Ulricehamns kommun

Notiser från kommunstyrelsen

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 10:30 CET

Kommunstyrelsen lade budgetuppföljning till handlingarna
Utökad samverkan mellan Sjuhäradskommunerna
Beslut om kontrolltaxa vidare till fullmäktige
Prislapp på Vistavallen
Ny enhet på kommunledningskontoret
Ekonomifunktionernas samordning ska utredas
Oenig kommunstyrelse inför borgensavgift
Pengar beviljade till investeringar


Kommunstyrelsen lade budgetuppföljning till handlingarna
Den ekonomiska uppföljningen per oktober månad ser bra ut. Kommunen prognosticerar ett resultat på 34 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner bättre än vad man räknat med i budgeten. Anledningen, skriver ekonomichef Olof Olsson, är förbättrade skatteintäkter och lägre kapitalkostnader än budgeterat.


Utökad samverkan mellan Sjuhäradskommunerna
Nu intensifieras samarbetet med övriga Sjuhäradskommuner ytterligare. Kommunstyrelsen i Ulricehamn har ställt sig bakom en avsiktsförklaring från Sjuhärads kommunalförbund som säger att samverkan mellan medlemskommunerna ska utvecklas. Exempel på nya samverkansområden är bland annat gymnasiefrågor, turism, marknadsföring, energirådgivning, överförmyndare och företagshälsovård.


Beslut om kontrolltaxa vidare till fullmäktige
Kommunstyrelsen har tagit beslut om taxan för kommunens offentliga kontroll inom livsmedelsområdet. Nu går ärendet vidare till fullmäktige.
Förslaget från kommunstyrelsen är att timavgiften när taxan tillämpas ska vara 700 kronor per timme kontrolltid. Timavgiften är då på samma nivå som taxorna när det gäller verksamhet enligt miljöbalken och djurskyddslagen. Det har också gjorts en beräkning av den faktiska kostnaden och timtaxan hamnade då på 715 kronor.
Det är ny europeisk lagstiftning som kräver att EU-länderna ska ha en finansiering av livsmedelskontrollen. Sverige har valt att detta ska ske genom avgifter och inte genom skatter.

Prislapp på Vistavallen
16 miljoner kronor accepterar kommunstyrelsen som ersättning för Vistavallen. Fullmäktige har sista ordet i frågan.
Eftersom riksväg 40 sannolikt byggt ut till motorväg på den återstående sträckan förbi Ulricehamn kommer Vistavallen att behöva flyttas, då en av trafikplatserna hamnar just där. Vägverket har värderat Vistavallen till knappt 13 miljoner kronor men när kommunen anlitade en extern konsult för att värdera densamma bedömdes värdet vara 20 miljoner. Utifrån detta har Vägverket lagt fram ett förslag till överenskommelse med kommunen och där hamnar ersättningen på 16 miljoner, vilket kommunstyrelsen alltså anser är rimligt.

Ny enhet på kommunledningskontoret
Från och med årsskiftet får kommunledningskontoret en central utvecklingsenhet. Det har kommunstyrelsen nu bestämt utifrån en utredning som kommunchef Karl-Erik Claesson har gjort. En utvecklingsenhet bedöms skapa förutsättningar för en ”vassare” intern organisation. De tjänster som ska ingå i enheten är utvecklingschef, samhällsplanerare, mark- och exploateringsansvarig, internationell samordnare och en assistent tillika handläggare.

Ekonomifunktionernas samordning ska utredas
Kommunstyrelsen har bestämt att kommunchefen ska göra en utredning om ökad samordning av kommunens ekonomifunktioner. Syftet är att säkerställa och förbättra kvaliteten på ekonomiprocesserna. Utredningen ska genomföras i etapper och inleds med kommunstyrelsens förvaltningar. Därefter följer vård- och omsorgs- samt barn- och utbildningsnämnden. Man ska också överväga en ökad samordning med ekonomifunktionerna på de kommunala bolagen STUBO och UEAB.

Oenig kommunstyrelse inför borgensavgift
Kommunstyrelsen har bestämt sig för att införa en borgensavgift. Den blir 0,15 procent av beviljade borgensåtaganden för STUBO AB och 0,20 procent för övriga kommunala bolag.
Kjell Andersson (s) yrkade avslag och votering. Siffrorna blev dock 9-6 till förmån för förslaget, varför borgensavgiften nu blir verklighet.
Bidrag till Näringsliv Ulricehamn
Organisationen Näringsliv Ulricehamn beviljas ett bidrag på 200 000 kronor för nästa år. Kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.
Socialdemokraternas Kjell Andersson yrkade avslag men efter voteringssiffrorna 9-6 togs beslut om bidraget. Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet.

Pengar beviljade till investeringar
650 000 kronor ur innevarande års investeringsbudget får användas till upprustningsarbeten i bland annat i Kyrkparken. Kommunstyrelsen har också bestämt att 800 000 kronor ur nästa års budget ska användas till en så kallad ”utdataplattform” – ett beslutsstöd för planering och uppföljning i kommunens olika verksamheter. Dessutom bestämdes att en miljon kronor, också ur nästa års budget, får användas till investering i programvaror för planeringsstöd. Kommunstyrelsens budget tillförs 450 000 kronor ur det gemensamma anslaget för kapitalkostnader.