Novus Group

Novus Group: Kommuniké gällande årsstämma i Novus Group International AB

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 17:15 CET

(AktieTorget: NOVU)

Årsstämma i Novus Group International AB avhölls den 22 november 2010

Följande beslut togs vid stämman:

1. Stämman fastställde resultat- och balansräkning enligt framlagd årsredovisning samt beslutade ge ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören.

2. Stämman beslutade om omval till styrelsen av Bertil Jacobson, Jan Nygren, Kristine Sjöström, Torbjörn Sjöström och Börge Österholm som ordinarie ledamöter.
Till ny revisor valdes Håkan Pettersson på Deloitte.

3. Stämman beslutade om att liksom tidigare utgår inget arvode till styrelsen. Arvode till revisorn utgår enligt löpande räkning.

4. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen genomföra nyemission om högst 2 000 000 aktier.

5. Ändring av bolagsordning vad gäller kallelse till stämma. Stämman gav i uppdrag till styrelsen att ändra i kallelsförfarandet utifrån riksdagens beslut i frågan december.


VD presenterade årsredovisningen för räkenskapsåret 2009/10 och rapporterade om väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Verksamhetsåret för Novus har blivit mycket starkt. Omsättningen har ökat från kSEK 19 665 till kSEK 27 309, d.v.s en ökning med 39%. Samtidigt har rörelseresultatet gått från minus kSEK 642 till ett överskott om kSEK 1 232. Bolaget har även stärkt det egna kapitalet och uppnått en betydligt starkare likvid ställning.

Novus har etablerat sig som ett av de starkaste opinionsundersökningsföretagen på kort tid. Novus är väl känt och regelbundet och ofta citerat i media. Samtidigt växer Novus kraftigt inom marknadsundersökningsområdet och inom kundpaneler. Av omsättningen härrör drygt 30% från dessa områden. Vi räknar med att denna andel kommer att öka framgent även om opinions- och samhällsmätningarna i volym beräknas öka.
Novus nyrekryterar fortsatt kvalificerade medarbetare och vi ser med tillfredställelse på ett stort intresse att arbeta för Novus.
Vi räknar även med ett framgångsrikt verksamhetsår 2010/11 med en fortsatt tillväxt.

Fullständiga beslut och handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor från och med den 22 november 2010.

Novus tillhör den nya generationens analys- och konsultföretag som kombinerar ny teknik med erfaren analys- och konsultkompetens. På så sätt kan vi förse våra kunder med snabb, precis och tillförlitlig insikt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Alf Sjöström, VD
08 535 25 821
Novus Group International AB