Novus Group

Novus Group: Kallelse till årsstämma i Novus Group International AB

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 13:58 CEST

(AktieTorget: NOVU)

Aktieägarna i Novus Group International AB (publ), 556654-0786, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 november 2010, kl 13.00 i Novus Group Internationals lokaler på Saltmätargatan 7, 113 59, Stockholm. Röstregistrering påbörjas kl 12.30.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämma skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 29 oktober 2010, dels senast klockan 12.00 måndagen den 1 november anmäla sig skriftligen till Novus Group International AB, Saltmätargatan 7, 113 59 Stockholm, Sverige eller per e-post till ida.af.robson@novusgroup.se. I anmälan skall uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2). Anmälan skall i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare, måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos VPC AB. Aktieägare som önskar omregistrera sina aktier måste underrätta sina förvaltare om detta i god tid före fredagen den 29 oktober 2010, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Novus Group International AB.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Utseende av protokollförare.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
8. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt i förekommande fall revisorer eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
12. Ändring av bolagsordning vad gäller kallelse till stämma.
13. Övriga frågor.
14. Stämmans avslutande.

Handlingar mm
Årsredovisningshandling och revisionsberättelse för 2009-07-01/2010-06-30 kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida www.novusgroup.se samt kontor, Saltmätargatan 7, 113 59 i Stockholm den 22 oktober 2010, två veckor före stämman.

Punkt 8 b. Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för det gångna verksamhetsåret 2009-07-01/2010-06-30

Punkt 11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, besluta om en ökning av aktiekapitalet med högst 400 000 kronor genom en eller flera emissioner av sammanlagt högst 2 000 000 aktier. Det föreslås att bemyndigandet skall innefatta rätt för styrelsen att fatta beslut om att emissionen skall kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med villkor om apport och/eller kvittning eller eljest med villkor. Anledningen till möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa förutsättningar för att kunna förvärva bolag eller knyta nya ägargrupperingar till Bolaget.

För giltigt beslut enligt denna punkt 11 krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.Stockholm i oktober 2010
Novus Group International AB (publ)
STYRELSEN