut
a. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns.
8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor
9. Val av styrelse, och i förekommande fall, revisorer, revisionsbolag samt eventuella revisorssuppleanter
10. Beslut om ändring av bolagsordningen
11. Beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare
12. Beslut om emission av teckningsoptioner för styrelsen
13. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
14. Stämmans avslutande

Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

BESLUTSFÖRSLAG

Styrelsearvode och revisionsarvode
Inget arvode föreslås till styrelsen. Arvode till revisorer utgår enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i huvudsak innebärande att det för bolagsledningen tillämpas rimliga anställningsvillkor. Utöver fast lön kan ledande befattningshavare även erhålla rörlig lön.

Styrelse
Antalet ledamöter föreslås vara fyra. Till styrelse föreslås omval av Joakim Skantze, Tom Sibirzeff och Peter Wetterstrand. Nyval av Johannes Vock som styrelseledamot föreslås. Till ordförande föreslås Joakim Skantze.

Nyemission med företrädesrätt
Styrelsen föreslår en nyemission av sammantaget högst 2.936.000 aktier till en kurs om 3 kronor. För tre gamla aktier erhålls i denna emission två nya. Nyemissionen skall finansiera nybyggnationer av stugor samt utvecklingen av Råå Vallar Camping.
" Aktiekapitalet ökas därmed med 704.640 kronor
" Högsta antal aktier som kommer ges i samband med den föreslagna emissionen är 2.936.000 aktier.
" Teckningskursen för emissionen är satt till 3 kronor
" Emissionen genomförs med företrädesrätt för befintliga aktieägare
" Teckning av aktier kommer ske mellan men 1 juni till 12 juni 2009
" De aktier som inte tecknas via företrädesrätt kommer att fördelas via styrelsens försorg.
" Teckningslikvid skall vara inbetald senast den 17 juni 2009
" Efter att teckningslikvid är betald äger aktieägaren rätt till utdelning

Emission av teckningsoptioner för styrelsen
Styrelsen föreslår årsstämman att besluta om ett incitamentsprogram för styrelsen innefattande emission av teckningsoptioner enligt följande. Sammanlagt högst 300 000 optioner skall enligt marknadsmässiga vederlag tilldelas styrelseledamöterna i NCS.

Beslut rörande emission av teckningsoptioner måste biträdas av aktieägare representerandes minst nio tiondelar av såväl de angivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Ändringar av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen så att § 8 ersätts med följande:

"Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman."

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag hålls tillgängliga hos bolaget samt på www.nordiccamping.se senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin adress. Handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Stockholm i april 2009

Nordic Camping & Sports AB (publ)

Styrelsen