Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: DEN EXTERNA GRANSKNINGEN AV NGM EQUITY-BOLAGENS ÅRSREDOVISNINGAR FÖR ÅR 2004 ÄR AVSLUTAD

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2005 11:32 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här: http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41446


Som ett led i Nordic Growth Markets marknadsövervakning låter börsen årligen granska de noterade bolagens årsredovisningar. Börsen anlitar för detta ändamål välmeriterade fristående analytiker. Årets granskning har utförts av Peter Wigforss, tidigare konsult vid två av landets främsta revisonsbyråer, och Sven Kaae, auktoriserad revisor.

Granskningen syftar till att kontrollera att de noterade bolagen genomför den externa ekonomiska rapporteringen i enlighet med de regler som gäller för börsbolag. Granskningsmännen konstaterar i sin rapport att standarden generellt sett är god och dessutom har förbättrats från förra året. Liksom förra året har de noterade bolagen lyckats mycket väl med tillämpningen av det som kan anses utgöra kärnan i rapporteringen, nämligen utformning av årsredovisning och kassaflödesanalys.

Nordic Growth Market anser att extern granskning av årsredovisningar utgör ett värdefullt komplement till börsens egna interna granskning och låter löpande granska standarden i de noterade bolagens externa rapportering.

Syftet med granskningsinsatserna är att de skall leda till ökad kvalitet och jämförbarhet samt mer rättvisande värdering för respektive bolag.

För ytterligare information kontakta:

Angelica Olsson, Chefsjurist, NGM: 08-566 390 00
Peter Wigforss, VD, Wigforss Consulting: 070-553 38 43
Sven Kaae, Auktoriserad revisor: 070-365 38 12