Novacast AB

NOVACAST TECHNOLOGIES AB (PUBL), BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH RAPPORT KVARTAL 4, 2006

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 13:43 CET

Helår 2006

· Försäljningen ökade med 181 % och uppgick till 46,6 MSEK (16,2)
· Rörelseresultatet blev -3,8 MSEK (-3,3)
· Resultat efter finansnetto blev -3,8 MSEK (-3,6)
· För fjärde kvartalet blev resultatet efter finansnetto +0,5 (-0,1)
· Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär om 1,5 MSEK.
· Proforma uppgick försäljningen till 56.8 MSEK (52,7) och resultatet efter finansnetto blev -2,7 MSEK
· Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK (-0,68)
· Orderingången var 64,8 MSEK och utgående orderstock var 15,8 MSEK (7,8)
· Kassaflödet var +58,3 MSEK (+5,6)
· Egna kapitalet ökade med 72,5 MSEK och uppgår till 88,5 MSEK
· Förvärv av Hästveda Gjuteri AB (namnändrat till Camito Technology Center AB)
· Audi har satt första Camitoverktyget i produktion
· Göran Kroon ny styrelseordförande och Peter Augustsson adj. ledamot


Kvartal 4, 2006

* Försäljningen för kvartal 4 blev 16,2 MSEK (4,2)
* Rörelseresultatet blev +0,2 MSEK (-0,1)
* Resultat efter finansnetto blev +0,5 (-0,1)
* Fjärde kvartalet har belastats med kostnader av engångskaraktär om 0,25 MSEK
* Orderingången för fjärde kvartalet blev 15,8 MSEK (4,6)
* Kassaflödet för fjärde kvartalet var +3,3 MSEK (+0,2)


Koncernstruktur

Under början av 2006 fattades beslut att organisera koncernen i två affärsområden med fyra rörelsedrivande dotterbolag. Den nya strukturen har inneburit att personal, avtal, immateriella rättigheter mm successivt har flyttats till respektive bolag. Processen var redovisnings-mässigt genomförd under fjärde kvartalet. Under tiden fram till dess har fakturering för två av dotterbolagen skett via moderbolaget. Förvärv av Camito Technology Center AB (CTC) skedde 1 april 2006 varför konsolidering sker från denna dag. Redovisning proforma inkluderar även CTC första kvartal.


Försäljning och resultat helår

Koncernens externt fakturerade försäljning ökade med 181% och uppgick till 46,6 MSEK (16,2). Proforma uppgick faktureringen till 56,8 MSEK (52,7). Den ökade försäljningen beror främst på god orderingång och fakturering för gjuteriverksamheten inom Camito Technology Center.
Resultatet efter finansnetto blev -3,8 MSEK (-3,6). Proforma blev resultatet -2,7 MSEK. Resultatet har belastats med kostnader av engångskaraktär uppgående till 1,5 MSEK (kostnad för ansökan Stockholmsbörsen, externa kostnader vid förvärv, nedskrivning aktiverade utvecklingskostnader) Under året har ett relativt omfattande verifierings- och utvecklingsarbete skett främst inom Camito. Huvuddelen av dessa kostnader har aktiverats med 1,5 MSEK (1.8). I övrigt har inga aktiveringar av utvecklings- eller patentkostnader skett.

Resultatet per aktie, -0,42, är beräknat på genomsnitligt antal utestående aktier inklusive 200.000 st. ännu ej registrerade, totalt 12.544.571.


Orderingång och orderstock helår

Orderingången under året var 64,8 MSEK varav 49,9 MSEK avser Automotive och 14,9 MSEK verksamheten inom Foundry Solutions. Utgående orderstock uppgick till 15,8 MSEK (0) varav Foundry Solutions uppgick till 0,6 och Automotive till 15, 2 MSEK. Proforma var föregående års utgående orderstock 7,8 MSEK.


Likviditet och kassaflöde

Koncernens likviditet är god. Likvida medel uppgick per bokslutsdagen till 65,3 MSEK (7,0). Huvuddelen av likviditeten är placerad i räntebärande derivat med låg risk och varierande löptid. Koncernens kundfordringar uppgick till 13,1 MSEK (6,7) av vilket ca 8 % utgörs av löpande hyresfordringar eller avbetalningskontrakt.

Under året har det egna kapitalet, exklusive årets resultat, utökats med totalt 76,4 MSEK netto. Detta har skett genom utgivande av 1.543.071 nya aktier, vilket tillförde 56,6 MSEK, i en nyemission med företräde för aktieägarna. Vidare med 7,5 MSEK genom utnyttjande av optionsrätter som utökade antalet aktier med 200.000 st., samt med 12,3 MSEK genom utgivande av 328.572 nya aktier som apportemission vid förvärv av Camito Technology Center. Idag uppgår totala antalet aktier till 12.544.571, av vilket 200.000 är under registrering.


Investeringar

Den 1 april 2006 förvärvades samtliga aktier i Camito Technology Center AB. Förvärvet betalades genom utgivande av 328.572 aktier av serie B. Aktierna har bokförts 12,3 MSEK vilket motsvarar det genomsnittliga marknadsvärdet 10 dagar före förvärvsdagen. CTC har förvärvats för att, efter investering i nybyggnation, vara ett produktions- och utvecklingscenter för Camito.

Under året har 3,0 MSEK investerats i resterande 9% av aktierna samt produkträttigheter i CGI Promotion AB. Vidare har 1,0 MSEK investerats i byggnad och mark i Hästveda samt 0,9 MSEK i pågående nyanläggning. Inom Camito har 1,5 MSEK investerats i utveckling av den programvara som styr Camito processen, Camito Soft.


Fakturering och resultat fjärde kvartalet

Faktureringen för fjärde kvartalet blev 16,2 MSEK (4,2). Verksamheten inom Camito Technology Center redovisade inga periodsiffror före vårt förvärv som genomfördes 1 april 2006 varför jämförelse före förvärvet ej görs proforma på kvartalsnivå.

Resultatet efter finansnetto uppgick till 0,5 MSEK (-0,1).


Orderingång kvartal 4

Orderingången under det fjärde kvartalet uppgick till 15,8 MSEK varav 10,2 MSEK utgör orderingång inom affärsområdet Automotive.


Verksamheten

Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Automotive och Gjuteriteknik. Under året har all fakturering inom Gjuteriteknik samt Graphyte skett via moderbolaget. Från 1 januari 2007 sker all fakturering direkt från respektive dotterbolag.


Automotive

Den 1 april 2006 förvärvades Hästveda Gjuteri AB, som nu namnändrat till Camito Technology Center AB (CTC). Tillsammans med Camito och Graphyte utgör CTC verksamheten inom affärsområdet Automotive.

Den huvudsakliga marknaden för detta område är den globala fordonsindustrin, eller deras underleverantörer. Den övergripande efterfrågan i branschen har varit god, styrt av en bred industriell god efterfrågan. Inom fordonsbranschen finns dock stora variationer på fordonsgruppernas inbördes expansion och lönsamhet. De senaste årens mönster, där de amerikanska grupperna har problem, och enstaka europeiska samt framförallt de asiatiska grupperna ökar, håller i stort sett i sig. Jakten på lägre kostnader präglar fortfarande situationen för många underleverantörer, men på senare tid kan vi dock märka en ändrad attityd till samspelet mellan kund och leverantör. Fordonsbranschen har, delvis som en följd av de stora strukturella problem som några konkurser (chapter 11) i underleverantörsledet i USA har lett till, insett att man måste låta sina underleverantörer överleva.


Camito AB

Under året har produktion med Camitoverktyg skett inom Volvo Cars. Vidare har Camito erhållit order på testverktyg från Saab och Audi. Verktyget till Audi har godkänts tekniskt och har därefter satts i produktion. Verktyget till Saab levereras planenligt under första kvartalet 2007.

Uppbyggnaden av certifierade underleverantörer pågår med en viss tidsförskjutning. Idag pågår certifiering av tre gjuterier, vilka beräknas vara färdiga för produktion kring halvårsskiftet 2007. Den certifierade kapaciteten uppgår då till ca 8.000 ton/år motsvarande ca 500 Camitoverktyg. Till följd av förskjutningen i certifieringsprocessen kunde 2006 års produktionsmål inte uppnås och omsättningen blev blygsamma 0,6 MSEK fördelat på leverans av två testverktyg. Ytterligare resurser har nu satts in för att påskynda certifieringsprocessen.


Intresset för Camitotekniken har ökat bland fordonsgrupperna och steget från tester till större produktion väntas nu gå snabbare, när produktionskapaciteten väl kommer på plats.
Detta beror bla på att det i branschen pågår ett antal projekt kring ledtidsförkortning där fordonsgrupperna samarbetar och delar information. Camito deltar i flera sådana projekt.

Ett omfattande teknik- och programvaruutvecklingsarbete har pågått hela året. Vidare har uppbyggnaden av affärskonceptet med strategiska partners resulterat i att avtal har tecknats med Uddeholm Tooling inom materialteknik och Gemco inom gjutericertifiering. Samarbetet med Sandvik Coromant har fortgått planenligt och Camito kommer under mars 2007 att flytta sitt kontor till lokaler i anslutning till Sandviks nyöppnade teknikcentrum RTC i Olofström. Inom RTC skall Sandvik och bl a Camito förfina metoder att bearbeta och optimera ytor på Camitoverktyg.


Camito Technology Center AB

Årets beläggning har varit god och vi kan notera ett omsättningsrekord på 40.2 MSEK med ett operativt resultat på ca 10% av omsättningen. Huvuddelen av produktionen har utgjorts av tyngre fordonsrelaterat gods såsom motvikter till truckar, pressverktyg och kölar till båtar. Den utgående orderstocken var 14.1 MSEK vilket är det högsta i bolagets historia.

Ett omfattande förberedelse- och planeringsarbete för det nya gjuteriet har genomförts under året. Det holländska konsultföretaget Gemco har anlitats för design och installation av den gjuteritekniska utrustningen. PEAB skall uppföra gjuteribyggnaden och hela anläggningen skall stå färdig under oktober 2007, vilket är ca 4 månader senare än den preliminära tidplan som gjordes i början av 2006. Kommersiell produktion i större skala inleds vid årsskiftet. Den preliminära projektbudgeten på 50 - 60 MSEK har nu ökat till ca 75 MSEK. Orsaken till kostnadsökningen är att den ursprungliga planen innebar att nya gjuteriet skulle integreras med det gamla, med stora produktionsstörningar som följd. Den nu beslutade planen innebär att det nya gjuteriet byggs i en helt separat byggnad. Därmed äventyras inte den goda verksamhet och lönsamhet vi har i nuvarande produktion under projekt och byggtiden (ca 12 månader) och vi skapar därmed förutsättningar för en smidig övergång till Camitoprod
uktion.
Den ökade totalkostnaden är inom de finansiella ramar vi haft beredskap för. Investeringen finansieras med ca 50% lånat kapital och 50% eget kapital. När gjuteriet står färdigt ökar kapaciteten från ca 4.000 till 10.000 ton vilket innebär en väsentlig omsättningsökning för gjuteriet.


Graphyte AB

Under första kvartalet erhöll Graphyte, efter flera omgångar med testgjutningar och utvärdering mot konkurrerande system, en installationsorder på ett CGI system för produktion av motorrelaterat gods. Ett antal tester har pågått, och pågår fortfarande, hos flera fordonsgrupper och ledande gjuterier. Flera av dessa testserier har förskjutits pga den höga beläggning med normalt gjutgods som varit i branschen. Resultaten av de tester som genomförs, och därmed verifieringen av vår nya teknik, är positiva. Hos två av de befintliga kunderna har volymerna fortfarande genererat blygsamma licensintäkter. Hos vår teknikpartner sker kontinuerlig serieproduktion av motorblock till fordonskunder. Årets intäkter för Graphyte uppgick till 1,8 MSEK

Under året har Graphyte förfinat befintlig teknik och bl a lyckats få fram en ny produkt som innebär att material tillverkat med denna, tredje generationens CGI teknik, har dokumenterat bättre material- och bearbetningsegenskaper än tidigare material. Den nya produkten, Graphyte Flow, lanseras under våren 2007.


Gjuteriteknik

NovaCast Foundry Solutions AB

Den installerade licensbasen per bokslutsdagen har ökat med 36 (43) licenser till 555 (519) stycken. Antalet kunder uppgår till 369 (367) fördelat på 42 länder. Antalet Technology Partner Agreement (TPA), som genererar årliga intäkter motsvarande ca 15% av produkt-priset, har i stort varit oförändrat 175 st (174) men mixen har förändrats till förmån för en högre andel TPA för de viktigare programvarorna.

Faktureringen uppgick till 14.2 MSEK.


Bolagsstyrning

Under slutet av 2006 tillsattes en nomineringskommitté för nominering av styrelse-medlemmar samt utarbetande av förslag till ersättning. Kommittén består av Kenneth Turban (ordf.) , Göran Kroon (Styrelsens ordf.) samt Torsten Nilsson. Kommittén har efter flera sammanträden nominerat följande personer till styrelsen: Omval av Göran Kroon, Jan-Erik Dantoft, Janni Dimovski, Bo Hedenström och Rudolf Sillén samt nyval av Peter Augustsson (tidigare adj. ledamot). Vidare föreslås att VD, Hans Svensson, adjungeras till styrelsen. Inga suppleanter föreslås.

Bolagsstämma och förslag till utdelning

Bolagsstämma hålls i Stockholm den 25 april 2007 enligt separat kallelse. Årsredovisning beräknas att utsändas till registrerade aktieägare i början av April 2007. Den kommer även att finnas tillgänglig på Bolagets kontor Soft Center 372 25 Ronneby från den 11 April 2007. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2006.


Hans Svensson
Verkställande Direktör
NovaCast Technologies AB


NovaCast Technologies AB utvecklar och marknadsför pressverktyg för karossframställning samt programvaror för beredning, simulering processkontroll för bättre och snabbare produktionsprocesser inom den fordonsrelaterade industrin och dess underleverantörer, i huvudsak gjuterier och verktygstillverkare.

NovaCast Foundry Solutions AB erbjuder teknologi och programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processkontroll och miljökontroll.

Dotterbolaget Graphyte AB utvecklar och marknadsför avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn.

Via dotterbolaget Camito marknadsförs verktyg tillverkade i ett stycke för formning och pressning av fordonskarosser med en betydligt kortare ledtid än traditionella verktyg.

I Camito Technology Center AB tillverkas tyngre gjutgods, framförallt för den fordons-relaterade industrin. Gjuteriet är även utvecklingscentrum för Camitotekniken.

NovaCast Technologies AB (grundat 1981) har sitt huvudkontor i Soft Center i Ronneby. (www.novacast.se)

Granskningsrapport

Inledning
Jag har utfört en översiktlig granskning av Bokslutskommuniké 2006 för NovaCast Technologies AB (publ) för perioden 1 januari till 31 december 2006. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna bokslutskommuniké i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna bokslutskommuniké grundad på min översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning SÖG 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt Revisionsstandard i Sverige RS och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att bokslutskommunikén inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Ronneby den 19 februari 2007

Deloitte ABMats Häggbring
Auktoriserad revisor
Novacasts affärsidé är att utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade datorsystem och därigenom skapa en möjlighet för företag och organisationer att effektivisera och förbättra sin verksamhet.