Linköpings kommun

Nu börjar arbetet med att införa rätt till heltid

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 12:01 CEST

Kommunens anställda ska få rätt att arbeta heltid. Fler heltidsarbetande bidrar till ökad jämställdhet, mer attraktiva jobb och bättre förutsättningar för rekrytering. Processen börjar med framtagandet av en handlingsplan för att på ett långsiktigt och hållbart sätt införa rätt till heltid och önskad sysselsättningsgrad inom Linköpings kommun.

Linköpings kommun står inför en stor rekryteringsutmaning för att klara av att upprätthålla kvaliteten inom välfärden i framtiden. Nu påbörjar kommunen arbetet med att införa rätt till heltid, vilket bedöms kunna underlätta rekryteringsbehovet och samtidigt göra det mer attraktivt att arbeta inom kommunens verksamheter. Heltidsfrågan är också viktig av jämställdhetsskäl då kvinnor i högre utsträckning än män är deltidsarbetande med låg inkomst och därmed får lägre pension.

– Rätt till heltid är en prioriterad fråga för Koalition för Linköping. Vi vill höja ambitionerna för kommunen som arbetsgivare. För att kunna både behålla och rekrytera kompetent personal för framtiden ska vi erbjuda bra arbetsvillkor. Tyvärr arbetar alltför många inom kvinnodominerade yrken deltid mot sin vilja. Nu ändrar vi på det att genom att satsa på rätt till heltid så att fler kvinnor får möjlighet att leva på sin lön, säger Kristina Edlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hanteringen av heltidsfrågan är komplicerad eftersom många av kommunens verksamheter har krav på speciell bemanning och schemaläggning. Brukares, klienters och kunders behov är ofta ojämnt fördelade över dygnet vilket kan göra det svårt att organisera verksamheten kostnadsneutralt med enbart heltidstjänster.

– Införandet innebär också en chans att önska sysselsättningsgrad. Heltidsanställningen innebär en grundläggande trygghet, men en del av våra medarbetare som redan idag sliter hårt på sina deltidsarbeten kanske för tillfället vill öka från 80 till 90 procent. Eftersom allas scheman kan påverkas är det allra viktigaste att vi har en tidig och kontinuerlig dialog med personalen i verksamheterna, säger Birgitta Rydhagen (MP), utförarstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ta fram en handlingsplan och avsätta medel för att anställa en projektledare på kommunledningskontoret för att arbeta med införande av rätt till heltid. Dessutom föreslås att en tjänst, till en början främst inriktad mot vård och omsorg inrättas för att hitta de bästa lösningarna. Dessa tjänster kostar 350 000 2016 och 1,15 miljoner kronor 2017 och föreslås finansieras med hjälp av resursmedel för ökad sysselsättning i äldreomsorgen.

– När vi nu äntligen kan genomföra den mycket efterlängtade jämställdhetsreformen om rätt till heltid är det viktigt att arbeta smart. Nu avsätter vi resurser för ett kommunövergripande arbete med att införa rätt till heltid. Det ska vi göra på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som vi förbättrar kvaliteten i omsorgen och vården för Linköpingsborna, säger Daniel Andersson (L), personalutskottets ordförande.

Kommunfullmäktige har tidigare tagit ställning till rätt till heltid i bland annat kommunfullmäktiges övergripande mål. På det nyöppnade vårdboendet Sandrinoparken pågår ett pilotprojekt, som studerar effekterna av ett införande av rätt till heltid inom äldreomsorgens vårdboenden.

Kommunstyrelsen beslutar om att föreslå kommunfullmäktige att bifalla en motion från Vänsterpartiet om rätt till heltid.

Enligt Linköpings kommuns personalbokslut 2015 var den genomsnittliga sysselsättningsgraden i Linköpings kommun 94,3 procent. Männen arbetade i genomsnitt 96 procent och kvinnor 93,8 procent. De områden som främst sticker ut när det gäller lägre sysselsättningsgrader är LSS/funktionsstöd (88,5 procent), äldreomsorgen (87,6 procent) samt Kost och restaurang (84,8 procent).

Svaren i Linköpings kommuns medarbetarundersökningar2014 och 2016 visar att ungefär var tionde medarbetare skulle vilja ha en högre sysselsättningsgrad. Två av tre av dem som vill höja sin sysselsättningsgrad vill det även om det betyder att de får arbeta på andra tider. Knappt hälften vill höja arbetstiden även om de också behöver arbeta på andra arbetsplatser än sin ordinarie.

För ytterligare information och kommentarer kontakta
Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande (S), 072-240 07 40
Birgitta Rydhagen, utförarstyrelsens ordförande (MP), 072-582 81 47
Daniel Andersson, personalutskottets ordförande (L), 072-240 07 71

Linköping har över 150 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.