Note AB

NOTE redovisar väsentligt förbättrad lönsamhet

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 08:59 CET

Januari-december 2006
· Försäljningen ökade med 16% till 1 741,5 (1 504,1) MSEK
· Rörelseresultatet uppgick till 103,6 (-64,3) MSEK och rörelsemarginalen förbättrades till 5,9% (-4,3%)
· Resultat efter skatt uppgick till 68,6 (-55,7) MSEK motsvarande 7,13 (-5,78) SEK/aktie
· Kassaflödet uppgick till 24,8 (-9,7) MSEK
· Satsning på norska marknaden inledd
· Styrelsen förslår en utdelning om 2,25 (0,50) SEK/aktie

Fjärde kvartalet
· Försäljningen ökade med 14% till 488,5 (428,2) MSEK
· Rörelseresultatet förbättrades med 44% till 33,8 (23,4) MSEK
· Rörelsemarginalen uppgick till 6,9% (5,5%)
· Kassaflödet uppgick till 41,4 (23,5) MSEK
· Beslut om nya lokaler för NOTE Norrtelje
· Beslut om nya finansiella mål

Nya finansiella mål
· Tillväxtmål: NOTE skall öka marknadsandelarna främst genom organisk tillväxt.
· Lönsamhetsmål: NOTE skall växa under lönsamhet. Lönsamhetsmålet över en konjunkturcykel uttryckt som räntabilitet på eget kapital efter skatt skall överstiga 25%.
· Kapitalstrukturmål: Soliditeten ska ligga inom intervallet 25-35%.
· Utdelningsmål: Utdelningen ska anpassas till den genomsnittliga resultatnivån under en konjunkturcykel och långsiktigt utgöra 30-50% av vinsten efter skatt. Utdelning ska även kunna användas för att anpassa kapitalstrukturen.

NOTEs bokslutskommuniké för 2006 finns från och med idag som pdf-fil på koncernens hemsida, www.note.se, och biläggs detta pressmeddelande.

Delårsrapporten för januari-mars 2007 publiceras den 25 april.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Henrik Nygren, finansdirektör, tel. 08-568 990 03, 0709-77 06 86
Annelie Wirdefeldt, IR/informationschef, tel. 08-568 990 01, 076-815 99 99

Om NOTE
"Vår affärsidé är att, nära våra kunder, producera elektronik från design till eftermarknad". NOTE är en av Nordens ledande kontraktstillverkare av elektronik och finns etablerat i Sverige, Finland, Norge, Estland, Litauen och Polen. Nettoomsättningen för år 2006 uppgick till 1 742 MSEK och antalet anställda i koncernen uppgår till cirka 1100. Läs mer på www.note.se