Norrköpings kommun

Norrköpings kommun och trafikverket presenterar avtal om kompletterande åtgärder kring Ostlänken

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2015 13:33 CEST

Genom avsiktsförklaringen har Trafikverket och Norrköpings kommun möjliggjort och är överens om att byggstart av Ostlänken kan ske 2017.

Trafikverket och Norrköpings kommun är överens om att förutom ny järnväg för höghastighet och anläggningar i dess direkta anslutning, såsom resecentrum, behöver det vidtas ett antal åtgärder för att de positiva effekterna av Ostlänken verkligen ska uppstå. Byggstart av Ostlänken kan ske 2017. En förutsättning för att det ska vara möjligt är att dessa åtgärder planeras gemensamt av Trafikverket och Norrköpings kommun med högt tempo. För att tydliggöra ansvarsfördelning och peka ut gemensamma ambitioner har dessa åtgärder samlats i en avsiktsförklaring.

Fokus i avsiktsförklaringen ligger på godsjärnvägsåtgärder då dessa är mycket beroende av varandra och behöver genomföras tidigt i processen. Men även vägåtgärder som krävs för att avlasta innerstaden finns med.

När järnvägsgodshanteringen lämnat centrala Norrköping uppstår möjligheten att med ett yttre godsspår avlasta innerstaden från godståg. Det innebär bland annat minskat buller och risker i innerstaden samt möjligheter att utveckla området närmast järnvägsspåren på ett bättre sätt. Det ger också möjligheter att effektivisera byggandet av Ostlänken och vid trafikstörningar återställa trafiken snabbare.

Järnvägsanslutningen till Händelö, den så kallade Kardonbanan, har en central funktion i utvecklingen av Norrköpings godsjärnväg. Därför har det tidigare avtalet mellan Trafikverket och Norrköpings kommun kompletterats för att arbetet ska komma igång och ansvar ska tydliggöras. Förändrade förutsättningar och kostnader gör att vi uppdaterat utifrån tidigare intentioner.

Avsiktsförklaringen avser objekten

Ny godsbangård

Dragningen av Ostlänken genom Norrköping påverkar nuvarande godsbangård och anslutning mellan stambanan och kommunens industrispårsystem. Trafikverket utreder därför en ny godsbangård på Malmölandet.

Järnvägsanslutning till kombiterminalen på Händelö

Järnvägsanslutningen till kombiterminalen på Händelö, har en vital roll genom att vara lösningen för anslutning från södra stambana till Norrköpings hamn och kombiterminalen på Händelö, anslutning till ny godsbangård samt kommunens industrispårssystem.

NV godsspåret

Med godsbangården flyttad kan ett nytt godsspår utanför Norrköping möjliggöra en långsiktigt god kapacitet samt avlastar innerstaden från buller och risker med godstransporter på järnväg och därmed bättre möjligheter till stadsutveckling.

Industrispårssystemet

Kommunen har ett omfattande industrispårssystem med ett flertal anslutningar till södra stambanan.

När Ostlänken byggs kommer flera av dessa brytas. Trafikverket har ansvar att återskapa anslutning. Syftet är att rationalisera systemet, möta framtida stadsomvandling samt underlätta anslutning till södra stambanan

Bristande väganslutning mellan E4, E22 och hamnen i Norrköping.

Omvandlingen av Norrköping innerstad genom utvecklingen av Butängen, Inre hamnen och nytt resecentrum ställer också krav på omfattande åtgärder i väginfrastrukturen. Behoven är att avlasta framförallt Östra Promenaden, Norra Promenaden och Ståthögavägen så att de barriärer som de utgör i dag kan överbryggas samtidigt som väganslutningarna från E4 och E22 till hamnen förbättras, framförallt för tung trafik.

En pågående åtgärdsvalsstudie pekar på ett antal åtgärder som behövs. Åtgärderna avlastar innerstaden vad gäller buller, luftföroreningar och risker både för lokal trafik och långväga trafik.

Upplysningar:

Lars Stjernkvist, kommunstyrelsens ordförande, 070-527 26 27

Einar Schuch, regionchef Trafikverket, 073-835 48 00

Sakfrågor:

Ulf Arumskog, utvecklingschef Norrköpings kommun, 011-15 10 75

Fredrik Brokvist, långsiktig planerare Trafikverket, 010-123 82 02

___________________________________________________________________

Avsändare: Lisa Frulla

Telefon: 011-15 53 86

Kommunikation