Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: NGMS DISCIPLINNÄMND UTDÖMER VITE

Pressmeddelande   •   Sep 04, 2008 13:25 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49743

NORDIC GROWTH MARKET NGM AB: NGMS DISCIPLINNÄMND UTDÖMER VITE

Twinblade Technologies Holding Sweden AB, som är listat på Nordic MTF Stockholm, har brutit mot informationsreglerna i listningsavtalet med Nordic Growth Market NGM AB (NGM). Till följd av detta har disciplinnämnden beslutat utdöma ett vite om en årsavgift, motsvarande 60 000 kronor.

Disciplinnämnden fann att Twinblade brutit mot listningsavtalet på fyra punkter:

- Kallelse till bolagsstämma ska offentliggöras i samband med dess utfärdande. Så har inte skett beträffande kallelse till bolagsstämman den 28 november 2007.
- Listade bolag ska i kommuniké från bolagsstämma omedelbart offentliggöra information som är av icke oväsentlig betydelse för aktiemarknaden. Någon kommuniké har inte offentliggjorts av Twinblade i anslutning till bolagsstämman den 28 november 2007.
- Varje avgång eller utseende av ny ledamot i styrelsen ska omedelbart offentliggöras. Twinblades styrelseordförande Bengt Nilsson anmälde vid sammanträde med styrelsen den 31 mars 2008 att han avgick med omedelbar verkan. Avgången har inte offentliggjorts förrän den 25 april 2008.
- Listade bolag ska ha en egen hemsida på Internet där all offentliggjord information från bolaget till aktiemarknaden ska, om inte särskilda skäl föreligger, finnas tillgänglig minst tre år tillbaka i tiden. Twinblade har visserligen gett tillgång till pressmeddelanden via en länk till NGMs hemsida men denna länk har inte godkänts av NGM. Eftersom NGM inte har åtagit sig att tillhandahålla en pressmeddelandetjänst på Twinblades hemsida har Twinblade brutit mot listningsavtalet genom att inte se till att föreskriven information finns på bolagets hemsida.

Avtalsbrotten utgör brott också mot 13 kap. 12 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden jämfört med 11 kap. 6 § samma lag samt 10 kap. 2, 10 a och 12 §§ i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser. Försummelsen att omedelbart offentliggöra att styrelsens ordförande avgått är enligt disciplinnämnden av sådan art att bolaget inte kan undgå påföljd. Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att bolaget bör åläggas att utge ett vite med ett belopp som motsvarar bolagets årsavgift till NGM.

NGMs disciplinnämnd har till uppgift att pröva ärenden om börsmedlemmars och emittenters överträdelser av börsens regler. Disciplinnämndens ordförande och vice ordförande skall vara lagfarna och erfarna som domare. Av övriga ledamöter skall minst två vara väl insatta i förhållandena på värdepappersmarknaden.

Ledamöter: Fd. justitierådet Bo Svensson, justitierådet Severin Blomstrand, Hans Schedin, Anders Broström samt Bernt Magnusson.

Avgörandet finns att läsa på NGMs hemsida, www.ngm.se.

För ytterligare information:
Peter Billinger, chef marknadsövervakning och börsadministration, 08-566 390 00
Angelica Olsson, chefsjurist, 08-566 390 00Om NGM-börsen:
Nordic Growth Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, har Finansinspektionens tillstånd att organisera handel i onoterade finansiella instrument. Nordic MTF (Multilateral Trading Facility) har strukturerats efter EU-direktivet för marknader i finansiella instrument ("MiFID") och är ett av många steg som Nordic Growth Market kommer att ta för att stärka konkurrensen i Norden inom börssegmentet och ytterligare ett steg i arbetet för Finansplats Stockholm.

Skapandet av en seriös handelsplats för onoterade aktier ska stärka allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden och skapa utrymme för seriösa mindre bolag att resa kapital för fortsatt expansion.