Nordic Camping & Resort AB

Nordic Camping: Delårsrapport januari - sept 2010

Pressmeddelande   •   Nov 12, 2010 10:08 CET

 

Juli - Sept i sammandrag
* Nettoomsättningen uppgick till 15 926 (16 389) KSEK
* Rörelseresultatet uppgick till 7 882 (6 840) KSEK
* Rörelseresultatet efter finansiella poster uppgick till 7 743 (6 686) KSEK

Januari - Sept i sammandrag
* Nettoomsättningen uppgick till 22 831 (23 538) KSEK
* Rörelseresultatet förbättrades till 6 233 (4 837) KSEK
* Resultatet efter finansiella poster ökade till 5 944 (4 190) KSEK

Verksamhet

Starkt rörelseresultat under det tredje kvartalet

Nettoomsättningen för jämförbara anläggningar ökade under tredje kvartalet med 7 % samtidigt som rörelseresultatet uppvisade en ökning med 20 % jämfört med samma period föregående år. För perioden januari till september ökade nettoomsättningen med 5 % samtidigt som rörelseresultatet förbättrades med 29 %. Resultatet för niomånadersperioden påverkas positivt av försäljningen av Stenö Camping som genomfördes under årets första kvartal.

De nya Lodgekonceptet i Helsingborg och Västerås har under perioden ökat beläggningen och lönsamheten på dessa anläggningar. Därtill har fortsatt arbetet med kostnadskontroll, differentierad prissättning samt effektiv marknadsföring bidragit till det förbättrade resultatet.

Paketerbjudanden som Spa- och Relaxweekends som del av hotellpaket har på kort tid blivit en succé (se www.nordiccamping.se samt www.helsingborglodge.se). Nordic Camping kommer inför nästa år att fortsätta utveckla utbudet av upplevelser och aktiviteter på samtliga anläggningar.

Som ett resultat av det framgångsrika Lodgekonceptet i Helsingborg har Nordic Camping avtalat om att omgående påbörja etapp två, som omfattar ytterligare 10 Lodgehus på Råå Vallar Resort.

Allt fler gäster bokar sin semester i god tid och har insett fördelarna med onlinebokning, som under 2010 hittills stått för 12 % av nettoomsättningsvolymen. Den totala bokningsvolymen för onlinebokningar uppgick därmed till sammantaget cirka 3 mkr för 2010. En av faktorerna bakom denna ökning är att Nordic Camping med framgång integrerat bokningssystemet Citybreak, vilket underlättar för utvalda turistbyråer att boka direkt i Nordic Campings bokningssystem.

Händelser efter rapportperiodens utgång
Efter att ha vunnit upphandlingen av Edsviks Camping i Grebbestad kan Nordic Camping presentera ytterligare en anläggning till säsongen 2011. NCS kommer de närmste åren att lägga resurser på att rusta upp och förbättra anläggningen så att den inom kort skall nå 4 stjärnig klassificering. Driften och utvecklingen av anläggningen löper i 20 år från och med 2011. Anläggningen omsätter idag cirka 3 mkr. Med detta arrendeavtal lägger vi ytterligare en camping med stor utvecklingspotential och strategisk vikt till vårt utbud.

Ekonomi

Perioden 1 juli till 30 sept 2010
Bolagets omsättning uppgick till 17 167 KSEK (moderbolaget 15 715 KSEK). Rörelseresultatet var
7 882 KSEK (moderbolaget 7 205 KSEK). Resultatet före skatt uppgick till 7 743 KSEK (moderbolaget 6 998 KSEK).

Perioden 1 januari till 30 september 2010
Bolagets omsättning för perioden uppgick till 26 911 KSEK (moderbolaget 25 178 KSEK) vilket motsvarar en ökning med 8 % från motsvarande period föregående år. Rörelseresultatet ökade till 6 233 KSEK (moderbolaget 6 452 KSEK) vilket är en ökning med 29% jämfört med föregående år.
Rörelseresultatet efter finansiella poster och skatt uppgick till 4 277 KSEK (moderbolaget 4 577 KSEK).

Vid jämförelse av årets resultat med tidigare år bör man beakta att bolaget tidigare hade skattemässiga underskott att utnyttja och att resultatet därför inte belastades med någon skattekostnad. Rörelsens positiva vinstutveckling har medfört att bolaget numera inte har några skattemässiga underskott.

Investeringar och förvärv
Investeringar under året har gjorts i befintliga campinganläggningar på sammanlagt 10 771 KSEK (moderbolaget 2 051 KSEK) under perioden.

Likviditet och kassaflöde
Vid periodens utgång uppgick bolagets likvida medel till 1 994 KSEK (moderbolaget 1 139 KSEK). Inkluderat checkkredit uppgår likviditeten till 2 994 KSEK.

Eget kapital
Nordic Campings eget kapital uppgick till 27 537 KSEK per 30 september 2010 (moderbolaget
28 629). Eget kapital per aktie uppgick till 3,75 kr/aktie.

Redovisningsprinciper
Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med RR20, Delårsrapportering. Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 2009.

Granskning
Denna delårsrapport är ej granskad av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen
Publiceringsdatum för ekonomisk information:
Delårsrapport januari - september 2010 - 12 november 2010
Bokslutskommuniké 2010 - 18 februari 2011

Stockholm 12 november 2010

Tom Sibirzeff
VD

NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) (org.nr 556618-9873)
Box 555 82
102 04 Stockholm
Telefon: 08-782 90 05
Fax: 08-667 63 60
www.nordiccamping.se