Novacast AB

NOVACAST AB: NOVACAST FÖRVÄRVAR GJUTERIKAPACITET OCH MÅNGDUBBLAR OMSÄTTNINGEN

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 09:10 CEST

NovaCast Technologies AB ökar tempot i lanseringen av dotterbolaget Camitos nya verktygsteknik genom att förvärva Hästveda Gjuteri AB med en omsättning 2005 på 37 MSEK och resultat på 4,3 MSEK. Gjuteriet blir nu basen för en utbyggnad till ett Camito Technology Center dit även Sandvik Coromant förlägger sitt utvecklingscenter för optimering av bearbetning av Camitoverktyg. Förvärvet finansieras via en apportemission av 328.572 nya B-aktier (motsvarande 3,1% av antalet aktier i NovaCast) av vilka 246.429 omgående har vidareförsålts till Länsförsäkringar Småbolagsfond som även har för avsikt att delta i den förestående nyemissionen.

NovaCast påskyndar processen att utöka tillverkningskapaciteten för den verktygsteknik för fordonskarosser som har utvecklats inom Camito. Kapacitetsbehovet grundar sig på de positiva diskussioner som pågår med befintliga och potentiella kunder. Vid årstämman 2006 kunde VD presentera ett samarbetsavtal med Sandvik Coromant avseende skapandet av ett gemensamt teknologicentrum där Camitos blivande certifierade underleverantörer kan utbildas. Genom dagens förvärv förkortas projekttiden för teknikcentret med 6-12 månader och den beräknade investeringskostnaden minskas med 10- 5 MSEK. Förvärvet är därmed i princip självfinansierat.

Nuvarande verksamhet inom Hästvedas gjuterirörelse kommer att fortgå och, om möjligt, expandera i oförändrad omfattning. Den nya Camitoverksamheten kommer att bedrivas i den planerade utbyggda fastigheten. NovaCastkoncernens fakturering kommer därför att öka avsevärt under 2006 och den förvärvade verksamheten kommer även att bidra positivt till årets resultat.

Hästveda Gjuteri AB (nuvarande verksamhet)

Hästveda Gjuteri AB har bedrivit sin verksamhet sedan 1954. Gjuteriet är ett s.k. handformningsgjuteri inriktat på tyngre gjutgods och man gjuter idag bl a den typ av verktygsfundament som används inom dagens verktygsteknik för verktyg till fordonskarosser. Största delen av produktionen utgörs av s.k. motvikter till truckar. Årsproduktionen uppgår till ca 3.500 ton och faktureringen uppvisar en god stabilitet och uppgick för 2005 till 37,8 MSEK med ett resultat före dispositioner och skatt om 4,3 MSEK. Nu projekteras en större utbyggnad och utökning av verksamheten till ett Camito Technology Center inkluderande bearbetningsverksamhet inom Sandvik Coromant. Dagens kunder och produktion skall bibehållas i nuvarande byggnation medan ökning av produktionen genom tillverkning av upp till 300 Camitoverktyg för kunder i närområdet skall ske i den utbyggda delen. I denna del inryms även bearbetningsverksamhet hos Sandvik Coromant i enlighet med det samarbetsavtal som nyligen har tecknats.

Camito Technology Center

Camito och Sandvik Coromant har, som tidigare meddelats, tecknat ett samarbetsavtal för att gemensamt vidareutveckla och förfina tekniken för bearbetning av Camitoverktyg för tillverkning av fordonskarosser, en marknad som beräknas vara värd ca 30 miljarder per år. Med den nya tekniken förväntas ledtiden för tillverkning av nya fordon förkortas.

Samarbetet innebär, efter dagens förvärv, att parterna samordnar sina respektive teknikcentra i en och samma enhet i Hästveda. I det gemensamma teknikcentret kommer forskning, utveckling och utbildning att ske, liksom viss kund- och referenstillverkning av Camitoverktyg till kunder i närområdet. Samarbetet omfattar även överenskommelse om gemensam marknadsföring av det totala Camitokonceptet till kunderna. Dessa utgörs främst av världens fordonstillverkare. Sandvik Coromant blir i och med avtalet "preferred supplier" av verktyg och bearbetningslösningar inom ramen för Camitokonceptet.

Camito har utvecklat och patenterat en metod för att gjuta samman grå- eller segjärn med verktygsstål för produktion av form- klipp- och stansverktyg till fordonsindustrin, den s.k. Camitometoden. Processen innebär bl a att de tidigare så tidskrävande handarbetsmomenten vid byggnation av verktygen kan reduceras då produktionen nu sker genom gjutning i ett enda stycke. Framtagning av verktyg i ett nytt bilprojekt är ofta en flaskhals och den nya tekniken har därför mottagits mycket positivt i de initiala marknadskontakter som tagits. Första kunden är Volvo Karosskomponenter i Olofström.

Sandvik Coromant kommer som världens ledande leverantör av verktyg och know how inom skärande bearbetning att komplettera Camitos teknik och programvara med applikationskunskap och skärverktyg för bearbetning av verktygen. Tillsammans kommer Sandvik Coromant och Camito att kunna erbjuda fordonsindustrin ett produktkoncept för betydligt snabbare produktion av verktyg för karosstillverkning.

Camito och Sandvik Coromant arbetar med en tidsplan som innebär att det gemensamma totalkonceptet skall kunna nå marknaden under 2007.Camito/NovaCast Technologies AB: Hans Svensson, 0457- 386 302, 070 - 565 22 50
Camito AB är ett helägt dotterbolag inom Novacast Technologies koncernen. NovaCast Technologies AB utvecklar och marknadsför pressverktyg för karossframställning, samt programvaror för beredning, simulering och processkontroll, för bättre och snabbare produktionsprocesser för den globala fordonsindustrin och dess underleverantörer.

NovaCast erbjuder kraftfulla programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processkontroll och miljökontroll.
NovaCast erbjuder även avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat
gjutgods i kompaktgrafitjärn.

Via dotterbolaget Camito marknadsförs verktyg tillverkade i ett stycke för forming och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg.

NovaCast Technologies AB (grundat 1981) har sitt huvudkontor i Soft Center i Ronneby. (www.novacast.se).


Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.