NovaCast Technologies

NovaCast Technologies AB (publ) Kommuniké från extra bolagsstämma den 24 februari 2010

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 08:53 CET

Vid extra Bolagsstämma den 24 februari 2010 beslutade en enhällig stämma att godkänna styrelsens beslut om riktad nyemission om 40 MSEK till Fouriertransform AB. Teckningskursen är 6 kr per aktie och antalet aktier ökar därmed med 6.666.667 st till 20.273.828 st och Fouriertransform får en ägarandel uppgående till 32,9 % av kapitalet och 24,3 % av rösterna. Aktierna har tecknats och likvid erläggs senast 26 februari.

Fouriertransform AB är ett av staten helägt venture capitalbolag för investeringar inom fordonsindustrin. Bolaget bildades i december 2008 och har ett eget kapital på 3 miljarder SEK. Ordförande i styrelsen är Lars-Olof Gustafsson och VD sedan 1 januari 2010 Per Nordberg.

Fouriertransforms övergripande uppdrag är att investera i verksamheter som bedöms kunna bidra till att svensk fordonsrelaterad industri kan upprätthålla sin världsledande ställning, särskilt inom områdena miljö och säkerhet.
Fouriertransform investerar i projekt som har anknytning till markbundna fordon. Inom denna ram kan ett brett fält av produkter och lösningar komma i fråga exempelvis viktreducering, friktionsreducering, motor- och drivmedelsreducering men även IT-lösningar och mjukvara. Det viktigaste är dock att projekten är kommersialiserbara och innovativa dvs ha en lönsam framtid.

I anledning av emissionen har de nuvarande majoritetsaktieägarna, Hans Svensson och det av honom ägda aktiebolaget Investment Management Sweden AB (Huvudaktieägarna) ingått ett aktieägaravtal med Fouriertransform AB. Aktieägaravtalet innehåller bestämmelser om hur parterna skall rösta i vissa angivna frågor, huvudsakligen ändringar av bolagsordningen, ändringar av aktiekapitalet inkl. utgivande av konvertibler, teckningsoptioner och andra instrument som kan berättiga till erhållande av aktier i Bolaget, vinstutdelning, väsentliga ändringar av Bolagets verksamhet, likvidation, fusion, delning och utgivande av incitamentsprogram. Om enighet inte kan uppnås ska parterna hålla ett medlingssammanträde. För det fall att parterna inte efter medlingssammanträdet kan enas åtar sig Huvudaktieägarna att rösta emot förslag till beslut rörande de angivna frågorna om Fouriertransform röstar emot sådant förslag. Syftet med detta är att i praktiken ge Fouriertransform ett slags vetorätt i vissa viktiga frågor. Enligt aktieägaravtalet åtar sig också Huvudaktieägarna att rösta för inval i Bolagets styrelse av upp till två ordinarie ledamöter som Fouriertransform föreslår. Bolagets styrelse består för närvarande av fem ledamöter. Parterna har också förköpsrätt till varandras aktier.

Aktieägaravtalet föranleder budplikt från vilken dispens har sökts och beviljats av Aktiemarknadsnämnden vid sammanträde den 1 februari 2010.

I emissionen tecknar Fouriertransform 310.000 A-aktier och 6.356.667 B-aktier.
Det totala antalet aktier uppgår idag, före emissionen, till 13 607 161 aktier, varav 1 770 111 A-aktier och 11 837 050 B-aktier, motsvarande sammanlagt 29 538 160 röster. A-aktier berättigar till tio röster och B-aktier till en röst. Efter emissionen uppgår antalet A-aktier till 2.080.111 och antalet B-aktier till 18.193.717 innebärande totalt 20.273.828 aktier och 38.994.827 röster.

Efter genomförd nyemission kommer Huvudaktieägarna att inneha ca 40,3 % av röstetalet och ca 10,1 % av aktiekapitalet i Bolaget och Fouriertransform ca 24,3 % av röstetalet och ca 32,9 % av aktiekapitalet.

Den extra stämman hölls i Bolagets lokaler i Ronneby

Vid frågor vänligen kontakta VD, Hans Svensson tel 070 – 565 22 50. Besök även www.novacast.se