Nordic Medtest

Nordic MedTest får nytt testuppdrag av Inera

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 09:53 CET

Nordic MedTest har fått ännu ett uppdrag av Sveriges landstings- och regioners gemensamma bolag Inera AB - denna gång gäller det test och kvalitetssäkring av nya funktioner i lokala säkerhetstjänster. Uppdraget är det andra inom ramen för den avsiktsförklaring om samarbete kring test som tecknades i augusti mellan Inera och Nordic MedTest.

Nordic MedTest har fått uppdraget att testa och kvalitetssäkra nya funktioner i Säkerhetstjänster 2.3 - dels test av utökad funktionalitet för autentisering och logg i lokala säkerhetstjänster, dels test och kvalitetssäkring för installation och dokumentation av lokala säkerhetstjänster.

"Uppdraget innebär att vi breddar oss inom test av infrastrukturtjänster för vård-IT och blir en tydligare testpartner till Inera när det gäller nationella e-tjänster", förklarar Göran Karlström på Nordic MedTest.

Säkrar hanteringen av patientinformation

Ineras säkerhetstjänster erbjuder en enhetlig och säker hantering av information som överförs mellan olika IT-system inom hälso- och sjukvården. Bara rätt person ska kunna ta del av rätt patientinformation vid rätt tillfälle. 

Ineras säkerhetstjänster består av olika tjänster som samverkar i en tjänsteorienterad arkitektur - autentisering, logg, samtycke, spärrtjänst och patientrelation.  Många nationella och lokala e-tjänster är mer eller mindre beroende av dessa säkerhetstjänster för att de ska kunna följa de krav som ställs inom patientdatalagen.

Nya rutiner stärker patientsäkerheten

Beställningen från Inera avseende Säkerhetstjänster 2-3 gäller två delar:

Det ena uppdraget för Nordic MedTest avser test av utökad funktionalitet i autentiseringstjänsten för så kallade rika klienter. Detta innebär att vård- och omsorgssystem som inte är skrivna för tunna klienter, t ex Internet Explorer, utan för rika klienter kan anropa autentiseringstjänsten.

Dessutom utvecklas en lokal loggtjänst som NMT kommer att testa och kvalitetsäkra. Detta är en lokal paketering av den redan existerande nationella loggtjänsten med vissa mindre anpassningar som organisationer kan ladda hem och ansluta lokala vård- och omsorgssystem till.

Det andra uppdraget avser test och kvalitetssäkring av installation och dokumentation för  lokala säkerhetstjänster - det vill säga att verifiera att tjänsten fungerar och är installerad på rätt sätt i den lokala miljön.

Inera AB - som ägs av alla landsting och regioner och drivs utan kommersiella intressen - utvecklar och förvaltar tjänster inom e-hälsa och e-förvaltning. Inera är en av flera utförare som samverkar kring genomförandet av Nationell eHälsa - strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg. Målet är att stödja och effektivisera vården, stärka patientens ställning samt skapa god tillgänglighet till vården. Inera får de flesta beställningar av Center för eHälsa i samverkan (CeHis)  som är landstingens beställarorganisation på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) . Läs mer på www.inera.se

Nordic MedTest är ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med IT-leverantörer kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården. Nordic MedTest utvecklas i samverkan mellan Landstinget i Värmland, IT-stiftelsen Compare Karlstad och Karlstads universitet med nationellt stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Sveriges innovationsmyndighet (VINNOVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Läs mer på www.nordicmedtest.se