Norrköpings kommun

Norrköpings kommun lanserar socialt utfallskontrakt – Sveriges första social impact bond

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2016 12:00 CET

Nu lanseras Sveriges första sociala investering mellan en extern finansiär och en offentlig part. Detta genomförs genom ett så kallat socialt utfallskontrakt – Sveriges första social impact bond. Syftet är att förbättra HVB- och SiS-placerade barn och ungas skolprestationer och minska risken för återplacering efter avslutad placering.

Under hösten 2015 har ett samarbete bedrivits mellan Norrköpings kommun, Leksell Social Ventures, SKL Uppdrag psykisk hälsa och Health Navigator med det övergripande syftet att förbättra skolresultaten och minska risken för återplacering för *HVB- och SiS-placerade barn och unga i Norrköpings kommun.

Samarbetet har resulterat i Sveriges första sociala utfallskontrakt som genomförs mellan en extern finansiär och en offentlig part. Ett socialt utfallskontrakt, som kan ses som en variant av det utomlands uppmärksammade fenomenet ”social impact bonds” (SIB)**, är ett nytt sätt att genomföra sociala investeringar och utgör ett komplement till Norrköpings sociala investeringsfond.

En insats som ger mänskliga och ekonomiska vinster
Omfattande analyser av socialtjänstdata och ett gemensamt arbete mellan socialkontoret och utbildningskontoret i Norrköpings kommun har identifierat en betydande potential i att genomföra en insats som syftar till att förbättra HVB- och SiS-placerade barn och ungas skolprestationer samt minska risken för återplacering efter avslutad placering.

Insatsen består av förstärkt arbete för en framgångsrik hemgång efter placering och därigenom minskad risk för återplacering, förstärkt arbete för en god skolgång under och efter placering liksom ett individuellt anpassat skolstöd, så kallat ”tutoring”. Insatsen kommer huvudsakligen att utföras av ett insatsteam inom Norrköpings kommun som rekryteras särskilt för denna insats. Insatsteamet kompletteras även av en extern aktör som upphandlas för att utföra det individuellt anpassade skolstödet.

Insatsens effekter i form av mänskliga och ekonomiska utfall kommer att följas upp och då kommer utvärdering att göras på förändrade socialtjänstkostnader (jämfört med historiskt förväntade kostnader) och förändrade skolprestationer (jämförelse av skolprestationer innan och efter insats).

En svensk modell för ”social impact bonds”
Ett socialt utfallskontrakt är en modell för att genomföra sociala investeringar som är utvecklad utifrån internationella modeller för utfallsbaserad finansiering, så kallade ”social impact bonds”. Utformningen av det sociala utfallskontraktet är en av många möjliga varianter. Både val av övergripande modell och detaljerad utformning behöver anpassas efter målgrupp, insats, utförare och finansiärens respektive den offentliga partens önskemål samt syfte med samarbetet.

Den grundläggande principen för ett socialt utfallskontrakt är att en finansiär finansierar insatsen för att uppnå definierade utfall som motsvarar mänskliga och ekonomiska vinster för utfallsansvarig. Efter insatsens genomförande sker en utvärdering av vilka utfall insatsen lett till. Utifrån dessa utfall beräknas eventuell utfallsbaserad återbetalning från utfallsansvarig till finansiär.

Finansiering och återbetalning
Leksell Social Ventures (finansiär) finansierar insatser för målgruppen för totalt 10 miljoner kronor. Återbetalning från Norrköpings kommun (utfallsansvarig) av dessa 10 miljoner kronor till Leksell Social Ventures kan ske i olika grad beroende på utfall.

Om insatsen genomförs enligt kontraktet åtar sig Norrköping att återbetala 40 % av det investerade beloppet. Har insatsen dessutom lett till att socialtjänstens kostnader för målgruppen har minskat, så sker återbetalning av ett belopp exakt motsvarande de totala minskade socialtjänstkostnaderna upp till 10 miljoner kronor. Om insatsen lett till att socialtjänstens kostnader för målgruppen minskat mer än 10 miljoner kronor under uppföljningsperioden och skolprestationerna hos målgruppen samtidigt har förbättrats kan återbetalning ske av ett belopp motsvarande de minskade socialtjänstkostnaderna upp till ett fastlagt tak på 2 miljoner kronor. Maximal återbetalning är därmed 12 miljoner kronor.

Ett flerårigt arbete att genomföra, följa upp och utvärdera den sociala investeringen
Då båda parter har skrivit under det sociala utfallskontraktet följer en genomförandefas med omfattande förberedelser, genomförande samt löpande uppföljning av insatsen. När insats och uppföljning är avslutad sker en formell utvärdering av vilka utfall insatsen har lett till, vilket verifieras av en oberoende part som även genomför beräkning av eventuell utfallsbaserad återbetalning. Arbetet planeras att starta under år 2016 och avslutas senast år 2020.

Upplysningar:
Lars Stjernkvist (S) kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings kommun, 070-527 26 27
Henrik Storm Dyrssen, VD på Leksell Social Ventures, 076-875 10 75
Ing-Marie Wieselgren, projektchef på SKL Uppdrag psykisk hälsa, 08-452 77-92
Josefin Klingvall, projektledare på Health Navigator, 073-539 98 01
Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör Norrköpings kommun, 073-020 27 58
Malin Bengtsson, ekonom Sociala investeringar, Norrköpings Kommun, 072-574 99 16

*Hem för Vård och Boende (HVB), Statens Institutionsstyrelse (SiS)** Social Impact Bonds (SIB) är ett instrument för att finansiera välfärdstjänster och lanserades för första gången av Social Finance i Storbritannien 2010.­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________
Avsändare: Iréne Lidén, presskommunikatör
Telefon: 011-15 11 24

Let's create Norrköping!
Norrköping är en stad i förvandling. En redan stark tillväxt får extra energi av den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken som börjar byggas 2017. Nya stadsdelar som Inre Hamnen skapar tusentals attraktiva bostäder i vattennära läge. Kommunen växer varje vecka med nya invånare och nya företag.
Med sitt unika läge är Norrköping en av landets viktigaste logistiska platser. Här finns ett starkt kultur- och idrottsliv och en skärgårdsnatur som skapar mervärde för alla. Kolmårdens Djurpark, Norrköpings symfoniorkester, Bråvallafestivalen och Stadium Sports Camp lockar tusentals besökare till staden. Norrköping valdes även till årets studentstad 2013/2014. Som idrottsstad står Norrköping starkt med flera elitlag och det är här SM-veckan avgörs 2016.
Att fortsätta utveckla Norrköping är något som alla är en del av och det som kallas Let's create Norrköping!