Nordic Growth Market NGM AB

NORDIC MTF MEDDELANDESERIE: #08-32 FÖRETRÄDESEMISSION I G5 ENTERTAINMENT AB

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2008 10:06 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49773

NORDIC MTF MEDDELANDESERIE: #08-32 FÖRETRÄDESEMISSION I G5 ENTERTAINMENT AB

G5 Entertainment AB (G5EN MTF, SE0001824004) har beslutat om nyemission med företräde för aktieägarna.

Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid fyra (4) innehavda aktier skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie. Bolagets aktiekapital skall ökas med högst 159 375 kronor genom nyemission av högst 1.593.750 aktier (envar med ett kvotvärde om 0,1 kronor).

Teckningskursen skall vara 3.90 kr per aktie. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara fredagen den 12 september 2008. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt till deltagande i emissionen är den 9 september 2008. Aktierna i G5 Entertainment AB kommer att listas exklusive rätt till deltagande i nyemissionen från och med den 10 september 2008.

Aktieteckning skall ske under perioden den 18 september 2008 - den 2 oktober 2008. Första dag för handel i teckningsrätter och betalda tecknade aktier är den 18 september. Information angående teckningsrätt och betald tecknad aktie kommer att meddelas i separat meddelandeserie.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i G5 Entertainment orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 9 september 2008.

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen