Accelerator Nordic AB

Nortal Investments AB offentliggör kontant budpliktsbud om 1,90 kronor per aktie i Accelerator Nordic AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 08:43 CET

Pressmeddelande
Nortal Investments AB

Stockholm den 19 december 2013

Nortal Investments AB offentliggör kontant budpliktsbud om 1,90 kronor per aktie i Accelerator Nordic AB (publ)

Den 11 december 2013 förvärvade Nortal Investments AB (”Nortal”) 2.046.397 aktier i Accelerator Nordic AB (publ) (”Accelerator” eller ”Bolaget”) och uppnådde därmed ett ägande om 5.663.631 aktier i Accelerator, motsvarande omkring 51,6 procent av kapitalet och rösterna i Bolaget. Nortal offentliggör därför ett kontanterbjudande enligt bestämmelserna om budplikt till övriga aktieägare i Accelerator att överlåta samtliga sina aktier i Accelerator till Nortal (”Erbjudandet”). Aktierna i Accelerator är noterade på AktieTorget. Nortal kontrolleras indirekt av Staffan Persson.

Sammanfattning

* För varje aktie i Accelerator erbjuder Nortal 1,90 kronor kontant (”Erbjudandepriset”)[1].

* Erbjudandepriset understiger den sista betalkursen i Accelerator-aktien den 18 december 2013 (d.v.s. sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande) om 2,26 kronor, liksom den volymviktade genomsnittliga betalkursen i Accelerator-aktien under tio handelsdagar före offentliggörandet av Erbjudandet om 1,95 kronor.

* Nortal förvärvade den 11 december 2013 2.046.397 aktier i Accelerator vilket motsvarar omkring 18,6 procent av kapitalet och rösterna i Accelerator. Förvärven resulterade i att Nortals innehav i Accelerator ökade till omkring 51,6 procent av kapitalet och rösterna i Accelerator.

* Nortal är den största aktieägaren i Accelerator.

* Acceptperioden för Erbjudandet beräknas starta den 20 december 2013 och avslutas den 31 januari 2014. Redovisning av likvid beräknas äga rum under den vecka som börjar den 3 februari 2014.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Nortal har varit huvudaktieägare i Accelerator sedan augusti 2005[2]. Nortal har beslutat att öka sitt innehav i Accelerator. Eftersom Nortals ovan nämnda förvärv av Accelerator-aktier den 11 december 2013 föranlett budplikt för Nortal, offentliggör Nortal idag detta erbjudande till övriga aktieägare i enlighet med bestämmelserna om budplikt. Beträffande Nortals innehav och förvärv av Accelerator-aktier, se avsnittet ”Nortals innehav i Accelerator, m.m.” nedan.

Ägarbilden i Accelerator är relativt koncentrerad, där de tio största aktieägarna (inklusive Nortal) per den 30 september 2013 innehade omkring 75,0 procent av kapitalet och rösterna i Accelerator[3]. Vidare har handeln i Accelerator-aktien präglats av låg likviditet. Erbjudandet ger de aktieägare som önskar sälja, en möjlighet att göra detta under ordnade former.

Nortal sätter stort värde på Accelerators ledning och anställda, vilka är betydelsefulla för en fortsatt utveckling av verksamheten. Nortal har för närvarande inga planer som kommer att medföra några väsentliga konsekvenser eller effekter för Bolagets anställda, deras anställningsvillkor, sysselsättningen eller de platser på vilka Bolaget bedriver verksamhet. Det finns inte några planer på att väsentligt förändra Accelerators nuvarande strategi.

Erbjudandet

Nortal har beslutat att offentliggöra ett kontanterbjudande till aktieägarna i Accelerator att överlåta samtliga sina aktier i Accelerator till Nortal. Aktierna i Accelerator är noterade på AktieTorget.

Nortal erbjuder 1,90 kronor kontant för varje aktie i Accelerator[4]. Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Accelerator till omkring 21 miljoner kronor baserat på att det idag finns 10.974.634 utestående aktier i Accelerator. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till omkring 10 miljoner kronor baserat på att det idag finns 5.311.003 utestående aktier i Accelerator exklusive de aktier som redan ägs av Nortal.

Courtage utgår ej i Erbjudandet.

Erbjudandepriset understiger den sista betalkursen i Accelerator-aktien den 18 december 2013 (d.v.s. sista handelsdagen före Erbjudandets offentliggörande) om 2,26 kronor, liksom den volymviktade genomsnittliga betalkursen i Accelerator-aktien under tio handelsdagar före offentliggörandet av Erbjudandet (5 december 2013 – 18 december 2013) om 1,95 kronor.

Nortals innehav i Accelerator, m.m.

Nortal, som är huvudägare i Accelerator, förvärvade den 11 december 2013 2.046.397 Accelerator-aktier varigenom budplikt uppkom för Nortal. Det pris Nortal betalade i samband med dessa förvärv motsvarar Erbjudandepriset om 1,90 kronor per aktie.

Nortal innehar vid tidpunkten för detta offentliggörande 5.663.631 Accelerator-aktier, vilket motsvarar omkring 51,6 procent av kapitalet och rösterna i Accelerator.

Vissa närståendeförhållanden

Staffan Persson är styrelseordförande i Accelerator samt styrelseordförande och huvudaktieägare i Nortal. Staffan Persson anses därför delta i Erbjudandet på Nortals sida. Detta innebär att Accelerator är skyldigt att inhämta ett värderingsutlåtande avseende aktierna i Bolaget, enligt bestämmelserna punkt IV i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden[5]. Accelerator måste offentliggöra värderingsutlåtande senaste två veckor före acceptperiodens utgång. Staffan Persson kommer inte att delta i Accelerators styrelses förberedande av eller beslut med anledning av Erbjudandet.

Villkor för Erbjudandet, m.m.

Erbjudandet genomförs i enlighet med bestämmelserna om budplikt. Erbjudandet är inte föremål för något fullföljandevillkor. Vid tidpunkten för detta offentliggörande har inga övriga aktieägare i Accelerator accepterat eller i övrigt lämnat uttalande om Erbjudandet.

Beskrivning av Nortal och finansieringen av Erbjudandet

Nortal ägs till 100 procent av Swedia Capital AB, organisationsnummer 556368-7184. Nortals organisationsnummer är 556797-7961. Swedia Capital AB ägs i sin tur till 100 procent av Zimbrine Holding BV, ett av Staffan Persson helägt bolag.

Nortal registrerades vid Bolagsverket den 18 december 2009 och har sitt säte i Stockholm med postadress Skinnarviksringen 16 lgh 2, 117 27 Stockholm. Nortal äger och förvaltar värdepapper. Under räkenskapsåret 2012 hade Nortal en omsättning på omkring 0 kronor. Per den 31 december 2012 hade Nortal en balansomslutning på omkring 155 miljoner kronor.

Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Finansiering av Erbjudandet sker med för Nortal tillgängliga likvida medel.

Preliminär tidplan

Beräknat offentliggörande av erbjudandehandlingen: 20 december 2013

Beräknad start för acceptperiod: 20 december 2013

Beräknad utgång av acceptperiod: 31 januari 2014

Beräknad likviddag: Under veckan som börjar den 3 februari 2014

Nortal förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra att redovisning av likvid till de innehavare av aktier i Accelerator som redan har accepterat Erbjudandet fördröjs.

Tvångsinlösen

Om Nortal blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Accelerator avser Nortal att begära tvångsinlösen av resterande aktier.

Om Accelerator

Accelerator är idag en mindre bolagsgrupp, som via sitt huvudsakliga innehav i dotterbolaget AddBIO AB är inriktat på medicinsk nanoteknik (”Medical Nanotechnology”). AddBIO AB har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat, vilken är i klinisk fas. Accelerator
bildades för att kommersialisera forskningsbaserade innovationer inom områdena medicinsk nanoteknik och mjukvara för bildåtergivning (”Imaging Software”). Projekten och bolagen utvecklades för att kunna stå på egna ben. De tidigare bolagen med ursprung i Accelerator-gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas och kommit att avknoppas och marknadsnoteras: PledPharma AB, Spago Imaging AB och SyntheticMR AB.

Under 2012 uppgick omsättningen till 3 miljoner kronor. Accelerator har sitt huvudkontor i Stockholm och är sedan december 2002 noterat på AktieTorget.

Legala frågor och övriga upplysningar

Svensk lag  är tillämplig på Erbjudandet. För Erbjudandet gäller också bestämmelserna för budplikt i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar, jämte Aktiemarknadsnämndens uttalanden rörande tolkning och tillämpning av dessa regler.


Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans.

Avanza Bank AB administrerar Erbjudandet.

 

Stockholm den 19 december 2013

Nortal Investments AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Staffan Persson, styrelseordförande Nortal Investments AB

E-post: sp@swediacapital.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2013 kl. 08.13.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller Japan. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

---- Noter ------

[1] För det fall Accelerator betalar vinstutdelning eller genomför någon annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Till undvikande av missförstånd ska noteras att de aktieägare som redan sålt sina aktier till Nortal i Erbjudandet vid tidpunkten för en eventuell värdeöverföring inte berörs av en sådan reduktion av vederlaget i Erbjudandet.

[2] I augusti 2005 slogs Optovent AB och Accelerator i Linköping AB samman och sedan dess har Accelerators verksamhet varit inriktad på utveckling av projekt inom läkemedel och medicinsk teknik. Från och med 1998 fram till augusti 2005 var Staffan Persson med familj och bolag aktieägare i Optovent AB.

[3] Baserat på av Bolaget offentliggjord information, se vidare Bolagets hemsida
www.acceleratorab.se.

[4] För det fall Accelerator betalar vinstutdelning eller genomför någon annan värdeöverföring innan vederlag i Erbjudandet har utbetalats kommer vederlaget i Erbjudandet att reduceras i motsvarande mån. Till undvikande av missförstånd ska noteras att de aktieägare som redan sålt sina aktier till Nortal i Erbjudandet vid tidpunkten för en eventuell värdeöverföring inte berörs av en sådan reduktion av vederlaget i Erbjudandet.

[5] Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar, av den 27 mars 2012. Punkt IV innebär att Bolaget från oberoende expertis skall inhämta och senast två veckor innan acceptperiodens utgång offentliggöra ett utlåtande avseende aktiernas värde.