Novotek Sverige AB

NOVOTEK: DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2005

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 11:16 CEST


· Rörelseresultatet uppgick till 13,1 (12,9) MSEK. Under tredje kvartalet uppgick resultatet till 3,5 (4,8) MSEK
· Resultatet efter finansnetto uppgick till 13,8 (13,8) MSEK, varav 3,7 (5,0) MSEK under tredje kvartalet
· Resultatet efter skatt uppgick till 9,7 (9,1) MSEK, varav 3,0 (3,5) MSEK under tredje kvartalet
· Omsättningen ökade med 3 procent och uppgick till 144 (139) MSEK varav 42 (45) MSEK under tredje kvartalet
· Orderingången uppgick till 144 (143) MSEK, varav 37 (42) MSEK under tredje kvartalet
· Vinsten per aktie uppgick till 0,91 (0,86) kronor varav 0,28 (0,33) kronor under tredje kvartalet


Verksamheten
Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktion. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla systemlösningar som integrerar kundens automationssystem och övriga datasystem i ett övergripande, integrerat informationssystem.

Härutöver levererar Novotek enskilda programvaror, både egenutvecklade och tredjepartsprodukter samt system för exempelvis processreglering och maskinstyrning.

Viktiga branscher är energi, fastigheter, järn & stål, kemi, livsmedel, läkemedel, papper & massa, tillverkning och VA.

Marknadsläget
Under tredje kvartalet har verksamheten i Sverige, Norge och Danmark visat på klara förbättringar medan utvecklingen i Benelux och Finland varit mycket svagare än under motsvarande period 2004. Det under första halvåret påbörjade förstärkta samarbetet mellan de olika länderna i koncernen har under perioden ytterliggare utökats. Novotek kommer framöver att öka fokus på kundorientering och lägga ökad kraft på tillväxt, förstärkning av branschlösningar och utökat samarbete mellan de olika länderna i koncernen.

Resultat och finansiell ställning
Novotek-koncernen redovisar för tredje kvartalet 2005 ett rörelseresultat på 3,5 (4,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto uppgick till 3,7 (5,0) miljoner kronor. Nettoresultat per aktie uppgick till 0,28 (0,33) kronor.
Omsättningen uppgick till 41,7 (44,6) miljoner kronor.

Novotek-koncernen redovisar för perioden 1 januari till 30 september 2005 ett resultat efter finansnetto på 13,8 (13,8) miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 13,1 (12,9) miljoner kronor.

Nettoresultatet per aktie blev 0,91 (0,86) kronor.
Rörelsemarginalen uppgick till 9,1 (9,3) procent.
Koncernens omsättning uppgick under perioden till 143,5 (138,7) miljoner kronor.

Orderingången uppgick till 143,9 (143,3) miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,6 (9,3) miljoner kronor. Under perioden har cirka 3 miljoner kronor inbetalts i skatt för i 2004 års bokslut upplösta periodiseringsfonder.

För utdelning till aktieägarna har 11,7 miljoner kronor använts.

Likvida medel uppgick till 71,4 (66,4) miljoner kronor. Soliditeten ökade till 65,2 (63,6) procent.

Redovisningsprinciper
Novotek följer Redovisningsrådets rekommendationer. Utöver nedanstående så har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i denna delårsrapport som vid föregående årsbokslut.

Från och med 2005 anpassas redovisningsprinciperna inom koncernen fullt ut till International Financial Reporting Standards, IFRS, enligt de krav European Commission (EC) fastställt. Alla jämförelsetal i denna rapport har räknats om i enlighet med IFRS.

Novoteks redovisningsprinciper kring hanteringen av goodwill har förändrats i och med övergången till IFRS - där goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämd livslängd från och med den 1 januari 2004 inte längre ska skrivas av. Koncernens goodwill har prövats för nedskrivning i enlighet med IAS 36, Nedskrivningar. I inget fall har bokfört värde befunnits överstiga återvinningsvärdet. Övergången till IFRS påverkar inte eget kapital i Novotek per den 1 januari 2004 men resultatet för 2004, och därmed eget kapital per den 31 december 2004, ökar med 2,8 miljoner kr till följd av återläggningen av goodwillavskrivningarna.

Novotek tillämpar IAS 32 och 39, som behandlar hanteringen av finansiella instrument, från och med den 1 januari 2005. Övergången har inte gett någon effekt på Novoteks redovisning.

Personal
Antalet anställda har under tredje kvartalet minskat med 5 personer.

Den 30 september 2005 uppgick antalet anställda till 121 personer.

I jämförelse med den 30 september 2004 är detta en minskning med 16 personer.

Investeringar
Årets bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0,5 (0,4) miljoner kronor. 16% av Novotek Cogency förvärvades under första kvartalet i enlighet med ursprungligt träffat avtal och Novotek äger därefter 100% av bolaget. Köpeskillingen för dessa aktier uppgår till 1,0 miljoner kronor.

Moderbolaget
Omsättningen uppgick under perioden 1 januari - 30 september 2005 till 3,9 (3,6) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 5,4 (11,7) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 4,1 (10,1) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 40,6 (37,5) miljoner kronor.

Utsikter
För 2005 förväntas en oförändrad efterfrågan inom Novoteks marknadssegment. Fortlöpande förstärkningar av kundfokusering, marknadsföring och samordning mellan bolagen förväntas bidra till en positiv utveckling. Novoteks lösningar för Automation och Plant Intelligence bedöms få en allt större betydelse.

Nästa rapporttillfälle
Bokslutskommuniké för 2005 avges den 17 februari 2006.

Malmö 24 oktober 2005

Novotek AB (publ)
Göran Andersson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Göran Andersson, VD 040-6718906, 073-6338906

Delårsrapporten har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.


(För fullständig delårsrapport se bifogad fil)
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=41576

Novotek har sin kärnkompetens inom integrationslösningar för industriell IT, vilka effektiviserar kundens informationshantering. Genom ingående kunskaper om kundernas branscher och produktionsprocesser kan Novotek, genom att kombinera tredjepartsprodukter, egenutvecklad programvara samt konsulttjänster, tillhandahålla kompletta systemlösningar och produkter.